VZN mesta Komárno za rok 2022:

číslo VZNNázov VZNDopln.čím/
Zrušené čím
Zodpo-
vedný
pl.odpl.do /
zmena
05/2022VZN Mesta Komárno č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 12/2019 v znení VZN č. 5/2021 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške
príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade
nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno
06.07.2022
04/2022VZN č. 4/2022 o určení spádových materských škôl a školských
obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno
a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Komárno
11.05.2022
3/2022VZN mesta Komárno č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN mesta Komárno č. 7/2020 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel v znení VZN č. 2/2021
01.06.2022
2/2022VZN mesta Komárno č. 2/2022 o obmedzení používania
pyrotechnických výrobkov na území mesta Komárno
01.06.2022
1/2022VZN mesta Komárno č.  1/2022, kt. sa určí výška dotácie na mzdy
a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia na kalendárny rok 2022
   05.03.2022  
* Zrušené VZN