Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
20. Jun 2023 8:31
2023. Jun 20. 8:31
VII sídlisko opeknieva

V rámci mesiaca máj Mesto Komárno začalo realizáciou projektu s názvom: Zlepšenie environmentálnych aspektov sídliskových vnútroblokových priestorov v Komárne

Hlavným cieľom projektu je regenerácia vnútroblokov sídliska VII v Komárne s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene prostredníctvom regenerácie 14.250 m2 vnútroblokových priestorov. Nenávratný finančný príspevok zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na projekt predstavuje sumu 436 520,87 €, čo je 95% oprávnených výdavkov.

V rámci realizácie projektu prebehnú nasledovné aktivity:

  • revitalizácia detských ihrísk, športovísk, spevnených plôch
  • rozšírenie prvkov mestského mobiliáru
  • revitalizácia prvkov zelenej infraštruktúry – tieto práce sa uskutočnia mimo vegetačného obdobia

Projekt rieši revitalizáciu 3 vnútroblokových priestorov. Na ul. Seressa sa obnoví basketbalové ihrisko, detské ihrisko a osadia sa exteriérové fitness prvky. Naprieč priestorom vznikne nový chodník, ktorý zabezpečí bezbariérový pohyb pre obyvateľov. Na ul. Svätojánska sa obnoví multifunkčné ihrisko, kontajnerové stojiská a spevnené plochy. Na Meštianskej vznikne nové detské ihrisko. Stavebné investície doplní osadenie mobiliáru a obnova, resp. výsadba zelene. Spevnené plochy budú obnovené, aby mohli spĺňať vodozádržnú funkciu v intraviláne mesta.

Vnútrobloky budú po revitalizácii spĺňať športovú, rekreačnú, obslužnú funkciu pre obyvateľov a ekologicko-stabilizačnú funkciu.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou EU v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Ďalšie aktuality
Úplný program Komárňanských dní

Úplný program Komárňanských dní je k dispozícii na webovej stránke podujatia. K dispozícii je kedykoľvek aj mobilná verzia, takže program môžete nosiť so…

16. 04. 2024
2024. 04. 16.
Zobraziť detail
Obnova chodníkov pokračuje

Program obnovy chodníkov bude pokračovať aj v tomto roku v rámci čoho samospráva obnovuje súvislé úseky chodníkov v meste. V tohtoročnom rozpočte je na tento…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail
Komárno víta aj motocyklistov

Komárno víta v centre mesta aj motocyklistov, pretože čoraz viac ľudí navštevuje mesto na dvoch kolesách. Z tohto dôvodu boli v centre mesta vyčlenené…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail
Vyznačia parkovacie miesta na chodníkoch

Zmenou legislatívy boli zavedené prísne pravidlá parkovania na chodníkoch, čo na niektorých miestach v meste spôsobuje nemalé problémy. V spolupráci so…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail