Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Mesto Komárno dňa 20. júna 2022 otvára Nový Zberný dvor v Komárne na Harčášskej ceste (po odbočení z Novozámockej cesty vchod hneď oproti – cca 75 metrov).

Zberný dvor v Komárne je zriadený výlučne pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Komárno. Zberný dvor nie je určený na preberanie a ukladanie odpadu z podnikateľskej činnosti.

Prevádzkový čas :    pondelok – piatok     8:00  –  17:00

                                                  sobota      8:00  –  12:00

Zoznam druhov odpadov, ktoré možno na zbernom dvore odovzdať :

Číslo druhu
odpadu
Názov
odpadu
Kategória
odpadu
20 01 01papier a lepenkaO
20 01 02skloO
20 01 03viacvrstvové kombinované materiály na báze
lepenky (kompozity na báze lepenky)
O
20 01 04obaly z kovuO
20 01 10šatstvoO
20 01 11textílieO
20 01 21žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuťN
20 01 23vyradené zariadenia obsahujúce
chlórfluórované uhľovodíky
N
20 01 25jedlé oleje a tukyO
20 01 33batérie a akumulátoryN
20 01 35vyradené elektrické a elektronické zariadenia
iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23
N
20 01 36vyradené elektrické a elektronické zariadenia
iné ako uvedené v 20 01 21,  20 01 23 a 20 01 35
O
20 01 39plastyO
20 03 07objemný odpadO
20 03 08drobný stavebný odpadO
16 01 03opotrebované pneumatikyO

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zberného dvora :   Ing. Ján Sólymos

Telefonický kontakt :  +421 35 2851 362

Sadza poplatku drobného stavebného odpadu je stanovená v platnom Všeobecne záväznom nariadení mesta Komárno o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Komárno. Jeho výške je 0,025 eur/kg, ktorý je potrebný uhradiť priamo na zbernom dvore v hotovosti.

Množstvo a druh dovážaného odpadu je zisťované pri vstupe do areálu zberného dvora vizuálne zamestnancom zodpovedným za prevádzku zberného dvora a následne odvážením na váhe. Ostatné druhy odpadov z domácností je možné odovzdať bezplatne.

TRIEDIME ODPAD!

Mesto Komárno oznamuje cteným občanom, že triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, odpad zo záhrad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:

od 26. decembra – do 30. decembra 2022 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)=4 vrecia

od 23. januára – do 27. januára 2023 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)=4 vrecia

od 20. februára – do 24. februára 2023 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)=4 vrecia

od 06. marca – do 10. marca 2023 (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)=1 vrece

od 20. marca – do 24. marca 2023 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)=4 vrecia

od 03. apríla – do 07. apríla 2023 (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)=1 vrece

od 17. apríla – do 21. apríla 2023 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)=4 vrecia

od 01. mája – do 05. mája 2023 (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)=1 vrece

od 15. mája – do 19. mája 2023 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)=4 vrecia

od 29. mája – do 02. júna 2023 (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)=1 vrece


Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvedenom termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s triedeným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami prostredníctvom zberovej spoločnosti, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v hore uvedených intervaloch je zakázané!
Dôležité upozornenia:
– každá domácnosť má nárok na max. 4 + 1 vrecia mesačne (v závislosti od počtu vyložených naplnených vriec),
– v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi sa odpad zo záhrad prednostne kompostuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie trávnikov a záhrad.
– triedené zložky komunálneho odpadu je možné bezplatne odovzdať aj na zbernom dvore na Harčášskej ceste. O podrobnejšie informácie môžete požiadať osobne na Odbore rozvoja a životného prostredia MsÚ v Komárne, alebo na telefónnom čísle: 035/28 51 362

Harmonogram zberu kuchynského odpadu z rodinnej zástavby

Pondelok:

Ďulov Dvor – Hlavná ul., Kolož, Nová ul. Prvá ul., Stredná ul., Súbežná ul., Ul. pri železnici.

Tehelňa – Novozámocká cesta, Ižianska cesta,

Kava – Hlavná ul., Nová ul., Tulipánová ul., Ul. vážskeho brehu, Ul. záhradkárov.

Lándor, Malá Iža, Harčáš – Veľký Harčáš, Nová Osada, Hadovce.

Utorok:

Letecké pole – Ul. gen. Klapku, Lesná ul., Hríbová ul., Ul. Gy. Berecza,  Selyeho ul. 10, Ul. 29. augusta, Nová ul., Poľovnícka ul., Ul. holubárov, Šípková ul., Tichá ul., Stredná ul., Topoľová ul., Ul. Komáromi Kacza, Úzka ul., Tesárska ul., Požiarnická ul., Kvetná ul., Kováčska ul., Konvalinková ul., Vrbová ul., Okružná cesta, Ul. M. Urbana, Lipová ul., Bočná ul., Bernolákova ul., Apalská ul., Ul. víťazstva, Baštová ul., Ul. J. Szinnyeiho, Ul. J. Péczeliho, Hrušková ul.,  Zlievarenská ul., Krivá ul., Skalná ul., Rovná ul, Alžbetin ostrov – Platanová alej, Veľkodunajské nábr., Veľkodunajská cesta, Malodunajská cesta, Malodunajské nábr., Prvá priečna ul., Druhá priečna ul.

Streda:

Centrum – Ul. zlatého muža, Rozmarínová ul., Špitálska ul., Rybárska ul., Klobučnícka ul., Senný trh, Štúrova ul., Ul. biskupa Királya, Eötvösova ul., Kúpeľná ul., Palatínova ul., Kapitánova ul., Ul. pohraničná, Župná ul., Jókaiho ul., Valchovnícka ul., Lehárova ul., Svätoondrejská ul., Dunajské nábrežie, Dunajská ul., Pevnostný rad, Nám. gen. Klapku, Elektrárenská cesta 3, Letná ul., Ul. františkánov, Ul. J. Husa, Ul. M. Čáka, Ul. K. Thalyho, Nám. Kossútha, Zámoryho ul., Gombaiho ul., Majstrovská ul., Csokonaiho ul., Parná ul., Vnútorná okružná, Jazerná ul., Hlboká ul., Beöthyho ul., Nám. sv. Rozálie, Malá Jarková ul., Veľká Jarková ul., Ul. práce, Zimná ul., Komárňanská ul., Mesačná ul., Slnečná ul., Lúčová ul., Veľký rad, Trstinová ul., Krátka ul.

Štvrtok:

Robotnícka štvrť – Ul. Á. Jedlika, Prowazekova ul., Ul. Tolstého, Ul. B. Němcovej, Ul. J. Baranyaiho, Bottova ul., Tajovského ul., Slnečné nám., Ľaliová ul., Pokojná ul., Ul. M. Staudta, Ul. I. Kultsára, Listová ul., Muškátová ul., Javorová ul., Krymská ul., Nitrianska ul., Zvolenská ul., Ružová ul., Orgovánová ul., Fialková ul., Šalviová ul., Ul. slobody, Ul. roľníckej školy, Ul. G. Czuczora, Dolná ul., Nezábudková ul., Čajakova ul., Bažantia ul., Robotnícka ul., Topoľčianska ul., Prievidzská ul., Alapyho ul., Ul. S. Takátsa, Murgašova ul., Ul. J. Tubu, Handlovská ul., Ul. Mateja Bela, Rožná ul., Ul. pri Panoráme, Bratislavská cesta,  Družstevná ul., Priemyselná ul., Orechový rad, Ul. odborárov, Ul. mládeže, Gútsky rad, Potočná ul., Plynárenská ul., Ul. mieru č. 36.

Piatok:

Nová Stráž – Hlavná ul., Krížna ul., Podzáhradná ul., Vnútorná ul., Kostolná ul., Dlhá ul., Dunajský rad, Školská ul., Darányiho ul., Ul. Móra Krausza, Ul. K. Harmosa, Strážna ul.,        Zámočnícka ul., Ul. vtáčej záhrady, Obchodná ul., Jarabínková ul., Narcisová ul., Včelárska ul., Smrečinová ul., Jázmínová ul., Agátová ul., Levanduľová ul., Slnečnicová ul., Snežienková ul., Vadaš, Pavel, Čerhát