Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

VZN mesta Komárno za rok 2021:

číslo
VZN
Názov VZNDopln.čím/
Zrušené čím
Zodpo-
vedný
pl.odpl.do /
zmena
9/2021VZN Mesta Komárno č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi v znení a doplnení VZN č. 3/2018 a
VZN č. 1/2020
  03.01.2022 
8/2021VZN Mesta Komárno č. 8/2021, kt. sa mení a dopĺňa VZN
č. 5/2018, kt. sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu
mesta Komárno
  03.01.2022 
7/2021VZN č.7/2021, kt. sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo
5/2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych
služieb a o úhrade za poskytované služby ZpS Komárno,
v znení VZN č. 7/2018 a VZN č. 6/2019
  01.01.2022 
6/2021VZN Mesta Komárno č. 6/2021, kt. sa zrušuje VZN č. 6/2011,
VZN č. 21/2003 a VZN č. 18/2003
   01.01.2022 
5/2021VZN mesta Komárno č. 5/2021, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. číslo
12/2019 (29.09.2021)
  14.10.2021  
4/2021Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 4/2021, ktorým
sa zrušuje VZN Mesta Komárno č. 3/2003 o zásadách hospodárenia
s majetkom mesta Komárno v znení VZN č. 29/2003, 21/2008,
13/2009 a VZN Mesta Komárno č. 13/2004 o zásadách pre stanovenie
nájomného nebytových priestorov škôla školských zariadení v znení
VZN č. 16/2008
  16.07.2021 
3/2021Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 3 /2021,  ktorým
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno
č. 8/2020 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej
časti mesta
  01.07.2021 
2/2021Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 2/2021, ktorým
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno
č. 7/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
  01.07.2021 
1/2021VZN mesta Komárno č. 1/2021, ktorým sa určí výška dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2021
  20.02.2021 
* Zrušené VZN