Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Terénna sociálna práca v Komárne má nasledujúce úlohy:
a) sociálno-poradenská práca prvého kontaktu vrátane predbežnej klasifikácie problému klienta a poradenského usmernenia,
b) zmapovanie vymedzeného terénu pre získanie relevantných informácií o spôsobe života vylúčenej komunity,
c) vykonáva pravidelnú kontrolu dochádzky školopovinných detí,
d) sociálna činnosť v teréne vrátane poskytovania sociálno-poradenských služieb v rámci obce,
e) pre sledovanú marginalizovanú skupinu poskytovanie pomoci pri ich styku s úradmi, podporovanie aktivít orientovaných na zmysluplné využívanie voľného času,
f) pomoc deťom v krízovej situácii,
g) vedenie poradenstva pri riešení osobných problémoch vylúčených osôb,
h) napomáhanie ako sprostredkovateľ pri riešení konfliktov vo vnútri skupiny a vo vzťahu k iným skupinám, pri problémoch medzi školou a sledovanou skupinou, pri prevencii násilia,
i) prispievanie k účasti mladistvých na spoločenskom, kultúrnom živote, pri tvorbe nových životných perspektív pre sledovanú skupinu.

Ďalšie informácie na nasledujúcej stránke:
http://www.iazasi.gov.sk/sk/podporene-projekty/terenna-socialna-praca-v-komarne