Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

VZN mesta Komárno za rok 2023:

číslo VZNNázov VZNDopln.čím/
Zrušené čím
Zodpo-
vedný
pl.odpl.do /
zmena
01/2023VZN mesta Komárno č. 1/2023, ktorým sa určí výška dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 202304.03.2023
* Zrušené VZN