Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2006:

číslo VZNNázov VZNDopln.čím/
Zrušené čím
Zodpo-
vedný
pl. odpl.do/
zmena
1/2006ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 10/2004
o verejnom poriadku a zrušuje sa VZN Mesta Komárno
č. 16/2003 o statickej doprave na území mesta Komárno
v znení neskorších predpisov
 OVÚRaSM01.04.2006 
2/2006ktorým sa zrušuje VZN č. 7/2004 o zásadách pre verejné
obstarávanie tovarov, služieb a prác mesta Komárno
 EO15.04.2006 
3/2006ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok detského parku
„Anglia“ v Komárne
 OTR01.08.2006 
*4/2006ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 12/2004
o určení školských obvodov základných škôl v Meste Komárno
v znení VZN Mesta Komárno číslo 1/2005 a 9/2005
31/2008 01.08.2006
 
 
*5/2006o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového
fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport
4/2008
17/2008
18/2009
2/2012
OŠK01.10.20061.5.2012
*6/2006o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového
fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú
činnosť
7/2007
18/2008
7/2011
13/2012
OŠK01.10.2006 
*7/2006ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 14/2004
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení VZN Mesta Komárno
č. 5/2005, 6/2005 a 12/2005
15/2007 01.12.2006 
* Zrušené VZN