Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Návrh Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno č. 10/2013:

Grafická časť náložky:

1. Širšie vzťahy

2. Komplexné priestorové usporiadanie

3. Verejné dopravné vybavenie

4. Zásobovanie vodou

5. Odkanalizovanie

6. Zásobovanie plynom a teplofikácia

7. Zásobovanie elektrickou energiou

8. Elektronická komunikačná sieť

9. Ochrana prírody a tvorba krajiny

10. Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov

Grafická časť podklady:

1. Širšie vzťahy

2. Komplexné priestorové usporiadanie

3. Verejné dopravné vybavenie

4. Zásobovanie vodou

5. Odkanalizovanie

6. Zásobovanie plynom a teplofikácia

7. Zásobovanie elektrickou energiou

8. Elektronická komunikačná sieť

9. Ochrana prírody a tvorba krajiny

10. Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov

Textová časť:

A. Textová časť

B. Záväzná časť

C. Grafická časť

D. Tabuľková časť

Pri označení jednotlivých výkresov a textovej časti došlo k chybe v názvu (Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Komárno č. 10/A/2013) jedná sa o dokumentáciu  „Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Komárno č. 10/2013“.