Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

VZN mesta Komárno za rok 2024:

číslo VZNNázov VZNDopln.čím/
Zrušené čím
Zodpo-
vedný
pl.odpl.do /
zmena
09./2024VZN Mesta Komárno č. 9/2024 o podmienkach umiestňovania herní na území mesta Komárno13.07.2024
08/2024VZN Mesta Komárno č. 8/2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno v znení VZN č. 5/2021,  VZN č. 5/2022, VZN č. 10/2022 a VZN č. 10/202301.09.2024
07/2024VZN Mesta Komárno č. 7/2024 o určení názvu ulice v meste Komárno09.05.2024
06/2024VZN mesta Komárno č. 6/2024, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2017 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, mimoriadnej dávky občanom a príspevku z fondu krízovej intervencie v znení VZN č. 13/201901.06.2024
05/2024VZN Mesta Komárno číslo 5/2024 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Komárno č. 11/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel01.06.2024
04/2024VZN mesta Komárno č. 4/2024, ktorým sa určí výška dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 202405.03.2024
03/2024VZN Mesta Komárno č. 3/2024, kt. sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Cintorín, Cintorínsky rad 1182, 945 05 Komárno05.03.2024
02/2024VZN mesta Komárno č. 2/2024, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016, ktorým sa schvaľuje  Prevádzkový poriadok pohrebísk v mestských častiach Nová Stráž, Kava, Čerhát a Hadovce v znení VZN č. 5/202005.03.2024
01/2024VZN Mesta Komárno číslo 1/2024, kt. sa zrušuje VZN mesta Komárno číslo 9/2017 vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia05.03.2024
* Zrušené VZN