Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

VZN mesta Komárno za rok 2023:

číslo VZNNázov VZNDopln.čím/
Zrušené čím
Zodpo-
vedný
pl.odpl.do /
zmena
13/2023VZN Mesta Komárno č. 13/2023 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta KN02.01.2024
12/2023VZN mesta Komárno č. 12/2023, ktorým mení a dopĺňa VZN č. 5/2018, kt. sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Komárno30.12.2023
11/2023VZN mesta Komárno č. 11/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel01.11.2023
10/2023VZN č. 10/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/201921.07.2023
09/2023VZN Mesta Komárno č. 9/2023 o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva na území mesta Komárno01.01.2024
08/2023VZN Mesta Komárno č. 8/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi01.01.2024
07/2023VZN Mesta Komárno č. 7/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Komárno01.01.2024
06/2023VZN Mesta Komárno č. 6/2023 o miestnej dani za predajné automaty01.01.2024
05/2023VZN Mesta Komárno č. 5/2023 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje01.01.2024
04/2023VZN Mesta Komárno č. 4/2023 o miestnej dani za ubytovanie01.01.2024
03/2023VZN Mesta Komárno č. 3/2023 o miestnej dani za psa01.01.2024
02/2023VZN Mesta Komárno č. 2/2023 o miestnej dani z nehnuteľností01.01.2024
01/2023VZN mesta Komárno č. 1/2023, ktorým sa určí výška dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 202304.03.2023
* Zrušené VZN