Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

VZN mesta Komárno za rok 2019:

číslo VZNNázov VZNDopln.čím/
Zrušené čím
Zodpo-
vedný
pl.odpl.do /
zmena
16/2019VZN č. 16/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území mesta Komárno
  01.01.2020 
15/2019VZN mesta Komárno č. 15/2019 o miestnej dani z nehnuteľností  01.01.2020 
14/2019VZN Mesta Komárno č. 14/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
8/2017 o sociálnych službách poskytovaných mestom Komárno
v znení a doplnení VZN č. 4/2019
  01.01.2020 
13/2019VZN Mesta Komárno č. 13/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
Mesta Komárno č. 7/2017 o poskytovaní jednorázovej dávky
v hmotnej núdzi, mimoriadnej dávky občanom a príspevku
z fondu krízovej intervencie
  01.01.2020
12/2019Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 12/2019, o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch
detí, o výške príspevku v základnej umeleckej škole a o čiastočnej
úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno
10/2023 14.11.2019 
11/2019Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno  č. 11/2019  ktorým
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018, ktorým
sa vyhlasuje   záväzná časť  Územného plánu mesta Komárno
   20.11.2019  
10/2019VZN mesta Komárno č.10/2019 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb
  01.10.2019 
9/2019Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 9/2019, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012 o miestnych daniach za psa,
za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné
automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie
motorového vozidla v historickej časti mesta v znení
VZN č. 16/2015, 21/2015 a 13/2017
  01.09.2019 
8/2019Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 8/2019, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku
v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre
voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Komárno v znení VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009,
5/2010, 5/2011, 8/2011, 6/2012, 12/2012, 4/2013, 5/2014, 15/2015,
1/2019 a 7/2019
 OŠK01.09.2019 
7/2019Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 7/2019, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku
v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre
voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Komárno v znení VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009,
5/2010, 5/2011, 8/2011, 6/2012, 12/2012, 4/2013, 5/2014, 15/2015
a 1/2019
 OŠK01.09.2019 
6/2019Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno číslo 6/2019,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Komárno číslo 5 /2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania
sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení
pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno v znení
VZN č. 7/2018
 SaSO01.07.2019 
5/2019VZN mesta Komárno č.5/2019, ktorým sa určí výška dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny
rok 2019
 OŠK10.4.2019  
4/2019VZN Mesta Komárno číslo  4/2019,ktorým sa mení a dopĺňa VZN
Mesta Komárno číslo 8/2017 o sociálnych službách poskytovaných
Mestom Komárno
 SaSO1.4.2019 
3/2019VZN Mesta Komárno č.3 /2019 o podmienkach poskytovania finančných
príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately
 SaSO1.4.2019 
2/2019VZN č. 2/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 12/2015
o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby
a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území
mesta Komárno v znení VZN č. 28/2015 a č. 11/2017
 OR30.3.2019 
1/2019Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č.  1/2019, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o  výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku
v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre
voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Komárno v znení VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010, 8/2011,
12/1012, 4/2013 a 5/2014
 
 OŠK15.2.2019  
* Zrušené VZN