Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2013:

číslo VZNNázov VZNDopln.čím/
Zrušené čím
Zodpo-
vedný
pl.odpl.do/
zmena
*1/2013Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 01/2013
o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej
dávky občanom
25/2015
7/2017
 01.03.2013

1.1.2016
13.7.2017

*2/2013Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 02/2013,
ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok viacúčelových
športových ihrísk v Komárne
6/2015 01.06.20132.5.2015
3/2013Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 03/2013,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 14/2012
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
  01.07.2013
4/2013Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 04/2013,
ktorým sa mení VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške
príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade
nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN
č. 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010, 8/2011 a 12/2012
15/2015 01.09.201315.8.2015
*5/2013Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 05/2013,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005
o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v znení
neskorších predpisov
5/2018 19.07.20135.10.2018
*6/2013Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 06/2013,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005
o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v znení
neskorších predpisov
5/2018 19.07.20135.10.2018
7/2013Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 07/2013,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o výkone taxislužby
na území mesta Komárno
12/2017 01.12.
2013
9.12.2017
*8/2013Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 08/2013,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005
o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v znení
neskorších predpisov
5/2018 06.12.20135.10.2018
9/2013Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 09/2013,
ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia na kalendárny rok 2014
  04.01.2014 
*10/2013Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 10/2013,
ktorým sa mení VZN č. 31/2008 o mieste a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky a určení školských
obvodov základných škôl v Meste Komárno v znení VZN
č. 7/2009 a 1/2011
2/2016 07.01.201412.3.2016
11/2013Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 11/2013,
ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Komárno číslo 14/2003 o usmernení reklamnej činnosti na
území mesta Komárno
  04.01.2014 
* Zrušené VZN