Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

VZN mesta Komárno za rok 2016:

číslo VZNNázov VZNDopln.čím/
Zrušené čím
Zodpo-
vedný
pl.odpl.do/
zmena
1/2016Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 1/2016,
ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia na kalendárny rok 2016
 OŠK12.03.2016
2/2016Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 2/2016,
o určení školských odvodov základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Komárno a o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno
 OŠK12.03.2016
7/2016Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 7/2016,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2015 o priznaní finančnej
dotácie z rozpočtu mesta Komárno na účely tvorby, rozvoja,
ochrany a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s
cieľom podpory a rozvoja cestovného ruchu na území
mesta Komárno 
  20.04.2016
8/2016Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 8/2016,
ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk v
mestských častiach Nová Stráž, Kava, Čerhát a Hadovce
 KO01.05.2016 
9/2016 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 9/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi
3/2018KO6.10.201619.7.2018
10/2016Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 10/2016,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Komárno č. 16/2012 o miestnej dani z nehnuteľností
NEPLATNÉ  nepredložené
11/2016 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 11/2016
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 ODP01.01.2017
12/2016Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 12/2016
o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely
ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest
a chránených hrobov v meste Komárno s cieľom zachovania
kultúrnych hodnôt v meste Komárno
 OKCRaP01.01.2017
* Zrušené VZN