Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

VZN mesta Komárno za rok 2017:

číslo VZNnázov VZNDopln.čím/
Zrušené čím
Zodpo-
vedný
pl.odpl.do/
zmena
1/2017Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 1/2017,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Komárno číslo 14/2015 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta
Komárno
 OSM26.3.2017
2/2017Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 2/2017,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Komárno číslo 17/2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre
príležitostné trhy v meste Komárno, ktorých správcom je Mesto
Komárno
 OSM26.3.2017
3/2017Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 3/2017,
ktorým sa mení  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno
číslo 19/2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre mestské
trhoviská v správe COMORRA SERVIS Komárno
 OSM26.3.2017
4/2017Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č.  4/2017, ktorým
sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
na kalendárny rok 2017
 OŠK7.4.2017
5/2017Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 5/2017
o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb
a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno,
so sídlom Špitálska 16, Komárno
7/2018SaSO1.7.20171.1.2019
6/2017 VZN Mesta Komárno číslo 6/2017,ktorým sa mení a dopĺňa VZN
Mesta Komárno číslo 13/2015 o poskytovaní finančných dotácií
z rozpočtu Mesta Komárnona sociálne a zdravotné účely
 SaSO12.6.2017
7/2017Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 7/2017
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, mimoriadnej
dávky občanom a príspevku z fondu krízovej intervencie

13/2019

SaSO14.7.2017
8/2017Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo 8/2017,
o sociálnych službách poskytovaných Mestom Komárno
4/2019
14/2019
SaSO1.8.20171.4.2019
9/2017Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 9/2017
vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania
ovzdušia
 OR15.10.2017
10/2017Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 10/2017,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Komárno číslo 27/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie
volebných plagátov
4/2018SaSO18.10.20172.10.2018

11/2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 11/2017,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2015 o priznaní finančnej
dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany
životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území
mesta Komárno v znení VZN č. 28/2015
2/2019OR1.1.2018 30.3.2019
12/2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 12/2017, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o výkone taxislužby
na území mesta Komárno v znení VZN č. 7/2013
 KO9.12.2017
13/2017Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 13/2017,
ktorým sa mení a dopĺňa 17/2012 o miestnych daniach za psa,
za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné
automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie
motorového vozidla v historickej časti mesta v znení VZN
č. 16/2015 a 21/2015, ktorými sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012
 OSM1.1.2018
14/2017Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 14/ 2017
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Komárno
 EO1.1.2018
* Zrušené VZN