Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

VZN mesta Komárno za rok 2024:

číslo VZNNázov VZNDopln.čím/
Zrušené čím
Zodpo-
vedný
pl.odpl.do /
zmena
04/2024VZN mesta Komárno č. 4/2024, ktorým sa určí výška dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 202405.03.2024
03/2024VZN Mesta Komárno č. 3/2024, kt. sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Cintorín, Cintorínsky rad 1182, 945 05 Komárno05.03.2024
02/2024VZN mesta Komárno č. 2/2024, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016, ktorým sa schvaľuje  Prevádzkový poriadok pohrebísk v mestských častiach Nová Stráž, Kava, Čerhát a Hadovce v znení VZN č. 5/202005.03.2024
01/2024VZN Mesta Komárno číslo 1/2024, kt. sa zrušuje VZN mesta Komárno číslo 9/2017 vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia05.03.2024
* Zrušené VZN