Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Zberný dvor v Komárne na Harčášskej ceste (po odbočení z Novozámockej cesty vchod hneď oproti – cca 75 metrov).

Zberný dvor v Komárne je zriadený výlučne pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Komárno. Zberný dvor nie je určený na preberanie a ukladanie odpadu z podnikateľskej činnosti.

Prevádzkový čas :    pondelok – piatok     8:00  –  17:00

                                                  sobota      8:00  –  12:00

Zoznam druhov odpadov, ktoré možno na zbernom dvore odovzdať :

Číslo druhu
odpadu
Názov
odpadu
Kategória
odpadu
20 01 01papier a lepenkaO
20 01 02skloO
20 01 03viacvrstvové kombinované materiály na báze
lepenky (kompozity na báze lepenky)
O
20 01 04obaly z kovuO
20 01 10šatstvoO
20 01 11textílieO
20 01 21žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuťN
20 01 23vyradené zariadenia obsahujúce
chlórfluórované uhľovodíky
N
20 01 25jedlé oleje a tukyO
20 01 33batérie a akumulátoryN
20 01 35vyradené elektrické a elektronické zariadenia
iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23
N
20 01 36vyradené elektrické a elektronické zariadenia
iné ako uvedené v 20 01 21,  20 01 23 a 20 01 35
O
20 01 39plastyO
20 03 07objemný odpadO
20 03 08drobný stavebný odpadO
16 01 03opotrebované pneumatikyO

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zberného dvora :   Ing. Ján Sólymos

Telefonický kontakt :  +421 35 2851 362

Sadzba poplatku drobného stavebného odpadu je stanovená v platnom Všeobecne záväznom nariadení mesta Komárno o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Komárno. Jeho výška je 0,03 eur/kg, ktorý je potrebný uhradiť priamo na zbernom dvore v hotovosti.

Množstvo a druh dovážaného odpadu je zisťované pri vstupe do areálu zberného dvora vizuálne zamestnancom zodpovedným za prevádzku zberného dvora a následne odvážením na váhe. Ostatné druhy odpadov z domácností je možné odovzdať bezplatne.

Kompostáreň v Komárne je v Hadovciach, vedľa firmy SK Cont. Mapa:

Kompostáreň v Komárne je zriadená výlučne pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Komárno. Kompostáreň nie je určená na preberanie a ukladanie zeleného odpadu z podnikateľskej činnosti.

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku:   Ing. Ján Sólymos

Telefonický kontakt :  +421 35 2851 362

TRIEDIME ODPAD!

Harmonogram odvozov z rodinnej zástavby mesta v roku 2024

Vážení občania,

Mesto Komárno Vám oznamuje, že triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty+kovy+VKM, sklo) v rodinnej zástavbe v roku 2024 prebehne nasledovne:

Pondelok : 15.01., 12.02., 11.03., 15.04., 20.05., 17.06., 15.07., 12.08., 23.09., 21.10., 18.11., 16.12.

Komárno : Apalská ul., Baštová ul., Bernolákova ul., Bočná ul., Hríbová ul., Hrušková ul., Konvalinková ul., Kováčska ul., Krivá ul., Kvetná ul., Lesná ul., Lipová ul., Malodunajská cesta, Malodunajské nábr., Nová ul., Okružná cesta, Platanová alej, Poľovnícka ul., Požiarnická ul., Prvá priečna, Rovná ul., Selyeho ul., Skalná ul., Stredná ul., Šípková ul., Tesárska ul., Tichá ul., Topoľová ul., Ul. 29. augusta, Ul. Gen. Klapku, Ul. Gy. Berecza, Ul. Holubárov, Ul. J. Péczeliho, Ul. J. Szinnyeiho, Ul. K. Nagya, Ul. Komáromi Kacza, Ul. M. Urbana, Ul. víťazstva, Úzka ul., Veľkodunajská cesta, Veľkodunajské nábr., Vodná ul., Vŕbová, Zlievarenská ul., Železničná ul.

Utorok : 16.01., 13.02., 12.03., 16.04., 21.05., 18.06., 16.07., 13.08., 24.09., 22.10., 19.11., 17.12.

Komárno : Beöthyho ul., Csokonaiho ul., Dunajská ul., Dunajské nábrežie, Elektrárenská cesta, Eötvösova ul., Gombaiho ul., Hlboká ul., Hradná ul., Jazerná ul., Jókaiho ul., Kapitánova ul., Klobučnícka ul., Komárňanská ul., Krátka ul., Kúpeľná ul., Lehárova ul., Letná ul., Lúčová ul., Majstrovská ul., Malá jarková ul., Mederčská ul., Mesačná ul., Nádvorie Európy, Nám. gen. Klapku, Nám. Kossutha, Nám. M. R. Štefánika, Nám. sv. Rozálie, Palatínova ul., Parná ul., Petőfiho ul., Pevnostný rad, Považská ul., Rozmarínová ul., Rybárska ul., Senný trh, Slnečná ul., Svätojánska ul., Svätoondrejská ul., Špitálska ul., Štúrova ul., Trstinová ul., Ul. biskupa Királya, Ul. františkánov, Ul. J. Husa, Ul. K. Thalyho, Ul. M. Csáka, Ul. pohraničná, Ul. práce, Ul. R. Seressa, Ul. zlatého muža, Valchovnícka ul., Veľká jarková ul., Veľký rad, Vnútorná okružná, Zámoryho ul., Zimná ul., Župná ul., Tehelňa-Ižianska cesta, Tehelňa-Novozámocká cesta, Ďulov Dvor, Malá Iža, Veľký Harčáš.      

Streda : 17.01., 14.02., 13.03., 17.04., 22.05., 19.06., 17.07., 14.08., 25.09., 23.10., 20.11., 18.12.

Komárno : Bažantia ul., Bottova ul., Bratislavská cesta, Čajakova ul., Dolná ul., Družstevná ul., Fialková ul., Gútsky rad, Handlovská ul., Javorová ul., Krymská ul., Ľaliová ul., Listová ul., Murgašova ul., Muškátová, Nezábudková ul., Nitrianska ul., Orechový rad, Orgovánová ul., Plynárenská ul., Pokojná ul., Potočná ul., Priemyselná ul., Prievidzská ul., Prowazekova ul., Robotnícka ul., Rožná ul., Ružová ul., Slnečné nám., Šalviová ul., Tajovského ul., Topoľčianska ul., Ul. Á. Jedlika, Ul. B. Němcovej, Ul. budovateľská, Ul. G. Czuczora, Ul. Gy. Alapyho, Ul. I. Kultsára, Ul. J. Baranyaiho, Ul. J. Tubu, Ul. M. Staudta, Ul. Mateja Bela, Ul. mieru, Ul. mládeže, Ul. odborárov, Ul. pri Panoráme, Ul. priateľstva, Ul. roľníckej školy, Ul. S. Takátsa, Ul. slobody, Ul. Tolstého, Zváračská ul., Zvolenská ul., Kava, Lándor.   

Štvrtok : 18.01., 15.02., 14.03., 18.04., 23.05., 20.06., 18.07., 15.08., 26.09., 24.10., 21.11., 19.12.

Nová Stráž, Čerhát, Pavel, Hadovce, Nová Osada

Jednotlivé zložky komunálneho odpadu (papier, plasty+kovy+VKM, sklo) sa zbierajú v rámci dňa rôznymi zberovými vozidlami.

Triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu nesúvisí s vyložením Vašej zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad. Naplnené plastové vrecia je potrebné vyložiť pred rodinný dom (v určený deň odvozu) najneskôr do 6,00 hod.  

Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v hore uvedených intervaloch je zakázané!

Triedené zložky komunálneho odpadu je možné bezplatne odovzdať aj na zbernom dvore v Komárne na Harčášskej ceste.

Informácie: Mestský úrad Komárno, oddelenie životného prostredia tel.: 035 2851 362

Harmonogram zberu kuchynského odpadu z rodinnej zástavby

Pondelok:

Ďulov Dvor – Hlavná ul., Kolož, Nová ul. Prvá ul., Stredná ul., Súbežná ul., Ul. pri železnici.

Tehelňa – Novozámocká cesta, Ižianska cesta,

Kava – Hlavná ul., Nová ul., Tulipánová ul., Ul. vážskeho brehu, Ul. záhradkárov.

Lándor, Malá Iža, Harčáš – Veľký Harčáš, Nová Osada, Hadovce.

Utorok:

Letecké pole – Ul. gen. Klapku, Lesná ul., Hríbová ul., Ul. Gy. Berecza,  Selyeho ul. 10, Ul. 29. augusta, Nová ul., Poľovnícka ul., Ul. holubárov, Šípková ul., Tichá ul., Stredná ul., Topoľová ul., Ul. Komáromi Kacza, Úzka ul., Tesárska ul., Požiarnická ul., Kvetná ul., Kováčska ul., Konvalinková ul., Vrbová ul., Okružná cesta, Ul. M. Urbana, Lipová ul., Bočná ul., Bernolákova ul., Apalská ul., Ul. víťazstva, Baštová ul., Ul. J. Szinnyeiho, Ul. J. Péczeliho, Hrušková ul.,  Zlievarenská ul., Krivá ul., Skalná ul., Rovná ul, Alžbetin ostrov – Platanová alej, Veľkodunajské nábr., Veľkodunajská cesta, Malodunajská cesta, Malodunajské nábr., Prvá priečna ul., Druhá priečna ul.

Streda:

Centrum – Ul. zlatého muža, Rozmarínová ul., Špitálska ul., Rybárska ul., Klobučnícka ul., Senný trh, Štúrova ul., Ul. biskupa Királya, Eötvösova ul., Kúpeľná ul., Palatínova ul., Kapitánova ul., Ul. pohraničná, Župná ul., Jókaiho ul., Valchovnícka ul., Lehárova ul., Svätoondrejská ul., Dunajské nábrežie, Dunajská ul., Pevnostný rad, Nám. gen. Klapku, Elektrárenská cesta 3, Letná ul., Ul. františkánov, Ul. J. Husa, Ul. M. Čáka, Ul. K. Thalyho, Nám. Kossútha, Zámoryho ul., Gombaiho ul., Majstrovská ul., Csokonaiho ul., Parná ul., Vnútorná okružná, Jazerná ul., Hlboká ul., Beöthyho ul., Nám. sv. Rozálie, Malá Jarková ul., Veľká Jarková ul., Ul. práce, Zimná ul., Komárňanská ul., Mesačná ul., Slnečná ul., Lúčová ul., Veľký rad, Trstinová ul., Krátka ul.

Štvrtok:

Robotnícka štvrť – Ul. Á. Jedlika, Prowazekova ul., Ul. Tolstého, Ul. B. Němcovej, Ul. J. Baranyaiho, Bottova ul., Tajovského ul., Slnečné nám., Ľaliová ul., Pokojná ul., Ul. M. Staudta, Ul. I. Kultsára, Listová ul., Muškátová ul., Javorová ul., Krymská ul., Nitrianska ul., Zvolenská ul., Ružová ul., Orgovánová ul., Fialková ul., Šalviová ul., Ul. slobody, Ul. roľníckej školy, Ul. G. Czuczora, Dolná ul., Nezábudková ul., Čajakova ul., Bažantia ul., Robotnícka ul., Topoľčianska ul., Prievidzská ul., Alapyho ul., Ul. S. Takátsa, Murgašova ul., Ul. J. Tubu, Handlovská ul., Ul. Mateja Bela, Rožná ul., Ul. pri Panoráme, Bratislavská cesta,  Družstevná ul., Priemyselná ul., Orechový rad, Ul. odborárov, Ul. mládeže, Gútsky rad, Potočná ul., Plynárenská ul., Ul. mieru č. 36.

Piatok:

Nová Stráž – Hlavná ul., Krížna ul., Podzáhradná ul., Vnútorná ul., Kostolná ul., Dlhá ul., Dunajský rad, Školská ul., Darányiho ul., Ul. Móra Krausza, Ul. K. Harmosa, Strážna ul.,        Zámočnícka ul., Ul. vtáčej záhrady, Obchodná ul., Jarabínková ul., Narcisová ul., Včelárska ul., Smrečinová ul., Jázmínová ul., Agátová ul., Levanduľová ul., Slnečnicová ul., Snežienková ul., Vadaš, Pavel, Čerhát

Vážení občania,

Mesto Komárno oznamuje občanom žijúcich v rodinných domoch, že biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad sa od apríla 2023 odváža v období mesiacov marec až november  KAŽDÝ TÝŽDEŇ.

PONDELOK – mestské časti Komárna (Malá Iža, Harčáš, Veľký Harčáš, Ďulov Dvor, Hadovce, Nová Osada, Kava, Lándor, Čerhát, Pavel a Nová Stráž)  

UTOROK – mesto Komárno (Letecké pole, Robotnícka štvrť atď.)

Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v hore uvedených intervaloch je zakázané!

Dôležité upozornenia:

  • Každá domácnosť má nárok na max. 2 zaťahovacie plastové vrecia (bez ohľadu od počtu vyložených naplnených vriec).
  • V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 8/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi sa biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad prednostne kompostuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie pôdy.
  • BIO – zelený odpad je potrebné vyložiť pred rodinný dom najneskôr do 8.00 hod., aby bol k nemu bezprostredný prístup, nie však na vozovku, aby odpad neprekážal v plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Listy zo stromov a pokosenú trávu vložiť do plastových vriec a konáre s priemerom max. 5 cm zo stromov a krov zviazať do zväzku max. na dĺžku 1 metra.
  • Žiadame, aby ste do plastových vriec určených na BIO – zelený odpad vkladali len odpad na to určený. V prípade zistenia iného odpadu, vrecia nebudú odvezené.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad je celoročne možné odovzdať v kompostárni na Hadovskej ceste v Komárne.       Informácie: Mestský úrad Komárno, oddelenie životného prostredia tel. 035 2851 362

Vážení občania,

Mesto Komárno oznamuje občanom žijúcich v rodinných domoch, že biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad sa v zimnom období (mesiace december – január – február) sa odvezie v nasledovných termínoch:

  • 08. januára 2024 (pondelok) –mestské časti Komárna (Malá Iža, Veľký Harčáš, Ďulov Dvor, Hadovce, Nová Osada, Kava, Lándor, Čerhát, Pavel a Nová Stráž),
  • 09. januára 2024 (utorok) – mesto Komárno (Letecké pole, Robotnícka štvrť, atď.)
  • 05. februára 2024 (pondelok) – mestské časti Komárna (Malá Iža, Harčáš, Veľký Harčáš, Ďulov Dvor, Hadovce, Nová Osada, Kava, Lándor, Čerhát, Pavel a Nová Stráž),
  • 06. februára 2024 (utorok) – mesto Komárno (Letecké pole, Robotnícka štvrť, atď.)

Každá domácnosť má nárok na max. 2 zaťahovacie plastové vrecia (bez ohľadu od počtu vyložených naplnených vriec).

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 8/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi sa odpad zo záhrad prednostne kompostuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie pôdy.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad je celoročne možné odovzdať v kompostárni na Hadovskej ceste v Komárne.

Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v hore uvedených intervaloch je zakázané!

Informácie o termínoch zberu nájdete aj na webovej stránke mesta (www.komarno.sk)

 Informácie: Mestský úrad Komárno, oddelenie životného prostredia  tel.: 035/28 51 362

Reclay Systems s.r.o. v období mesiacov február-marec 2023 analyzoval mieru zaplnenia kontajnerov na triedený zber a komunálny odpad v meste Komárno. Zámerom bolo získať presný prehľad o zložení nádob na triedený zber, odhaliť chyby, ktoré občania pri triedení odpadu robia a identifikovať potenciál triediteľných a opätovne využiteľných zložiek odpadu, ktoré končia v zmesovom odpade. Cieľom je optimalizácia celého systému nakladania s komunálnym odpadom v meste.

Analýza komunálneho odpadu prebiehala náhodným výberom nádob zo stojísk. Komunálny odpad sa následne vysypal na určené plochy, kde sa rozdeľoval na jednotlivé zložky. Prihliadali sme pritom na to, či ide o zložky odpadu, ktoré by sa dali vytriediť alebo o zvyškový odpad, ktorý už nemá ďalšie využitie.

Výsledky zisťovania

Netriediteľný odpad predstavoval len asi 10 % obsahu zberných nádob zmesového komunálneho odpadu. Takmer 50 % odpadu bol biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad. Zvyšných približne 40 % predstavovali materiály vhodné na ďalšie využitie a recykláciu.

91 % odpadu by bolo možné ďalej triedene zbierať

Výsledok

Na základe analýzy a zistení sme zostavili odporúčania pre zvýšenie efektivity triedeného zberu, ktoré sa prejavili do konkrétnych opatrení a úpravy systému zberu triedeného odpadu. Cieľom týchto zmien je sprehľadniť a zjednodušiť triedenie odpadu pre občanov.

V meste je taktiež možné triediť odpad aj na zbernom dvore na Harčášskej ceste. V zbernom dvore je možné triediť papier, plasty, sklo, kovy, textil, elektronický odpad a nebezpečný odpad, ako napríklad batérie. Navyše je tu možnosť odovzdania veľkých objemov odpadu, ako napríklad kusov nábytku alebo veľkých kusov elektrospotrebičov.

Veríme, že štúdia a prijaté opatrenia čoskoro prispejú k viditeľným výsledkom v oblasti zlepšenia úrovne triedenia a recyklácie v meste Komárno.

“Naším dlhodobým cieľom je podporovať občanov a obce pri zbere hodnotných materiálov, ktoré nemusia predstavovať záťaž pre životné prostredie, ale naopak, zrecyklované nachádzajú opakované využitie ako vstupné materiály vo výrobe.”

Beáta Kastlerovákonateľka Reclay Systems s.r.o.