Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno na rok 2014:

číslo VZNNázov VZNDopln.čím/
Zrušené čím
Zodpo-
vedný
plat.odpl.do/
zmena
1/2014Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 01/2014,
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania
odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území
mesta Komárno
  15.03.20144.4.2015
*2/2014Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 02/2014,
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad
za sociálne služby poskytovaných Mestom Komárno
26/2015
8/2017
 10.03.20141.1.2016
30.06.2017
3/2014Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 03/2014,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Komárno 2/1991 o zriadení Mestskej polícii v Komárne
  01.07.2014 
*4/2014Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 04/2014,
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach na území Mesta Komárno
14/2015 15.10.201415.8.2015
5/2014Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 05/2014,
ktorým sa mení VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí,
o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej
úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení
VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010, 8/2011,
12/2012 a 4/2013
15/2015 03.10.201415.8.2015
6/2014Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 06/2014,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 17/2012 o miestnych
daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva,
za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie
prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej
časti mesta
  01.01.2015 
*7/2014Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 07/2014,
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
29/2015
11/2016
 01.01.20151.1.2016
31.12.2016
8/2014Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 08/2014,
ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ,
dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2015
7/2015 01.01.20152.5.2017
* Zrušené VZN