Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

VZN mesta Komárno za rok 2022:

číslo VZNNázov VZNDopln.čím/
Zrušené čím
Zodpo-
vedný
pl.odpl.do /
zmena
10/2022VZN mesta Komárno č. 10/2022, ktorý mení a dopĺňa VZN č. 12/2019 v znení VZN č. 5/2021 a VZN č. 5/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v ZUŠ a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno16.12.2022
09/2022VZN Mesta Komárno č. 9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2017 o sociálnych službách poskytovaných Mestom Komárno v znení VZN č. 4/2019, VZN č. 14/2019 a VZN č. 11/202016.12.2022
08/2022VZN Mesta Komárno č. 8/2022 o priznaní finančnej dotácie z fondu primátora Mesta Komárno na účely ochrany životného prostredia,  tvorby a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľstva a zachovania prírodných hodnôt na území mesta Komárno01.01.2023
07/2022VZN č. 7/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 5/2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno v znení VZN č. 7/2018, VZN č. 6/2019 a VZN č. 7/202101.01.2023
06/2022VZN Mesta Komárno č. 6/2022, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2012 v znení VZN č. 4/2020 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť19.10.2022
05/2022VZN Mesta Komárno č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2019 v znení VZN č. 5/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno06.07.2022
04/2022VZN č. 4/2022 o určení spádových materských škôl a školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno11.05.2022
3/2022VZN mesta Komárno č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Komárno č. 7/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení VZN č. 2/202101.06.2022
2/2022VZN mesta Komárno č. 2/2022 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Komárno01.06.2022
1/2022VZN mesta Komárno č.  1/2022, kt. sa určí výška dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2022   05.03.2022  
* Zrušené VZN