Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Potrebujete radu? Neviete ako vybaviť? Stačí zavolať na HOTLINE – 035/28 51 205 – v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. počas pracovných dní a naši zamestnanci  Vám radi pomôžu a poskytnú potrebné informácie, prípadne Vás nasmerujú na príslušný odbor Mestského úradu Komárno. Vaše otázky môžete posielať aj e-mailom na adresu: info@komarno.sk.

Poradíme, ako a kde vybaviť nasledovné konkrétne záležitosti

Čo robiť, ak nájdem strateného alebo zatúlaného psa?

Ako nahlásiť túlavé či uhynuté zvieratá?

Pri náleze strateného, zatúlaného alebo túlavého psa je potrebné kontaktovať 

 • Mestskú políciu Komárno na t. č. 159 alebo 0911/935 981  nonstop,
 • uhynuté a túlavé zvieratá iného druhu je potrebné nahlásiť na Mestskú políciu Komárno nonstop na vyššie uvedené tel. čísla. 

Ako a kam nahlásiť nefunkčné verejné osvetlenie?

Nefunkčné verejné osvetlenie je možné zahlásiť:

a.) Mestskú políciu Komárno na t.č. 159

b.) na Oddelení životného prostredia Mestského úradu Komárno telefonicky na t.č. 035/2851321

c.) priamo spoločnosti IMPULZ LIGHT s.r.o. Komárno 

 • telefonicky na t.č. 035/7713002
 • mimo pracovnej doby: Záznamník na uvedenom tel. čísle
 • e-mailom il@impulzlight.sk

Kde mám nahlásiť suchý, nebezpečný príp. neorezaný strom?

Podnety môžete smerovať priamo na Odbor rozvoja a životného prostredia Mestského úradu Komárno

Neodniesli vám smeti? Potrebujete poradiť ako triediť odpad?

Informácie môžete požiadať na Odbore rozvoja a životného prostredia Mestského úradu Komárno

Našli ste rozbitú lavičku alebo poškodené príp. nebezpečné hracie zostavy na detských ihriskách?

Problém môžete nahlásiť na Odbore rozvoja a životného prostredia Mestského úradu Komárno

Našli ste čiernu skládku odpadu? Veľká tráva, burina na mestských pozemkoch?

Uvedené nedostatky môžete smerovať spoločnosti KN SMART SERVIS, a.s.

0918343955 /zeleň

0905989508 /odpady

Kde mám nahlásiť upchaté ďažďové vpusty?

Čistenie dažďových vpustov zabezpečí spoločnosť KOMVaK, a.s..

Nahlásiť, kde sa nachádzajú upchaté vpusty, môžete prostredníctvom

 • webovej stránky  www.komvak.sk alebo
 • telefonicky 0850777999, 035/ 7722277

Máte ďalšie otázky, podnety, problémy týkajúcich sa hmotných vecí, ktoré môžu byť upratané, opravené, vymenené, alebo odstránené ale neviete kde ich máte posielať?

Môžete ich nahlásiť

Následne podnety nasmerujeme na príslušný odbor (oddelenie resp. referát) mestského úradu.

Ak máte otázky, pripomienky alebo námety, ktoré sa týkajú administratívnych záležitostí a neviete, ako a kde môžete vybaviť konkrétnu záležitosť, poradíme Vám. Stačí zavolať na HOTLINE – 035/2851205 – v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. počas pracovných dní a naši zamestnanci  Vám radi pomôžu a poskytnú potrebné informácie, prípadne Vás nasmerujú na príslušný odbor Mestského úradu Komárno. Vaše otázky môžete posielať aj e-mailom na adresu: info@komarno.sk.

 • žiadosť o prenájom mestského bytu si môže podať fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov
 • žiadateľ preukáže, že nepretržite tri roky pred podaním žiadosti mal trvalý alebo prechodný pobyt v meste, alebo býval v meste v podnájme  alebo pracuje/pracoval v meste alebo je  samostatne zárobkovo činnou osobou s miestom podnikania v meste
 • žiadateľ ani manžel/manželka nie je nájomcom ani spoločným nájomcom mestského bytu
 • žiadateľ ani manžel/manželka nie je vlastníkom, ani spoluvlastníkom dvoj- a viacizbového bytu alebo rodinného domu v podiele rovnajúcom sa alebo väčšom ako ½ vrátane a ani on ani manžel/manželka nebol vlastníkom ani spoluvlastníkom dvoj- a viacizbového bytu alebo rodinného domu v podiele rovnajúcom sa alebo väčšom ako ½ vrátane v období   3 rokov   pred podaním žiadosti
 • žiadateľ ani osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti nemajú voči mestu žiadne záväzky po lehote splatnosti
 • žiadateľ nemal podanú žiadosť o mestský byt a neodmietol ponuku na uzatvorenie nájomnej zmluvy konkrétneho mestského bytu v období 3 rokov pred podaním žiadosti
 • žiadateľ je povinný preukázať schopnosť platiť nájomné a služby spojené s užívaním  bytu formou potvrdenia o príjme všetkých spoločne posudzovaných osôb
 • žiadateľ je povinný na vyzvanie doložiť všetky doklady potrebné na posúdenie  žiadosti  podľa stanovených kritérií v zmysle tohto nariadenia, podľa pokynov príslušného útvaru Mestského úradu v Komárne (ďalej len „MsÚ“) najneskôr do 30 dní od podania žiadosti, inak je žiadosť vyradená ako nekompletná.

Občan si podáva žiadosť na Mestskom úrade Komárno, Majetkovo – právny odbor, referát nájomných bytov. Je potrebné predložiť vyplnenú žiadosť o pridelenie nájomného bytu s príslušnými potvrdeniami podľa predtlače, najmä:

 • potvrdenia o svojom príjme a príjme spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok (potvrdenie zamestnávateľa o čistom mesačnom príjme žiadateľa, u podnikateľa potvrdenie o čistom príjme potvrdené príslušným daňovým úradom, potvrdenia o poberaní štátnych sociálnych dávok – rodičovský príspevok, dávka v hmotnej núdzi, prídavok na dieťa… a potvrdenia o poberaní dávok sociálneho poistenia – materské,  kópia rozhodnutia o poberaní starobného, invalidného resp. iného dôchodku…),
 • potvrdenie, že žiadateľ nemá voči Mestskému úradu Komárno záväzky, resp. nedoplatky po lehote splatnosti,
 • čestné vyhlásenie.

Príslušný odbor prijíma a posudzuje žiadosti, spracováva evidenciu a následne Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové pri Mestskom zastupiteľstve Komárno (ďalej len komisia) na základe podmienok zaradenia žiadosti do zoznamu uvedených v § 3 ods. 2 Zásad o podmienkach prideľovania nájomných bytov a nájme bytov vo vlastníctve mesta Komárno zostaví návrh zoznamu žiadateľov o poskytnutie bytu. Návrh na pridelenie bytu komisia predkladá na schválenie Mestskej rade mesta Komárno. Mestská rada predkladá návrh na pridelenie bytu na schválenie Mestskému zastupiteľstvu mesta Komárno. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh na pridelenie bytu. Súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy s uchádzačom sa vydáva na základe uznesenia schváleného Mestským zastupiteľstvom. Pridelený byt sa prideľuje na dobu určitú 1 rok, s možnosťou každoročného predĺženia pri dodržaní všetkých podmienok vyplývajúcich z nájomnej zmluvy a príslušných Zásad, bez možnosti odkúpenia si bytu do osobného vlastníctva.

 
Kontaktná osoba: 

Majetkovo – právny odbor, referát mestských bytov

Hajnalka Habenichtová,  číslo tel.: 035/2851314

 
Potrebné tlačivá:

 • Žiadosť o prenájom bytu – dotazník
 • Čestné prehlásenie
 • Potvrdenie

Aktualizácia žiadosti o prenájom bytu

 • žiadateľ, ktorý je zaradený do zoznamu žiadateľov o byt je povinný svoju žiadosť aktualizovať na predpísanom tlačive „ Aktualizácia žiadosti o prenájom bytu“ každý rok, a to do 15. februára príslušného roka
 • k aktualizácii žiadosti je potrebné doložiť potvrdenia o svojom príjme a príjme spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok (potvrdenie zamestnávateľa o čistom mesačnom príjme žiadateľa, u podnikateľa potvrdenie o čistom príjme potvrdené príslušným daňovým úradom, potvrdenia o poberaní štátnych sociálnych dávok – rodičovský príspevok, dávka v hmotnej núdzi, prídavok na dieťa… a potvrdenia o poberaní dávok sociálneho poistenia – materské,  kópia rozhodnutia o poberaní starobného, invalidného resp. iného dôchodku…),
 • výzva, upozornenie na povinnosť aktualizovania žiadosti o prenájom bytu sa zverejňuje na úradných tabuliach mesta, na webovej stránke mesta a v Komárňanských listoch
 • v prípade, ak si žiadateľ o prenájom bytu svoju povinnosť, týkajúcu sa aktualizácie svojej žiadosti do stanoveného termínu nesplní, bude vyradený z evidencie žiadateľov o prenájom mestského bytu

Potrebné tlačivá:

 • Aktualizácia žiadosti o prenájom bytu
 • Potvrdenie

Predĺženie nájomnej zmluvy na byt 

 • Nájomca požiada o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy najneskôr do 20 dní pred skončením nájmu ( žiadosť má byť podaná v tom mesiaci, v ktorom sa nájom končí)
 • Podmienky, ktoré musí žiadateľ o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy spĺňať: ku dňu podania žiadosti o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy musí mať uhradené všetky záväzky voči Mestu Komárno – dane, poplatky a finančné záväzky.
 • Po splnení všetkých stanovených podmienok podľa Zásad o podmienkach prideľovania nájomných bytov a nájme bytov vo vlastníctve mesta Komárno bude nájomcovi nájomného bytu vydané oznámenie o opakovanom pridelení nájomného bytu.
 • V prípade, že nájomca prestane spĺňať podmienky ustanovené v Zásadách o podmienkach prideľovania nájomných bytov a nájme bytov vo vlastníctve mesta Komárno, nebude mu vydané oznámenie o opakovanom pridelení nájomného bytu a následne musí vypratať nájomný byt v lehote určenej vo výzve na vypratanie bytu.

Potrebné tlačivá:

 • Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme
 • Potvrdenie
 • Čestné prehlásenie

Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č. 1863/2022 zo dňa 29.09.2022 schválilo Dodatok č. 2 k Zásadám o podmienkach prideľovania nájomných bytov a nájme bytov vo vlastníctve mesta Komárno v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ/žiadatelia musia spĺňať nasledovné  podmienky:

 • žiadateľom je fyzická osoba mladšia ako 40 rokov alebo mladá rodina; pričom za mladú rodinu sa považuje rodina, v ktorej aspoň  jeden zo žiadateľov ku dňu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 40 rokov
 • priemerný mesačný čistý príjem v roku 2021 žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, tj. priemerný mesačný čistý príjem domácnosti neprevyšuje trojnásobok životného minima nie je nižší ako dvojnásobok životného minima.
 • priemerný mesačný čistý príjem v roku 2021 žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, t.j. priemerný mesačný čistý príjem domácnosti neprevyšuje päťnásobok životného minima nie je nižší ako dvojnásobok životného minima, ak
  1. členom  domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
  2. ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom
  3. aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, sociálne a ďalšie služby vo verejnom záujme, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov mesta
 • priemerný mesačný čistý príjem v roku 2021 žiadateľa, ktorý žije v byte sám neprevyšuje štvornásobok životného minima,
 • žiadateľ musí preukázať, že nepretržite tri roky pred podaním žiadosti mal trvalý alebo prechodný pobyt v meste, alebo býval v meste v podnájme  alebo pracuje/pracoval v meste alebo je  samostatne zárobkovo činnou osobou s miestom podnikania v meste,
 • žiadateľ ani manžel/manželka, druh/družka nie je nájomcom ani spoločným nájomcom mestského bytu,
 • žiadateľ ani manžel/manželka, druh/družka nie je vlastníkom, ani spoluvlastníkom dvoj- a viacizbového bytu alebo rodinného domu v podiele rovnajúcom sa alebo väčšom ako ½ vrátane a ani on ani manžel/manželka nebol vlastníkom ani spoluvlastníkom dvoj- a viacizbového bytu alebo rodinného domu v podiele rovnajúcom sa alebo väčšom ako ½ vrátane v období   3 rokov   pred podaním žiadosti,
 • žiadateľ ani osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti nemajú voči mestu žiadne záväzky po lehote splatnosti,
 • žiadateľ nemal podanú žiadosť o mestský byt a neodmietol ponuku na uzatvorenie nájomnej zmluvy konkrétneho mestského bytu v období 3 rokov pred podaním žiadosti,
 • žiadateľ je povinný preukázať schopnosť platiť nájomné a služby spojené s užívaním  bytu formou potvrdenia o príjme za rok 2021 všetkých spoločne posudzovaných osôb.

Spôsob podania žiadosti:

Žiadosť musí byť podaná na osobitnom tlačiveŽiadosť o prenájom mestského bytu v Novej Stráži – dotazník.Žiadateľ v žiadosti musí označiť  typ bytu (dvojizbový, trojizbový) o ktorý má záujem. Žiadateľ môže označiť iba 1 typ bytu.

Mesto o podaných žiadostiach bude viesť osobitnú evidenciu a bude zostavený osobitný zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu v Novej Stráži podľa typu bytov.

Žiadosti o prenájom mestského bytu v Novej Stráži majú byť podané na Referát nájomných bytov do 15.11.2022 so všetkými povinnými prílohami.

Výška nájomného:

Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č. 1803/2022 zo dňa 16.06.2022 schválilo výšku nájomného pre nové nájomné byty nasledovne:

Číslo
bytu
Umiestnenie
bytu
Typ bytuPodlahová
plocha
bytu v m²
Mesačné
nájomné
v eurách
1prízemieDvojizbový39,74164,92
2prízemieTrojizbový60,14249,58
3prízemieTrojizbový59,34246,26
4prízemieDvojizbový46,84194,39
5prízemieTrojizbový61,54255,39
6prízemieDvojizbový43,54180,69
7prízemieGarsónka31,14129,23
81. poschodieTrojizbový68,94286,10
91. poschodieDvojizbový41,84173,64
101. poschodieTrojizbový60,04249,17
111. poschodieTrojizbový59,44246,68
121. poschodieDvojizbový46,84194,39
131. poschodieTrojizbový61,54255,39
141. poschodieDvojizbový43,16179,11

Finančná zábezpeka:

Na zabezpečenie mesta ako vlastníka mestského bytu pred neplatením nájomného, neplatením dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a poškodením nájomného bytu musí budúci nájomca zaplatiť na účet mesta finančnú zábezpeku vo výške štvormesačného nájomného.

Súhlas s vykonaním exekúcie

Podmienkou vzniku nájomného vzťahu bude udelenie súhlasu nájomcu s vykonaním exekúcie vyprataním, a to formou notárskej zápisnice, ktorá bude slúžiť ako exekučný titul v prípade, ak po skončení nájmu nedôjde k vyprataniu a odovzdaniu bytu prenajímateľovi v stanovenej lehote. Náklady za vyhotovenie notárskej zápisnice (cca. 100,- eur) bude znášať nájomca v plnom rozsahu.

Kontaktná osoba: 

Majetkovo – právny odbor, Referát nájomných bytov

Hajnalka Habenichtová,  číslo tel.: 035/2851314

Mgr. Judit Muszela, číslo tel.: 035/2851315

Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č. 148/2023 zo dňa 29.06.2023 schválilo podmienky prenajímania nových nájomných bytov v bytovom dome na adrese nám. M. R. Štefánika 10, Komárno.

Predpokladaný termín odovzdania bytov do užívania: november 2023.

Žiadateľ/žiadatelia musia spĺňať nasledovné  podmienky:

a) žiadateľom je fyzická osoba mladšia ako 45 rokov alebomladá rodina; pričom za mladú rodinu sa považuje rodina, v ktorej aspoň  jeden zo žiadateľov ku dňu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 45 rokov

b) mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, tj. mesačný príjem domácnostineprevyšuje trojnásobok životného minimanie je nižší ako dvojnásobok životného minima.

c) mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, t.j. mesačný príjem domácnosti neprevyšuje päťnásobok životného minimanie je nižší ako dvojnásobok životného minima, ak

1. členom domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,

2. ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom

3. aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, sociálne a ďalšie služby vo verejnom záujme, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov mesta

d) žiadateľ musí preukázať, že nepretržite tri roky pred podaním žiadosti mal trvalý alebo prechodný pobyt v meste, alebo býval v meste v podnájme  alebo pracuje/pracoval v meste alebo je  samostatne zárobkovo činnou osobou s miestom podnikania v meste,

e) žiadateľ ani manžel/manželka, druh/družkanie je nájomcom ani spoločným nájomcom mestského bytu,

f) žiadateľ ani manžel/manželka, druh/družkanie je vlastníkom, ani spoluvlastníkomdvoj- a viacizbového bytu alebo rodinného domu v podiele rovnajúcom sa alebo väčšom ako ½ vrátanea ani on ani manžel/manželka nebol vlastníkom ani spoluvlastníkom dvoj- a viacizbového bytu alebo rodinného domu v podiele rovnajúcom sa alebo väčšom ako ½ vrátane v období   3 rokov   pred podaním žiadosti,

g) žiadateľ ani osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti nemajú voči mestu žiadne záväzky po lehote splatnosti,

h) žiadateľ nemal podanú žiadosť o mestský byt a neodmietol ponuku na uzatvorenie nájomnej zmluvy konkrétneho mestského bytu v období 3 rokov pred podaním žiadosti,

i) žiadateľ je povinný preukázať schopnosť platiť nájomné a služby spojené s užívaním  bytu formou potvrdenia o príjme všetkých spoločne posudzovaných osôb.

Spôsob podania žiadosti:

Žiadosť musí byť podaná na osobitnom tlačiveŽiadosť o prenájom mestského bytu na nám. M.R. Štefánika – dotazník“ . Žiadateľ v žiadosti musí označiť  typ bytu (dvojizbový, trojizbový) o ktorý má záujem. Žiadateľ môže označiť iba 1 typ bytu.

Mesto o podaných žiadostiach bude viesť osobitnú evidenciu a bude zostavený osobitný zoznam žiadateľovo prenájom mestského bytu na nám. M.R. Štefánika podľa typu bytov.

Žiadosti o prenájom mestského bytu na nám. M.R. Štefánika majú byť podané na Referát nájomných bytov do 15.08.2023 so všetkými povinnými prílohami.

Spôsob prvého pridelenia bytov:

O prvom pridelení bytov rozhoduje mestské zastupiteľstvo na základe návrhu Komisie pre otázky sociálne, bytové a verejného poriadku (ďalej len „komisia“).

Komisia pripraví návrh na pridelenie bytov na základe verejného losovania z doručených žiadostí, ktoré splnia podmienky podľa Zásad. Losovanie uskutoční predseda komisie za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov komisie. Osobitne sa losujú dvojizbové byty a trojizbové byty.

Žiadatelia, ktorým nebol pridelený byt na základe losovania, budú zaradení do osobitného zoznamu žiadateľov o prenájom mestského bytu na nám. M. R. Štefánika podľa typu bytov. Návrh zoznamu žiadateľov na prenájom mestského bytu na nám. M.R. Štefánika zostaví komisia po skončení losovania a bude schválený Mestským zastupiteľstvom v Komárne na svojom zasadnutí.

Spôsob pridelenia bytov v ďalších rokoch:

V ďalších rokoch komisia zostaví návrh zoznamu žiadateľov o prenájom mestského bytu na nám. M.R. Štefánika podľa typu bytov na základe dátumu podania úplnej žiadosti. Zoznam bude schválený Mestským zastupiteľstvom v Komárne raz ročne po 15.2. a byty budú pridelené žiadateľom zo schváleného zoznamu.

Výška nájomného:

Výška nájomného bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 249/2023 dňa 29.06.2023 nasledovne:

Číslo bytuUmiestnenie bytuTyp bytuPodlahová plocha bytu v m²  Mesačné nájomné v eurách
 1prízemieDvojizbový50,17230,78
 2prízemieDvojizbový49,97229,86
 3prízemieTrojizbový66,25304,75
 4prízemieDvojizbový48,52223,19
 51. poschodieDvojizbový50,17230,78
 61. poschodieDvojizbový49,97229,86
 71. poschodieTrojizbový66,25304,75
 81. poschodieTrojizbový75,71348,27
 92. poschodieDvojizbový50,17230,78
102. poschodieDvojizbový49,97229,86
112. poschodieTrojizbový66,25304,75
122. poschodieTrojizbový75,71348,27
133. poschodieDvojizbový50,17230,78
143. poschodieDvojizbový49,97229,86
153. poschodieTrojizbový66,25304,75
163. poschodieDvojizbový70,75325,46

Finančná zábezpeka:

Na zabezpečenie mesta ako vlastníka mestského bytu pred neplatením nájomného, neplatením dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a poškodením nájomného bytu musí budúci nájomca zaplatiť na účet mesta finančnú zábezpeku vo výške štvormesačného nájomného.

Súhlas s vykonaním exekúcie

Podmienkou vzniku nájomného vzťahu bude udelenie súhlasu nájomcu s vykonaním exekúcie vyprataním, a to formou notárskej zápisnice, ktorá bude slúžiť ako exekučný titul v prípade, ak po skončení nájmu nedôjde k vyprataniu a odovzdaniu bytu prenajímateľovi v stanovenej lehote. Náklady za vyhotovenie notárskej zápisnice (cca. 100,- eur) bude znášať nájomca v plnom rozsahu.

Kontaktná osoba: 

Majetkovo – právny odbor, Referát nájomných bytov

Hajnalka Habenichtová,  číslo tel.: 035/2851314

Mgr. Judit Muszela, číslo tel.: 035/2851315

Tlačivá
Zásady o podmienkach prideľovania nájomných bytov a nájme bytov vo vlastníctve mesta Komárno s účinnosťou od 01.01.2022

Zoznam bytov, zoznam žiadateľov, počet pridelených bytov a ďalšie informácie nájdete tu.

Vážení občania.
Mestský úrad Komárno, oddelenie daní a poplatkov Vám dáva na vedomie nasledovné:
V súlade s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov do 31. januára 2024 je povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti pre tých občanov a ostatné subjekty, ktorí v roku 2023

 • nadobudli do vlastníctva nehnuteľnosť ( kúpou, darom, dedičstvom, kolaudáciou),
 • ubudla im nehnuteľnosť ( predajom, darovaním, búracím povolením),
 • zmenili sa skutočnosti podstatné na vyrubenie dane (stali sa držiteľmi ŤZP preukazu, zmenili trvalý pobyt mimo mesta /sídlo).

Občania, ktorí v minulom roku dovŕšili 65 rokov a viac, nemusia požiadať o úľavu na dani, táto sa im bude uplatňovať automaticky v súlade so zákonom a platným VZN č. 2/2023 o miestnej dani z nehnuteľností.
Daňové priznanie nemusia podávať ani občania, u ktorých nenastali žiadne zmeny a majú podané priznanie k dani z nehnuteľností v súlade s údajmi vedenými v katastri nehnuteľností, resp. v súlade so skutočnosťou.
Zároveň vyzývame občanov a subjekty, aby oznámili prípadné zmeny v dani za psa (úhyn, sterilizácia, …) a na miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2024.
Ak už boli zmeny nahlásené v predošlom období, nie je potrebné ich nahlasovať opakovane.
Upozorňujeme občanov, že nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za rok 2023 si treba uplatniť najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, t. j. do 30. januára 2024, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku v súlade s platným zákonom zaniká.
Žiadame občanov, aby si svoje zákonné povinnosti splnili v termínoch podľa zákona, tak ako je vyššie uvedené.
Mesto Komárno vyzýva svojich občanov, aby v čo najkratšej dobe uhradili svoje nedoplatky na dani z nehnuteľnosti, na dani za psa a na miestnom poplatku za komunálne odpady, nedoplatky za nájomné za nebytové priestory, za pozemky a za záhrady. V opačnom prípade začne Mesto Komárno vykonávať úkony smerujúce k vymoženiu nedoplatkov.
Kontakty na pracovníkov oddelenia daní a poplatkov nájdete na web stránke mesta Komárno:
https://komarno.sk/mestsky-urad-2/odbor-ekonomiky-a-financovania/

Mesto Komárno vyberá miestne dane a miestny poplatok  v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v súlade s všeobecne záväznými nariadeniami mesta platnými na zdaňovacie obdobie

Od roku 2020:

VZN č. 15/2019 o  miestnej dani o nehnuteľnostiach LINK
VZN 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta v znení neskorších predpisov LINK,

VZN 16/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Komárno  LINK

Od roku 2024:

VZN Mesta Komárno č. 2/2023 o miestnej dani z nehnuteľností LINK

VZN Mesta Komárno č. 3/2023 o miestnej dani za psa LINK

VZN Mesta Komárno č. 4/2023 o miestnej dani za ubytovanie LINK

VZN Mesta Komárno č. 5/2023 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje LINK

VZN Mesta Komárno č. 6/2023 o miestnej dani za predajné automaty LINK

VZN Mesta Komárno č. 7/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Komárno LINK


 

Daň z nehnuteľnosti


Čo zahŕňa daň z nehnuteľností:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.

Čo je zdaňovacím obdobím?
Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

Kto je daňovníkom dane z nehnuteľností?
Daňovníkom je vlastník pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome.
Daňovníkom môže byť aj správca, nájomca alebo užívateľ pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome,  ak sú splnené podmienky uvedené v  § 5, § 9  a  §13  zákona  582/2004 Z. z.

Kedy vzniká a kedy zaniká daňová povinnosť?
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po roku, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.
Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu roka, sa neprihliada, ak zákon č. 582/2004 Z. z.  neustanovuje inak.
V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením alebo dedením v priebehu roka/zdaňovacieho obdobia/ daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ / dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti.

Dokedy a kto podáva daňové priznanie?
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať do 31. januára zdaňovacieho obdobia.
Daňové priznanie podáva ten, komu vznikla nová daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a ten  komu nastali zmeny skutočností už nahlásených v daňovom priznaní.
Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Tlačivá  daňového priznania sú k dispozícii na Mestskom úrade Komárno, Pevnostný rad č. 3, Oddelení daní a poplatkov, č. dverí 18. alebo si ich môže daňovník stiahnuť aj z webovej stránky mesta Komárno.
LINK

Doklady, ktoré daňovník prikladá k daňovému priznaniu:
Doklad o vlastníctve: rozhodnutie o vklade do katastra nehnuteľností, osvedčenie o dedičstve, zápisnica o dražbe, stavebné povolenie,  kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán a pod.
Ak si daňovník uplatňuje zľavu na dani zo stavieb, resp. z bytov, je potrebné predložiť fotokópiu preukazu ŤZP.

Vyrubenie dane:
Daň sa vyrubuje rozhodnutím.

Splatnosť dane:
Splatnosť dane resp. splátok dane je uvedená v rozhodnutí.

Daň za psa


Predmet dane:

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Povinnosť podať daňové priznanie:
Daňovník je povinný podať daňové priznanie správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku resp. zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii na Mestskom úrade Komárno, Pevnostný rad č. 3, Oddelení daní a poplatkov, č. dverí 18. alebo si ich môže daňovník stiahnuť aj z webovej stránky mesta Komárno.
LINK

Potrebné doklady:
Ak si daňovník uplatňuje oslobodenie od dane je potrebné predložiť fotokópiu preukazu ŤZP, starobný dôchodca predloží potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o poberaní starobného dôchodku.
Pri zániku daňovej povinnosti je potrebné predložiť čestné prehlásenie dvoch osôb o úhyne psa na predpísanom tlačive daňového priznania  alebo potvrdenie veterinára.

Vyrubenie dane:
Daň sa vyrubuje rozhodnutím.

Splatnosť dane:
Splatnosť dane je uvedená v rozhodnutí.


Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Čo je zdaňovacím obdobím?
Zdaňovacím obdobím poplatku je kalendárny rok.

Kto je poplatníkom miestneho poplatku?
Poplatník je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie.

Kedy vzniká a kedy zaniká poplatková povinnosť?
Poplatková povinnosť trvá po celú dobu trvania trvalého alebo prechodného pobytu poplatníka na území mesta Komárno.

Kto a kedy vykonáva oznamovaciu povinnosť?
Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.
Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.
Poplatník vykoná oznamovaciu povinnosť na tlačive, ktoré je k dispozícii na Mestskom úrade Komárno, Pevnostný rad č. 3, Oddelení daní a poplatkov, č. dverí 18. alebo si ho môže poplatník stiahnuť aj z webovej stránky mesta Komárno. (Oznámenie vzniku*, zániku* poplatkovej povinnosti, alebo zmeny* v identifikačných a iných údajoch poplatníka miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v súlade s § 80 zákona č. 582/2004 Z. z.)
Tlačivá

Vyrubenie poplatku:
Poplatok sa vyrubuje rozhodnutím.

Splatnosť poplatku:
Splatnosť poplatku je uvedená v rozhodnutí.

Oznámenie k odpusteniu, zníženiu  miestneho poplatku:

Správca poplatku odpustí, zníži poplatok za obdobie (dni), za ktoré poplatník preukáže na základe podkladov, že sa dlhodobo, t. j. viac ako 90 dní v zdaňovacom období (kalendárnom roku), nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta, ktoré sú uvedené v príslušnom VZN.

Upozorňujeme občanov, že nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku si treba uplatniť najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, t. j. do 30. januára nasledujúceho roka, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku v súlade s platným zákonom zaniká.


Poplatník môže podať žiadosť na tlačive, ktoré je k dispozícii na Mestskom úrade Komárno, Pevnostný rad č. 3, Oddelení daní a poplatkov, č. dverí 18. alebo si ho môže poplatník stiahnuť aj z webovej stránky mesta Komárno. Tlačivá

Bližšie informácie môžete žiadať na kontaktoch:

Ako možno získať niektoré informácie a podať žiadosti alebo podnety?

Stále zverejňované informácie Mestom Komárno podľa § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám:

1.    Zbierka zákonov SR
–    do Zbierky zákonov SR možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade, v kancelárii prednostu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

2.    Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno

–    do všeobecne záväzných nariadení mesta možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade, v kancelárii prednostu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
 
3.    Uznesenia mestského zastupiteľstva
–    do uznesení mestského zastupiteľstva možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade, v kancelárii prednostu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
 
4.    Smerný územný plán Mesta Komárno
–    do smerného územného plánu Mesta Komárno možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade, na odbore rozvoja a životného prostredia, na oddelení výstavby územného plánu, investícií a dopravy, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno

Ďalšie informácie Mesta Komárno:

5.    Všeobecné informácie o meste
•    miesto, kde informácie možno získať:
u prednostu Mestského úradu Komárno na adrese Nám. gen. Klapku 1(prízemie), 945 01 Komárno

•    čas – v úradných hodinách: od  7:30 hod. – do 12:00 hod.
                                                   od13:00 hod. – do 15:30 hod.

•    spôsob získavania informácií:
    ústne
    písomne na hore uvedenej adrese
    na úradných tabuliach MsÚ:
a) Nám. gen. Klapku 1 (v hlavnej budove MsÚ),
b) Pevnostný rad 3 (v budove MsÚ – Dôstojnícky pavilón),
c) Zichyho palác (pod arkádami).
    elektronickou poštou: prednosta@komarno.sk
    prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) na www.slovensko.sk elektronickou formou


6.   Sťažnosti
Sťažnosť musí byť písomná, možno ju podať:
– v listinnej podobe na adresu: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno alebo priamo do podateľne Mestského úradu Komárno,
– elektronicky na adresu staznosti@komarno.sk

Zásady vybavovania sťažností

7.    Žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania
–    Žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania možno podávať v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade do podateľne, Kancelária prvého kontaktu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno osobne alebo poštou na adresu: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

8.    Informácie aj mimo úradných hodín
–    možno získavať na webovej stránke Mesta Komárno: www.komarno.sk
 

9.    Zápisnice z verejných zasadnutí mestského zastupiteľstva (MZ)
–  do zápisníc z verejných zasadnutí MZ možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade, v kancelárii primátora, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno alebo na webovej stránke TU.

Prihlásenie na trvalý pobyt

(§ 3 – 7 zákona č. 253/1998 v znení neskorších predpisov)


Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.
Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.
Za občanov mladších ako 18 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Potrebné doklady

 • platný občiansky preukaz všetkých prihlasovaných osôb, príp. rodný list dieťaťa
 • doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť (list vlastníctva, nájomná zmluva s overenými podpismi, ktorá obsahuje súhlas vlastník a všetkých spoluvlastníkov s prihlásením na pobyt)
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným    podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
  • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
  • alebo vlastník príp. všetci spoluvlastníci nehnuteľnosti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt priamo pred zamestnancom ohlasovne

Doba vybavenia

 • na počkanie

Správne poplatky

 • bez poplatku
 • správny poplatok 7,00 € v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení v prípade, ak občan potrebuje potvrdenie o trvalom pobyte (je možné uhradiť priamo v pokladni MsÚ). Oslobodené sú potvrdenia pre dávky v hmotnej núdzi a pre príspevok na bývanie.

Upozornenie

 • následne po zaevidovaní zmeny trvalého pobytu Mestským úradom je občan povinný dostaviť sa na OR PZ za účelom vybavenia nového občianskeho preukazu

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení
 • zákon č. 395/2019 Z.z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch v platnom znení

Prihlásenie na prechodný pobyt

(§ 5 zákona č. 253/1998 v znení neskorších predpisov)

Prechodný pobytom je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní.

Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladaný čas prechodného pobytu.

Ak prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť; ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti

Potrebné doklady

 • platný občiansky preukaz všetkých prihlasovaných osôb, príp. rodný list dieťaťa
 • doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť (list vlastníctva, nájomná zmluva, ktorá obsahuje súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov s prihlásením na pobyt s overenými podpismi)
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným    podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
  • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
  • alebo vlastník príp. všetci spoluvlastníci nehnuteľnosti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt priamo pred zamestnancom ohlasovne

Doba vybavenia

 • na počkanie

Správne poplatky

 • bez poplatku
 • správny poplatok 7,00 € v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení v prípade, ak občan potrebuje potvrdenie o prechodnom pobyte (je možné uhradiť priamo v pokladni MsÚ). Oslobodené sú potvrdenia pre dávky v hmotnej núdzi a pre príspevok na bývanie.

Prechodný pobyt v zahraničí

            Občan, ktorý sa rozhodne počas zahraničného pobytu hlásiť prechodný pobyt v zahraničí, vyplní prihlasovací lístok na prechodný pobyt a svoj podpis na ňom si nechá overiť prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky. Vyplnený a podpísaný prihlasovací lístok pošle na adresu mestského úradu. K prihlasovaciemu lístku priloží doklad o pobyte v zahraničí. (alebo povolenie k pobytu, nájomná zmluva, pracovná zmluva atď.) Prechodný pobyt si môže vybaviť aj prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike.

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení
 • zákon č. 395/2019 Z.z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch v platnom znení

Odhlásenie trvalého pobytu

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.

Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike.

Tlačivo

 • odhlasovací lístok

Doklady a dokumenty

 • platný občiansky preukaz

Správne poplatky

 • bez poplatku

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení
 • zákon č. 395/2019 Z.z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zrušenie záznamu trvalého pobytu  na návrh vlastníka budovy

Zrušenie záznamu trvalého pobytu na návrh vlastníka budovy občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo.

Doklady a dokumenty

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, cestovný pas
 • písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby návrh musia podať všetci vlastníci), ktorý navrhovatelia podpíšu priamo pred zamestnancom ohlasovne, inak ich podpisy musia byť úradne osvedčené
 • právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o rozvode manželstva a majetkovom vysporiadaní.
 • návrh na zrušenie trvalého pobytu nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti a tiež voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka

Správne poplatky

 • bez poplatku

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení

Potvrdzovanie príspevku na bývanie

Pri potvrdzovaní žiadosti o príspevok na bývanie sa Mesto riadi zákonom č. 300/1999 Z.z. o príspevku na bývanie.

Potrebné doklady

 • žiadosť o príspevok na bývanie

Doba vybavenia

 • na počkanie

Správne poplatky

 • bez poplatku

Tlačivo

žiadosti o príspevok na bývanie je možné dostať na OÚ oddelenie sociálnych vecí v KN

Príslušný odbor:

Majetkovo-právny odbor, Oddelenie evidencie obyvateľstva a adries

Kontaktné osoby:

Monika Gaál, tel.: 035 2851 304, e-mail: monika.gaal@komarno.sk

Hajnalka Zongorová, tel.: 035 2851 304, e-mail: hajnalka.zongorova@komarno.sk

Určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

Súpisné číslo sa určuje každej budove. Orientačné číslo sa určuje budove na účely orientácie na ulici. Ak má budova viac vstupov z ulice, určuje sa orientačné číslo každému hlavnému vstupu. Ak obec vyhovie žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla, rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries a bezodkladne o tom písomne informuje žiadateľa.

Potrebné doklady:

a/ žiadosť o určenie súpisného čísla

b/ kolaudačné rozhodnutie alebo stanovisko stavebného úradu o ukončení stavby pre stavby postavené pred rokom 1976

c/ doklad o vlastníctve pozemku (list vlastníctva zabezpečuje mestský úrad) alebo doklad o inom práve k pozemku

d/ geometrický plán alebo kópia z katastrálnej mapy

e/ zameranie adresného bodu

f/ a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú

g/ ak žiadateľ nie je súčasne stavebníkom stavby, je potrebné doložiť doklad prevodu práv zo stavebníka na žiadateľa

Správne poplatky:

bez poplatku

Doba vybavenia:

do 30 dní

Súvisiace predpisy:

– Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

– Vyhláška MV SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v platnom znení

– Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Tlačivo: link

Zrušenie súpisného čísla na stavbu

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla môže podať vlastník budovy. Ak obec žiadosti o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla vyhovie, rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries a bezodkladne o tom písomne informuje žiadateľa.

Potrebné doklady:

a/ žiadosť o zrušenie súpisného čísla

b/ právoplatné rozhodnutie o povolení odstránenia stavby alebo doklad o odstránení stavby

c/ doklad o vlastníctve stavby (list vlastníctva zabezpečuje mestský úrad)

Správne poplatky:

bez poplatku

Doba vybavenia:

do 30 dní

Súvisiace predpisy:

– Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

– Vyhláška MV SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v platnom znení

– Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Tlačivo: link

Výpis z evidencie súpisných a orientačných čísiel (potvrdenie o veku stavby)

Evidencia súpisných čísiel a orientačných čísiel sa vedie na evidenčných listoch alebo v elektronických médiách.

Potrebné doklady:

– platný občiansky preukaz

Správne poplatky:

2,00 EUR

Doba vybavenia:

na počkanie

Súvisiace predpisy:

– Vyhláška MV SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v platnom znení – Zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch v platnom znení neskorších predpisov

Príslušný odbor:

Majetkovo-právny odbor, Oddelenie evidencie obyvateľstva a adries

Kontaktná osoba:

Ing. Imrich Tóth, tel.: 035 2851 361, 0911 703 327, e-mail: imrich.toth@komarno.sk

Informácia pre budúcich rodičov 

Informácia súvisiaca s vydávaním prvého rodného listu dieťaťa

–   predkladanie sobášneho listu rodičov  v pôrodnici sa neukladá ako povinnosť,

–   rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého  rodného listu novonarodeného dieťaťa  poštou na adresu rodiča za  splnenia podmienky, že obaja rodičia  podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici –  ( týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu ) . Meno a priezvisko dieťaťa  musí byť  určené v súlade s ustanovenia zákona  NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.

Od 1.apríla 2022 prebieha Hlásenie o narodení elektronickou formou zo strany Nemocnice AGEL Komárno s.r.o.. V prípade, že rodičia dieťaťa podpíšu dohodu o mene dieťaťa v nemocnici, môžu požiadať Matričný úrad v Komárne, oznámením zdravotnému personálu, o zaslanie rodného listu poštou do vlastných rúk. V prípade, že matričný úrad zistí pochybnosti v údajoch, ktoré občan nemocnici poskytol,  požiada občana aby sa na úrad dostavil osobne.

A/  ZÁPIS  NOVORODENCA  A VYSTAVENIE  RODNÉHO  LISTU

Pri zápise novorodenca do matriky sa vyhotovuje zároveň aj rodný list. Narodenie dieťaťa príslušnému Matričnému úradu oznamuje lekár pôsobiaci pri pôrode alebo ktorý poskytol po pôrode liečebný úkon, v ostatných prípadoch jeden z rodičov.

Meno alebo mená sa zapisujú na základe súhlasného vyhlásenia oboch rodičov. 

Ak jeden z rodičov dieťaťa je cudzí štátny občan, ktorý neovláda slovenský jazyk, sú rodičia povinný zabezpečiť tlmočníka.

 1. ak sú rodičia manželia – matka dieťaťa podpisuje hlásenie o narodení v pôrodnici, otec – manžel matky, musí podpísať hlásenie osobne na matričnom úrade.

Potrebné doklady:

– platný občiansky preukaz otca dieťaťa

– sobášny list rodičov

 • ak je matka slobodná – matka dieťaťa podpisuje hlásenie o narodení v    pôrodnici

Potrebné doklady:

– platný občiansky preukaz matky dieťaťa

   – v prípade, ak je matka dieťaťa maloletá – má menej ako 18 rokov, je potrebné    predložiť občiansky preukaz matky dieťaťa a občiansky preukaz jej zákonného zástupcu.

 • ak je matka dieťaťa rozvedená – matka dieťaťa podpisuje hlásenie o narodení v pôrodnici

Potrebné doklady:

– platný občiansky preukaz matky dieťaťa

– právoplatný rozsudok o rozvode

 • ak je matka dieťaťa vdova – matka dieťaťa podpisuje hlásenie o narodení       v pôrodnici

Potrebné doklady:

   – platný občiansky preukaz matky dieťaťa

   – úmrtný list jej nebohého manžela

B/  VYDANIE  DUPLIKÁTU  RODNÉHO  LISTU

Matričný úrad mesta Komárno vydá duplikáty rodných listov pre osoby, ktoré sa narodili na území Slovenskej republiky.

Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas

Poplatok:

5 € za jeden matričný doklad uhradíte v hotovosti podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch I. časť, pol.2b)

C/   URČENIE   OTCOVSTVA

 1. Určenie otcovstva k ešte nenarodenému dieťaťu, ale už počatému

1) ak je matka nenarodeného dieťaťa slobodná

Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz matky nenarodeného dieťaťa
 • platný občiansky preukaz otca nenarodeného dieťaťa

2) ak je matka nenarodeného dieťaťa rozvedená a uplynulo viac, ako 300 dní odo dňa právoplatnosti rozsudky o rozvode

Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz matky nenarodeného dieťaťa
 • platný občiansky preukaz otca nenarodeného dieťaťa
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva matky nenarodeného dieťaťa

3) ak je matka nenarodeného dieťaťa vdova a uplynulo viac, ako 300 dní odo dňa úmrtia nebohého manžela

Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz matky nenarodeného dieťaťa
 • platný občiansky preukaz otca nenarodeného dieťaťa
 • úmrtný list nebohého manžela matky nenarodeného dieťaťa
 1. Určenie otcovstva k už narodenému dieťaťu

Obaja rodičia sa dostavia na Matričný úrad

1) ak je matka dieťaťa slobodná

 • platný občiansky preukaz matky dieťaťa
 • platný občiansky preukaz otca  dieťaťa

2) ak je matka dieťaťa rozvedená a uplynulo viac, ako 300 dní odo dňa právoplatnosti rozsudky o rozvode

Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz matky dieťaťa
 • platný občiansky preukaz otca  dieťaťa
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva matky  dieťaťa

3) ak je matka dieťaťa vdova a uplynulo viac, ako 300 dní odo dňa úmrtia nebohého manžela

Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz matky dieťaťa
 • platný občiansky preukaz otca dieťaťa
 • úmrtný list nebohého manžela matky dieťaťa

Upozornenie

 • Maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie iba pred súdom!
 • Ak jeden z rodičov cudzinec a neovláda slovenský jazyk, pri zápise otcovstva musí byť prítomný aj tlmočník, ktorého si musia zabezpečiť rodičia.

Poplatok:

Prvý rodný list sa vydáva bezplatne , za každý ďalší originál uhradíte v hotovosti  5 € podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch I. časť, pol.2b).

D/   ZÁPIS OBČANA SR NARODENÉHO V CUDZINE DO OSOBITNEJ MATRIKY V BRATISLAVE

Do osobitnej matriky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa zapisujú narodenia štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte. Všetky doklady – verejné listy vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a musia byť predložené slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka.

Občan SR môže požiadať o zápis do osobitnej matriky na Matričnom úrade v mieste trvalého pobytu alebo na zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte.

Potrebné doklady:

Individuálne posúdené

Upozornenie:

Matričný úrad vybavuje žiadosti občanov len s trvalým pobytom v obvode Matričného úradu!

Poplatok:

– Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky – 10 € podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch II. časť, pol.17a

Prvý rodný list sa vydáva bezplatne, za každý ďalší originál uhradíte v hotovosti  5 € podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch I. časť, pol.2b).

– Rodný list vydaný MV SR osobitnou matrikou je možné vyžiadať z nasledovnej adresy:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
OVVS
Osobitná matrika
Drieňová č. 22 826 86 Bratislava

UZAVRETIE MANŽELSTVA

Civilný sobáš

sa uzaviera súhlasným vyhlásením snúbencov pred matričným úradom, kde snúbenci verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov vyhlásia, že uzavierajú manželstvo. Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci pred primátorom , či povereným poslancom mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára. Úradne určenou miestnosťou  pre uzavretie manželstva pre matričný úrad v Komárne je obradná miestnosť na Mestskom úrade v Komárne na námestí generála Klapku 1 na prvom poschodí.

Cirkevný sobáš

sa uzaviera podľa miesta cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktoré pôsobia v našom matričnom obvode.

A/        UZAVRETIE MANŽELSTVA ŠTÁTNYMI OBČANMI SR

Potrebné doklady:

 • Vyplnená Žiadosť o uzavretie manželstva ( tlačivo poskytne matričný úrad)
 • Rodné listy
 • Platné občianske preukazy
 • Originál právoplatného rozsudku o rozvode predchádzajúceho manželstva, ak je niektorý zo  snúbencov rozvedený/á
 • Úmrtný list nebohého manžela/manželky, ak je niektorý zo snúbencov vdovec/vdova
 • Neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov predloží Právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo
 • V prípade trvalého pobytu štátneho občana SR v cudzine aj doklad Potvrdenie o pobyte a stave vydané príslušným orgánom cudzieho štátu preložené na území SR súdnym prekladateľom  do slovenského jazyka

Manželstvo sa uzatvára podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov

B/        UZAVRETIE MANŽELSTVA ŠTÁTNEHO OBČANA SR S CUDZINCOM

Potrebné doklady

Štátny občan SR

 • Vyplnená Žiadosť o uzavretie manželstva ( tlačivo poskytne matričný úrad)
 • Rodný list
 • Platný občiansky preukaz
 • Originál právoplatného rozsudku o rozvode predchádzajúceho manželstva, ak ŠO SR je rozvedený/á
 • Úmrtný list nebohého manžela/manželky, ak ŠO SR je vdovec/vdova
 • Neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov predloží Právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo
 • V prípade trvalého pobytu štátneho občana SR v cudzine aj doklad Potvrdenie o pobyte a stave vydané príslušným orgánom cudzieho štátu preložené na území SR súdnym prekladateľom  do slovenského jazyka

Cudzinec

 • Platný cestovný pas
 • Úradne preložený originál rodného listu s príslušnými legalizačnými doložkami
 • Úradne preložený originál právoplatného rozsudku o rozvode prechádzajúceho manželstva, ak je cudzinec rozvedený aj s príslušnými legalizačnými doložkami
 • Úradne preložený originál úmrtného listu nebohého manžela/manželky v prípade, ak je cudzinec vdovec/vdova aj s príslušnými legalizačnými doložkami
 • Originál dokladu o pobyte aj s príslušnými legalizačnými doložkami
 • Originál dokladu o osobnom stave aj s príslušnými legalizačnými doložkami

Upozornenie

 • Žiadosť o uzavretie manželstva musí byť podaná na matričný úrad minimálne 14 dní pred dátumom uzavretia manželstva
 • Doklad o osobnom stave nesmie byť v deň uzavretia manželstva starší, ako 6 mesiacov odo dňa vydania
 • Všetky doklady vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (na území SR)
 • Neprekladajú sa doklady vyhotovené v českom jazyku
 • V prípade, ak cudzinec neovláda slovenský jazyk snúbenci sa musia zabezpečiť k obradu súdneho tlmočníka

Poplatok

70 € , ktorý treba uhradiť v hotovosti podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 2. časť, položky 18 f.

C/       UZAVRETIE MANŽELSTVA  MEDZI  DVOMA CUDZINCAMI

Potrebné doklady:

Platí to isté, čo pri uzavretí manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom

Poplatok

200 € , ktorý treba uhradiť v hotovosti podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 2. časť, položky 18 g.

D/        UZAVRETIE MANŹELSTVA NA INOM NEŹ PRÍSLUŠNOM MATRIČNOM    ÚRADE  (na základe povolenia – DELEGÁCIA)

Potrebné doklady:

 • Vyplnená Žiadosť o uzavretie manželstva potvrdená príslušným matričným úradom podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov
 • Povolenie príslušného matričného úradu (Delegácia) podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov, na uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom
 • Rodné listy
 • Platné občianske preukazy
 • Originál právoplatného rozsudku o rozvode predchádzajúceho manželstva, ak je niektorý zo  snúbencov rozvedený/á
 • Úmrtný list nebohého manžela/manželky, ak je niektorý zo snúbencov vdovec/vdova
 • Neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov predloží Právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo
 • V prípade trvalého pobytu štátneho občana SR v cudzine aj doklad Potvrdenie o pobyte a stave vydané príslušným orgánom cudzieho štátu preložené na území SR súdnym prekladateľom  do slovenského jazyka.

Poplatok:

 • 20 €  (za sobáš medzi občanmi SR) uhradíte v hotovosti podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch II. časť pol. 18, písm. a) alebo b).
 • 35 €  ( za sobáš s cudzincom a sobáš medzi cudzincami) uhradíte v hotovosti podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch II. Časť pol. 18, písm.e
 •  

E/         VYDANIE  DUPLIKÁTU  SOBÁŠNEHO  LISTU

Matričný úrad vydá sobášne listy pre osoby, ktoré uzavreli manželstvo na území Slovenskej republiky.

Poplatok:

Prvý Sobášny list sa vydáva bezplatne, za každý ďalší originál uhradíte v hotovosti  5 € podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch I. časť, pol.2b).

F/        ZÁPIS UZAVRETIE MANŽELSTVA OBČANA SR V CUDZINE DO OSOBITNEJ MATRIKY V BRATISLAVE

Do osobitnej matriky MV SR sa zapisujú uzavretia manželstva štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu alebo na zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte. Všetky doklady – verejné listy vydané v cudzine musia byt opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a musia byť preložené slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka.

Občan SR môže požiadať o zápis do osobitnej matriky na matričnom úrade v mieste trvalého pobytu alebo na zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte.

Potrebné doklady

Indivivduálne posúdené

Poplatok: 10 € uhradíte v hotovosti podľa zákona č. 145/1995Z.z o správnych poplatkoch pol. 17

F        UZAVRETIE MANŽELSTVA V ZAHRANIČÍ – UPOZORNENIE

Od účinnosťou zákona č. 14/2006 Z.z. od 1. februára 2006 Slovenská republika nevydáva Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva. Štátny občan SR, ktorý chce uzavrieť manželstvo v cudzine, sa môže obrátiť na Matričný úrad podľa miesta svojho pobytu alebo posledného trvalého pobytu v SR a matričný úrad mu vydá potvrdenie o tejto skutočnosti.

Potrebné doklady

Občiansky preukaz alebo cestovný pas žiadateľa/ky

OZNÁMENIE

Úradná miestnosť na uzatvorenie manželstva pred Matričným úradom  v Komárne  

je Obradná miestnosť na 1. poschodí Mestského úradu v Komárne, na adrese  

Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Termín sobáša je určený na základe dohody pri podaní Žiadosti o uzavretí manželstva. Sobáše sa nevykonávajú v dňoch štátnych  a cirkevných sviatkov.

Poplatok:

Zákon o správnych poplatkoch 145/1995 Z.z.

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby /pol.18c/                       20 € Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej miestnosti /pol.18d/               70 €

ÚMRTIE

A/  ZÁPIS ÚMRTIA A VYSTAVENIE ÚMRTNÉHO LISTU

Úmrtný list sa vydáva príbuzným pozostalého pri vybavovaní úmrtia. Údaje týkajúce sa zápisov do Knihy úmrtí vedenej príslušným matričným úradom poskytuje Matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje úmrtie.

Potrebné doklady

 • vyplnené tlačivo „ List o prehliadke mŕtveho“ vydané a potvrdené lekárom alebo zdravotníckym zariadením
 • občiansky preukaz nebohého (ak ide o cudzinca cestovný pas)
 • v prípade straty OP, potvrdenie z oddelenia dokladov polície Potvrdenie o občianskom preukaze

Upozornenie:

Po zápise úmrtia do matriky sa pozostalým vydá Úmrtný list a Žiadosť o príspevok na pohreb, ktorá sa odovzdáva na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa posledného trvalého pobytu nebohého.

Poplatok:

5 € za jeden matričný doklad uhradíte v hotovosti podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch I. časť, pol.2b)

 B/ VYDANIE DUPLIKÁTU  ÚMRTNÉHO LISTU

Matričný úrad v Komárne vydá duplikáty úmrtných listov pre osoby, ktoré zomreli na území Slovenskej republiky.

Potrebné doklady

 • platný občiansky preukaz, alebo platný cestovný pas rodinného príslušníka

C/ VYSTAVENIE ÚMRTNÉHO LISTU PRE OBČANA SR ZOMRETÉHO V CUDZINE OSOBITNOU MATRIKOU V BRATISLAVE

Do osobitnej matriky MV SR sa zapisujú úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu.

Všetky doklady – verejné listiny vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a musia byť preložené slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka.

Občan SR môže požadovať o zápis do osobitnej matriky na Matričnom úrade v mieste trvalého pobytu , alebo na zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte.

Potrebné doklady:

 • originál alebo notárom osvedčená kópia zahraničného úmrtného listu s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (všetko spolu zviazané)
 • kópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu nebohého
 • kópia rodného listu prípadne sobášneho listu nebohého

Upozornenie:

 • Matričný úrad vybavuje žiadosti občanov len s trvalým pobytom v obvode Matričného úradu
 • Duplikáty úmrtných listov vydaný Osobitnou matrikou môže vydať iba Osobitná matrika. Ich vyžiadanie na Osobitnej matrike si pozostalí zabezpečujú sami.

Poplatok:

 • Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky – 10€podľa zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, II. Časť, položka 17, písm.a)
 • Prvý originál úmrtného listu sa vydá bezplatne, za každý ďalší originál uhradíte 5 € podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch I.časť, položka 2, písm.b).

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Vydanie matričných dokladov pred r. 1895 je potrebné požiadať:

Štátny archív MV SR
Novozámocká 273
951 01 Ivanka pri Nitre
 tel.: 037 656 42 63

Legalizačnú doložku APOSTILLE pre použitie rodného- sobášneho- a  úmrtného listu v zahraničí môže na originál matričného dokladu vyznačiť:

Okresný úrad Komárno
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Záhradnícka 6
945 01 Komárno
tel.: 035 79 00 831

Žiadosť o odkúpenie / prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta

 1. žiadosti je potrebné podať na príslušnom tlačive „Žiadosť o  prenájom/predaj nehnuteľnosti“ s vyplnením požadovaných údajov žiadateľa,
 2. ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, telefónne číslo a adresu emailovej schránky (ak ju má žiadateľ zriadenú),
 3. ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje ak to vyžaduje osobitný zákon, telefónne číslo a e-mailovú adresu,
 4. súčasťou žiadosti musí byť aj tlačivo Súhlas so spracovaním osobných údajov (fyzická osoba).

Žiadosť musí obsahovať:

 • identifikáciu nehnuteľnosti  podľa katastrálneho územia, parcelného čísla, registra „C“ alebo „E“, druhu pozemku a výmery pozemku, v prípade stavby alebo nebytového priestoru adresu a súpisné číslo,
 • účel plánovaného využívania nehnuteľnosti,
 • v prípade novovytvorenej parcely geometrický plán,
 • v prípade, ak má žiadateľ nehnuteľnosť v nájme na základe nájomnej zmluvy a má záujem o jej odkúpenie,  je potrebné priložiť aj fotokópiu nájomnej zmluvy.

V prípade, ak má žiadateľ záujem o zámenu pozemku, je potrebné podať  Žiadosť a  uviesť aj pozemky, za ktoré navrhuje pozemky vo svojom vlastníctve zameniť (v opačnom prípade sa na jeho žiadosť nebude prihliadať).

Žiadosť o výpožičku nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta

 1. žiadosti je potrebné podať na príslušnom tlačive „Žiadosť o výpožičku nehnuteľnosti“ s vyplnením údajov žiadateľa,
 2. ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailovú adresu (ak ju má žiadateľ zriadenú),
 3. ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje ak to vyžaduje osobitný zákon, telefónne číslo a e-mailovú adresu,
 4. súčasťou žiadosti má byť aj tlačivo Súhlas so spracovaním osobných údajov (fyzická osoba)

Žiadosť musí obsahovať:

 • identifikáciu nehnuteľnosti,  podľa katastrálneho územia, parcelného čísla, registra „C“ alebo „E“, druhu pozemku a výmery pozemku, v prípade stavby alebo nebytového priestoru adresu a súpisné číslo,
 • účel plánovaného využívania nehnuteľnosti,
 • dobu výpožičky
 • prehľadnú  mapu  resp. situačný nákres

Žiadosť o zriadenie vecného bremena, týkajúceho sa majetku mesta

 1. žiadosti je potrebné podať na príslušnom tlačive „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene“ s vyplnením údajov žiadateľa
 2. ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailovú adresu (ak ju má žiadateľ zriadenú)
 3. ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje ak to vyžaduje osobitný zákon, telefónne číslo a e-mailovú adresu,
 4. súčasťou žiadosti má byť aj tlačivo Súhlas so spracovaním osobných údajov (fyzická osoba)

Žiadosť musí obsahovať:

 • identifikáciu nehnuteľnosti,  podľa katastrálneho územia, parcelného čísla, registra „C“ alebo „E“, druhu pozemku a výmery pozemku,
 • účel vybudovania resp. uloženia,
 • rozpis stavebného konania
 • prehľadnú  mapu 
 • projektovú dokumentáciu

Súvisiace predpisy:

Príslušný odbor:

Majetkovo-právny odbor, Oddelenie evidencie a správy majetku mesta

Kontaktné osoby:

Mária Bakoš Vitál, tel. 035 2851 377, e-mail: maria.bakosvital@komarno.sk

Ing. Monika Karácsonyová, tel. 035 2851 363, e-mail: monika.karacsonyova@komarno.sk

Beáta Kmeťová, tel. 035 2851 319, e-mail: beata.kmetova@komarno.sk

Ing. Zuzana Semenei, tel. 035 2851 371, e-mail: zuzana.semenei@komarno.sk

Ing. Katarína Prodovszká, tel. 035 2851 320, katarina.prodovszka@komarno.sk

Mgr. Iveta Sárközi, tel. 035 2851 224, iveta.sarkozi@komarno.sk

Žiadosť o osobitné užívanie verejného priestranstva

 1. žiadosti je potrebné podať na príslušnom tlačive „Žiadosť o osobitné užívanie verejného priestranstva s vyplnením údajov žiadateľa,
 2. ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailovú adresu (ak ju má žiadateľ zriadenú),
 3. ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje ak to vyžaduje osobitný zákon, telefónne číslo a e-mailovú adresu,

Žiadosť musí obsahovať:

 • identifikáciu nehnuteľnosti,  podľa katastrálneho územia, parcelného čísla, registra „C“ alebo „E“,
 • dôvod zvláštneho užívania mestskej komunikácie (napr. umiestnenie predajných zariadení, konanie kultúrneho podujatia, umiestnenie zariadení, konanie športového podujatia,  zariadenie staveniska, umiestnenie kontajneru, lešenia, iné)
 • dobu a plochu užívania verejného priestranstva,
 • kópiu katastrálnej mapy, situačný nákres
 • výpis z obchodného registra resp. živnostenský list

Súvisiace predpisy:

 • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 9/2023 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Komárno (účinnosť od 01.01.2024)

Uhrádza sa:

Daň vo výške stanovenej v § 5 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 9/2023 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Komárno.

Daň za užívanie verejného priestranstva vyrubí mesto rozhodnutím.

Sadzby dane:

Za užívanie verejného priestranstva sa daň stanovuje nasledovne:

 1. v historickej časti mesta na propagačno–reklamné akcie 1,50  €/m2/ deň,
 2. príležitostné trhy organizované mestom v historickej časti mesta (napr. medzinárodný deň detí, vianočné trhy, akcie počas Komárňanských dní a pod., okrem Ondrejského jarmoku) 5,00 €/m2/ deň
 3. za umiestnenia kontajnera 1,50 €/m2/ deň,
 4. za lunaparky a technicko-zábavné zariadenia 0,10 €/m2/ deň,
 5. za zoopark 0,10 €/m2/ deň,
 6. za zábavné zariadenia – cirkusy:
  • umiestnenie stanu: 0,10 €/m2/ deň,
  • ostatné vybavenie cirkusu: 0,05 eur/m²/deň.
   Lokalitu umiestnenia cirkusu určuje mesto,
 7. v historickej časti mesta na iné účely ako podľa písm. a) až f) 1,00 €/m2/ deň,
 8. mimo historickej časti mesta na iné účely ako podľa písm. c) až f) je  0,70  €/m2/ deň,
 9. za vyhradené parkovacie miesto 0,50 €/m2/deň, pričom jedno parkovacie miesto je 10 m2 parkovacej plochy.    

Sadzba dane pri prechodnom užívaní verejného priestranstva počas Ondrejského jarmoku sa vyrubuje podľa charakteru predávaného tovaru nasledovne:

SEKTOR ACena za 3x3m
Textil, detský textil, kusový textil, odevy, kožušiny, koženky,
kož. galantéria, elektronika, nábytok, obuv, ostatné tovarové
skupiny textilu (ponožky, tričká, výšivky, osušky, pančuchové
nohavice a pod.), bytový textil (paplóny, posteľná bielizeň, záclony a pod.) 
5,77 €/m2/deň
(155,79 € za 3 dni)
Klenoty, bižutéria, hračky, domáce a kuchynské potreby,
výrobky z dreva, knihy, obrazy, audiokazety, školské a
papierenské výrobky a potreby, drogistický tovar, výrobky
z prútia, kvety, dreviny, suveníry, rôzne výrobky z vlastnej produkcie,
balóniky 
4,66 €/m2/deň
(125,82 € za 3 dni)
Ostatné nepomenované tovarové skupiny4,66 €/m2/deň
(125,82 € za 3 dni)
Požívatiny a potraviny, ovocie a zelenina Cukrová vata,
cukrovinky, medovník, med, semienka a pod. 
4,66 €/m2/deň
(125,82 € za 3 dni)
Varené víno, punč, hriata medovina5,56 €/m2/deň
(150,12 € za 3 dni)
SEKTOR BCena za 3x3mCena za 3x8m
Textil, detský textil, kusový textil, odevy, kožušiny, koženky,
kož. galantéria, elektronika, nábytok, obuv, ostatné tovarové
skupiny textilu (ponožky, tričká, výšivky, osušky, pančuchové
nohavice a pod.), bytový textil (paplóny, posteľná bielizeň, záclony a pod.) 
6,41 €/m2/deň
(173,07 € za 3 dni)
3,34 €/m2/deň
(240,48 € za 3 dni)
Klenoty, bižutéria, hračky, domáce a kuchynské potreby,
výrobky z dreva, knihy, obrazy, audiokazety, školské a
papierenské výrobky a potreby, drogistický tovar, výrobky
z prútia, kvety, dreviny, suveníry, rôzne výrobky z vlastnej produkcie,
balóniky 
5,33 €/m2/deň
(143,91 € za 3 dni)
2,92 €/m2/deň
(210,24 € za 3 dni)
Ostatné nepomenované tovarové skupiny5,33 €/m2/deň
(143,91 € za 3 dni)
2,92 €/m2/deň
(210,24 € za 3 dni)
Požívatiny a potraviny, ovocie a zelenina Cukrová vata,
cukrovinky, medovník, med, semienka a pod. 
5,33 €/m2/deň
(143,91 € za 3 dni)
2,92 €/m2/deň
(210,24 € za 3 dni)
Varené víno, punč, hriata medovina6,23 €/m2/deň
(168,21 € za 3 dni)
3,25 €/m2/deň
(234,00 € za 3 dni)
SEKTOR CCena za 3×8 m
Textil, detský textil, kusový textil, odevy, kožušiny, koženky,
kož. galantéria, elektronika, nábytok, obuv, ostatné tovarové
skupiny textilu (ponožky, tričká, výšivky, osušky, pančuchové
nohavice a pod.), bytový textil (paplóny, posteľná bielizeň, záclony a pod.) 
3,66 €/m2/deň
(263,52 € za 3 dni)
Klenoty, bižutéria, hračky, domáce a kuchynské potreby,
výrobky z dreva, knihy, obrazy, audiokazety, školské a
papierenské výrobky a potreby, drogistický tovar, výrobky
z prútia, kvety, dreviny, suveníry, rôzne výrobky z vlastnej produkcie,
balóniky 
3,00 €/m2/deň
(216,00 € za 3 dni)
Ostatné nepomenované tovarové skupiny3,00 €/m2/deň
(216,00 € za 3 dni)
Požívatiny a potraviny, ovocie a zelenina Cukrová vata,
cukrovinky, medovník, med, semienka a pod. 
3,00 €/m2/deň
(216,00 € za 3 dni)
Varené víno, punč, hriata medovina3,34 €/m2/deň
(240,48 € za 3 dni)
SEKTOR DCena za 3×3 m
Predaj vlastných ľudovoumeleckých a remeselných
výrobkov, max. 2 predajné miesta 
1,67 €/m2/deň
(45,09 € za 3 dni)
SEKTOR ECena za 15×8 m
Pohostinské služby, predaj výrobkov 5,00 €/m2/deň
(1800,00 € za 3 dni)
Malé predajné miestaCena za 1×1,5 m
Pohostinské služby, predaj výrobkov 6,66 €/m2/deň
(29,97 € za 3 dni)
Ostatné
Stánky 74,92,93,164,147,243,258,259,274,275 (3x8m)6,26 €/m2/deň
(450,72 € za 3 dni)
Pohostinské služby za miesto 3×3 m16,21 €/m2/deň
(437,67 € za 3 dni)
Zábavné zariadenia a hry 2600 m20,42 €/m2/deň
(3276,00 € za 3 dni)
Parkovanie auta za stánkom (sektor A skraja)0,80 €/m²/deň
(24,00 € za 3 dni)

Príslušný odbor:

Majetkovo-právny odbor, Oddelenie evidencie a správy majetku mesta

Kontaktné osoby:

Eva Pohlmüllner, tel.: 035 2851 352, e-mail: eva.pohlmullner@komarno.sk

Ondrejský jarmok:

Mária Bakoš Vitál, tel. : 035 2851 377, e-mail: maria.bakosvital@komarno.sk

Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na území mesta Komárno

Žiadosť je potrebné podať na príslušnom tlačive „Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na území mesta“ s vyplnením  požadovaných údajov žiadateľa, a to aj v prípade ambulantného predaja a predaja na príležitostných trhoch, napr. Ondrejský jarmok, Komárňanské dni, Vínne korzo  atď.


Žiadosť  musí obsahovať:

 • fotokópiu údajov ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice.
 • ak predávajúci nie je povinný používať pokladnicu, predloží obci čestné vyhlásenie s uvedením príslušného ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z., v ktorom uvedie, že nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu – ak predávajúci nepredloží takéto doklady, obec povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj nevydá,
 • ak žiadateľ, ktorého záhrada alebo polia sú v katastrálnom území inej obce sa preukáže občianskym preukazom a k vyplnenému tlačivu  “žiadosti o vydanie povolenia na predaj” udá údaje  potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku“ alebo o prenajatí pozemku/ov  (nájomná zmluva),
 • fyzická osoba, ktorá chce predávať na trhových miestach na základe osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov alebo na základe živnostenského listu, doloží žiadosť, ktorá musí obsahovať aj označenie registra, do ktorého je žiadateľ zapísaný, číslo a značku zápisu žiadateľa do tohto registra a preukáže sa aj občianskym preukazom.

Súvisiace predpisy:

 • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno  č.14/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Komárno v znení VZN č. 1/2017
 • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno  č. 17/2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy v meste Komárno, ktorých správcom je Mesto Komárno v znení VZN č. 2/2017
 • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno  č. 18/2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Komárne
 • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno  č. 19/2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre mestské trhoviská v správe COMORRA SERVIS Komárno
 • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno  č. 22/2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trhovisku na Železničnej ulici

Poplatky

 • bez poplatku

Príslušný odbor:

Majetkovo-právny odbor, Oddelenie evidencie a správy majetku mesta

Kontaktné osoby:

Eva Pohlmüllner, tel.: 035 2851 352, e-mail: eva.pohlmullner@komarno.sk

Ondrejský jarmok: Mária Bakoš Vitál, tel. : 035 2851 377, e-mail: maria.bakosvital@komarno.sk

Žiadosť o súhlas s letnou terasou

Žiadosť je potrebné podať na príslušnom tlačive „Žiadosť o súhlas s letnou terasou s vyplnením  požadovaných údajov a presným uvedením druhu terasy: sezónna alebo celoročná.

Predmetnú žiadosť je potrebné predložiť do 28.02. príslušného kalendárneho roka.Súhlas s umiestnením letnej terasy podlieha schváleniu na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne. Žiadosti podané po termíne 28.02. príslušného kalendárneho roka budú posudzované a schvaľované individuálne na ďalších zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Komárne.

Žiadosť musí obsahovať:

 • kópiu živnostenského oprávnenia,
 • grafický návrh letnej terasy s vizualizáciou a kladným vyjadrením Krajského pamiatkového úradu Nitra, pracovisko Komárno, Hradná 2 – pre letné terasy na Nám. gen. Klapku, vrátane priľahlých ulíc a na území pamiatkovej zóny,
 • popis konštrukčného riešenia letnej terasy (najmä spôsob upevnenia, materiál a spôsob prešetrenia, spôsob osadenia slnečníkov, riešenie podlahovej časti sedenia, materiál a spôsob ohraničenia plochy letnej terasy),
 • potvrdenie MsÚ Komárno – Odbor ekonomiky a financovania, že nemá žiadne záväzky voči Mestu Komárno ku dňu podania žiadosti,
 • súhlas Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Komárne

V prípade splnenia podmienok uvedených v Zásadách o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach a doloženia všetkých požadovaných dokumentov, ak nedôjde k zmene týkajúcej sa letnej terasy alebo prevádzkovateľa letnej terasy, nie je potrebné podávať žiadosť každoročne.

Sezónna terasa (sezónne užívanie verejného priestranstva na účel terasy v období od 01.04. do 30.10.) je oslobodená od dane.

Celoročná terasa:

 • obdobie od 01.04. do 30.10.  je oslobodená od dane
 • za obdobie od 1.11. do 31.03 prevádzkovateľ uhrádza nájomné na základe nájomnej zmluvy.

Súvisiace predpisy:

Príslušný odbor:

Majetkovo-právny odbor, Oddelenie evidencie a správy majetku mesta

Kontaktné osoby:

Eva Pohlmüllner, tel.: 035 2851 352, e-mail: eva.pohlmullner@komarno.sk

Daň za vjazd do historickej časti mesta

– Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,

– Oznámenie zámeru vojsť do historickej časti mesta

 Oznámenie je potrebné podať na príslušnom tlačive Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta/ Oznámenie zámeru vojsť do historickej časti mesta

Tlačivo – fyzická osoba

Tlačivo – právnická osoba

Podmienky vjazdu a zotrvania, sadzba dane, podmienky oslobodenia od dane sú upravené v týchto predpisoch:

Uhrádza sa daň za vjazd do historickej časti mesta vyrubená rozhodnutím.

Príslušný odbor:

Majetkovo-právny odbor, Oddelenie evidencie a správy majetku mesta

Kontaktné osoby:

Eva Pohlmüllner, tel.: 035 2851 352, e-mail: eva.pohlmullner@komarno.sk

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k podnikateľskej činnosti a k umiestneniu prevádzky právnickej osoby alebo fyzickej osoby

Žiadosť je potrebné podať na príslušnom tlačive „Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k podnikateľskej činnosti a k umiestneniu prevádzky právnickej osoby alebo fyzickej osoby (link) s vyplnením  požadovaných údajov žiadateľa,

Žiadosť  musí obsahovať:

 • obchodné meno a sídlo podnikateľa,
 • právnu formu s uvedením IČO a štatutárneho zástupcu
 • presný názov a sídlo prevádzkarne,
 • predmet činnosti,
 • ohlásenie vzniku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad pre fyzické
  osoby, podnikajúce a právnické osoby – Komunálny odbor MsÚ Komárno,
 • kópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra,
 • kópia výpisu z listu vlastníctva prípadne nájomnej zmluvy

Oznámenie o zrušení prevádzkarne

 1. oznámenie je potrebné podať na príslušnom tlačive „Oznámenie o zrušení prevádzkarne “ s vyplnením požadovaných údajov žiadateľa,
 2. je potrebné presne a zrozumiteľne uviesť obchodný názov a sídlo firmy

Oznámenie  musí obsahovať:

 • presný názov a sídlo prevádzkarne,
 • predmet podnikania,
 • číslo rozhodnutia o podnikateľskej činnosti a dátum vydania,
 • dátum zrušenia prevádzkovej jednotky,
 • odôvodnenie zrušenia
 • Rozhodnutie vydané (originál rozhodnutia o podnikateľskej činnosti)

Oznámenie o zatvorení prevádzky

 1. oznámenie je potrebné podať na príslušnom tlačive „Oznámenie o zatvorení“s vyplnením požadovaných údajov žiadateľa,
 2. je potrebné uviesť konkrétny dôvod zatvorenia prevádzky

Súvisiace predpisy:

 • § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších predpisov
 • VZN Mesta Komárno č. 10/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v znení VZN č. 2/2020

Poplatky

bez poplatku

Príslušný odbor:

Majetkovo-právny odbor, Oddelenie evidencie a správy majetku mesta

Kontaktné osoby:

Eva Pohlmüllner, tel.: 035 2851 352, e-mail: eva.pohlmullner@komarno.sk

Žiadosť o súhlas vlastníka potrebná k vydaniu súhlasu na výrub drevín

 1. žiadosti je potrebné podať na príslušnom tlačive „Žiadosť o súhlas vlastníka potrebná k vydaniu súhlasu na výrub drevín s vyplnením požadovaných údajov žiadateľa,
 2. ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailovú adresu (ak ju má žiadateľ zriadenú),
 3. ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje ak to vyžaduje osobitný zákon, telefónne číslo a e-mailovú adresu,
 4. súčasťou žiadosti má byť aj tlačivo Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť musí obsahovať:

 • identifikáciu nehnuteľnosti,  podľa katastrálneho územia, parcelného čísla, registra „C“ alebo „E“, údaje o  pozemku na ktorom drevina rastie,
 • špecifikáciu dreviny a počet, ktorá sa má vyrúbať,
 • dôvod výrubu,
 • kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne

Súvisiace predpisy:

 • §47 ods. 13 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • § 22 vyhlášky MŽP SR 170/2021 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Príslušný odbor:

Majetkovo-právny odbor, Oddelenie evidencie a správy majetku mesta

Kontaktné osoby:

Mária Bakoš Vitál, tel. 035 2851 377, e-mail: maria.bakosvital@komarno.sk

Ing. Monika Karácsonyová, tel. 035 2851 363, e-mail: monika.karacsonyova@komarno.sk

Beáta Kmeťová, tel. 035 2851 319, e-mail: beata.kmetova@komarno.sk

Ing. Zuzana Semenei, tel. 035 2851 371, e-mail: zuzana.semenei@komarno.sk

Ing. Katarína Prodovszká, tel. 035 2851 320, katarina.prodovszka@komarno.sk

Mgr. Iveta Sárközi, tel. 035 2851 224, iveta.sarkozi@komarno.sk

Žiadosť o bezplatné užívanie verejného priestranstva pred kvetinárstvami

V zmysle § 14 ods. 1 písm. d)  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje v znení VZN č. 6/2014, 13/2017, 9/2019, 9/2020 za osobitné užívanie verejného priestranstva sa neplatí daň pred kvetinárstvami, ak majiteľ kvetinárstva umiestni pred prevádzkou: kvety, kvetináče, vence, vždy zelené rastliny.

Dňa 16.02.2023 Mestským zastupiteľstvom v Komárne boli schválené Zásady o podmienkach bezplatného užívania verejného priestranstva pred kvetinárstvami na území mesta Komárno, ktoré určujúpodmienky bezplatného užívania verejného priestranstva na pozemkoch vo vlastníctve Mesta pred kvetinárstvami na území mesta Komárno za účelom umiestnenia floristického tovaru.

Na verejné priestranstvo pred kvetinárstvom prevádzkovateľ kvetinárstva môže umiestniť: kvety, kvetináče, vence, vždy zelené rastliny, mobilné stojany na kvety, iný súvisiaci tovar (ďalej ako „floristický tovar“). Vyložený floristický tovar nesmie byť oplotený, a to ani mobilným oplotením.

Dovolená plocha bezplatného užívania verejného priestranstva pred kvetinárstvom, resp. na mieste odsúhlasenom mestským úradom v blízkosti predajne je v rozsahu: šírka prevádzky v metroch x 2 m, maximálne však 35 m² pri dodržaní nasledovných podmienok:

 • zaberaná plocha nesmie šírkou presahovať vnútornú pôdorysnú šírku prevádzky,
 • nie je dovolené vykladať floristický tovar  na chodník, na cestu, ani na priestor medzi chodníkom a cestou,
 • vyložený floristický tovar nesmie zasahovať do chodníka, ani do telesa cesty, nesmie obmedzovať  premávku vozidiel, pohyb chodcov, zásobovanie prevádzok, čistenie komunikácie, odvoz odpadu, bezkolízny vstup do prevádzok,
 • terénne úpravy verejného priestranstva nie sú povolené,
 • úprava povrchu chodníkov, spevnených plôch, miestnych komunikácií je zakázaná,
 • vyložený floristický tovar svojim vzhľadom nesmie narúšať existujúcu architektúru a prírodné prostredie.

Na verejné priestranstvo pred prevádzkou môže byť umiestnený floristický tovar iba v otváracej dobe kvetinárstva. Po skončení otváracej doby kvetinárstva vyložený floristický tovar musí byť kompletne odprataný.

Žiadosti  o bezplatné užívanie verejného priestoru je potrebné doručiť mestu Komárno na tlačive: Žiadosť o bezplatné užívanie verejného priestranstva pred kvetinárstvami

Vizualizácia, situačný nákres  navrhovanej plochy umiestnenia floristického tovaru s presnými rozmermi tvorí prílohu žiadosti.

Povolenie   na  bezplatné zaberanie   verejného   priestranstva za účelom umiestnenia floristického tovaru bude žiadateľovi vystavené po kladnom uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne.  Povolenie na zaberanie verejného priestranstva sa vydáva na dobu neurčitú. Akúkoľvek zmenu podmienok schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Komárne na základe novej žiadosti  prevádzkovateľa kvetinárstva.

Súvisiace predpisy:

Príslušný odbor:

Majetkovo-právny odbor, Oddelenie evidencie a správy majetku mesta

Kontaktné osoby:

Eva Pohlmüllner, tel.: 035 2851 352, e-mail: eva.pohlmullner@komarno.sk

Postup pri realizácii  pozemných stavieb 

     Proces z hľadiska postupnosti krokov si vyžaduje zabezpečiť nasledovné činnosti v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov:

 • Výber stavebného pozemku
 • Projekt stavby
 • Územné konanie – osobitou časťou tohto bodu je územné rozhodnutie
 • Stavebné povolenie – súčasťou je projekt stavby
 • Stavebné povolenie – súčasťou sú:
  • Žiadosť o stavebné povolenie
  • Ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavaných prác
  • Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
  • Žiadosť o povolenie terénnych úprav
  • Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia
  • Dokumentácia vedenia stavby
 • Realizácia stavby
 • Odovzdanie stavby do užívania  

Počas vypracovávania projektovej dokumentácie si môžete začať vybavovať povolenia, týkajúce sa elektrických, plynárenských, vodárenských a kanalizačných sietí. To platí aj o niektorých vyjadreniach, ktoré potrebujete na to, aby ste si mohli podať žiadosť o stavebné povolenie.

Zoznam vyjadrení sa dá  začať vybavovať až s kompletnou projektovou dokumentáciou. Súčasťou žiadosti o stavebné povolenie sú doklady:

 • 2x stavebné výkresy v mierke 1:50, ktoré musia obsahovať architektonický návrh a statické riešenie,
 • zakreslenie prípojok s napojením na hlavné uličné rozvody, technické správy, orientačný rozpočet, situačný výkres v mierke 1:200 so zakreslením objektu, rozvinutého uličného pohľadu a okótovaním od susedných objektov, to všetko podpísané stavebníkom a projektantom a k tomu priloženým dokladom o zaplatení správneho poplatku , podľa výšky rozpočtu stavby.
 • mená a adresy účastníkov konania, teda všetkých vlastníkov susedných nehnuteľností.
 • právoplatné územné rozhodnutie, resp, vyjadrenie na umiestnenie stavby. Podklady na jeho vydanie prakticky identické s podkladmi na vydanie stavebného povolenia. Napriek tomu si žiadosť o vydanie stavebného povolenia podať nemôžete, ale musíte čakať  na právoplatné územné rozhodnutie. Pokiaľ je spracovaný územný plán zóny alebo sa jedná o jednoduchú stavbu je možné spojiť územné konanie so stavebným konaním.
 • vyhlásenie stavebného dozoru,
 • projektovú dokumentáciu žumpy spolu s technickou správou (vypracováva sa za predpokladu, že stavba sa nebude napájať na verejnú kanalizáciu), v prípade malej čističky súhlas Okresného úradu Komárno, Odboru starostlivosti o životné prostredie.
 • vyjadrenie príslušného podniku Vodární a kanalizácií,
 • vyjadrenie príslušného energetického závodu,
 • vyjadrenie príslušného plynárenského podniku,
 • vyjadrenie Slovenských telekomunikácií
 • vyjadrenie hasičského a záchranného zboru,
 • vyjadrenia Okresného  úradu Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
 • záväzné vyjadrenie starostu obce alebo primátora mesta (ak sa objekt nachádza v pamiatkovej zóne, vyjadrenie krajského pamiatkového úradu),
 • poverenie na zastupovanie (vyžaduje sa vtedy, ak niekoho poveríte organizáciu výstavby),
 • stanovisko spoluvlastníkov, resp. vlastníka k zamýšľanej stavbe (ak nie ste výlučným vlastníkom),
 • zmluva o likvidácii odpadu vznikajúcom pri výstavbe. 

Základnou normou pre výkon štátnej správy na stavebnom úrade je stavebný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, novelizovaný zákonom č. 103/2003 Z. z., zákonom č. 237/2000 Z. z. a inými zákonnými predpismi. Podrobnejšie úpravy o všeobecných požiadavkách, o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku pojednávajú všeobecné záväzné právne predpisy – predovšetkým vyhláška č. 453/2000 Z. z. a jej novely.

Stavebné konanie začína stavebný úrad na žiadosťstavebníka. V žiadosti o vydanie stavebného povolenia v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a neskorších noviel stavebník uvedie:

 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
 • druh, účel, miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania,
 • parcelné čísla a druhy stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko,
 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta, jeho číslo elektronickej schránky na doručovanie dokumentov
 • údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou,
 • základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach,
 • zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi; ak ide o líniovú stavbu a stavbu mimoriadne rozsiahlu s veľkým počtom účastníkov stavebného konania, zoznam účastníkov sa neuvádza.

K žiadosti o stavebné povolenie sa prikladajú:

 • informácie, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej,
 • projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.
 • v zmysle Zákona č. 555/2005Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  pri stavbách rodinných domov, bytových domov, administratívnych budov, budov škôl a školských zariadení, budov nemocníc, budov hotelov a reštaurácii, športových hál, budov na veľkoobchodné a maloobchodné služby a ostatných nevýrobných budov spotrebujúcich energiu, aby projektant v zmysle §4 ods.3 uvedeného zákona zahrnul do projektovej dokumentácie minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov a existujúcich budov navrhnutých na významnú obnovu a ich zmien spolu s výsledkom energetického posudku, ktorý bude uvedený v technickej správe projektovej dokumentácie

     Účastníkmi stavebného konania sú stavebník, právnické alebo fyzické osoby majúce vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom a stavbám, ktorých práva a právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť stavbou dotknuté. Účastníkom konania je aj osoba, ktorá bude vykonávať odborný dozor. Podľa výsledkov vykonaného stavebného konania sa vydáva do 60 dní stavebníkovi – stavebné povolenie.

Tým sa mu zakladá právo uskutočniť stavbu.

Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Pokiaľ nebola v tejto lehote stavba začatá, stavebné povolenie stráca platnosť, prípadne môže stavebník požiadať o jeho predĺženie

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá príslušný stavebný úrad – kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, pre ktorý bola povolená.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia obsahuje predpísané doklady podľa vyhlášky 453/2000 Z. z. v znení neskorších noviel.

Prílohami k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sú:

 • opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
 • geometrický plán na zameranie ku kolaudácii stavby., Okresný úrad Komárno , Odbor Katastra akceptuje iba zameranie skutočného stavu stavby.
 • rozhodnutia, stanoviská, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy (revízna správa k elektroinštalácii, revízna správa k plynoinštalácii, tlaková skúška plynového potrubia, revízna správa k bleskozvodu, osvedčenie o nezávadnosti komínu, atest nepriepustnosti žumpy, zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd, vyjadrenie Okresného úradu, Odboru starostlivosti o životné prostredie k odpadu na stavbe),
 • stanovisko hasičského a záchranného zboru, nie je potrebné pre rodinné domy a jednoduché stavby
 • certifikáty a atesty zabudovaných výrobkov, vrátane energetického certifikátu budovy
 • doklad o likvidácii stavebnej sute vzniknutej počas realizácie stavby rodinného domu,
 • kópia stavebného povolenia.
 • vyjadrenie  o likvidácii odpadu pri výstavbe od Okresného úradu, Odboru starostlivosti o životné prostredie.
 • Stanovisko stavebného dozoru o súlade stavby s predpismi a technickými požiadavkami na stavbu.

     Od 01. 01. 2003 v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky sú stavebnými úradmi obce. Pre stavebníka to znamená, že bude všetky návrhy podávať na príslušnú obec.

Spoločný stavebný úrad  podľa zákona č.50/1976 Zb.- stavebný zákon v znení neskorších zmien a na základe žiadosti podľa vyhlášky č.453/2000 Z.z. spracováva pre obce rozhodnutia pre stavebníkov na jednotlivých obciach.

Stavebník môže žiadať:

V rámci územného konania

 • umiestnenie stavieb (§ 39,a Stavebného zákona) – návrh
 • využitie územia (§ 39, b Stavebného zákona)
 • rozhodnutie o chránenej časti krajiny ( § 39,c Stavebného zákona)
 • stavebná uzávera (§ 39,d Stavebného zákona)

V rámci stavebného konania

 • ohlásenie stavby na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie (§ 55 Stavebného zákona), sa podáva na príslušnú obec alebo mesto podaním na obecný alebo mestský úrad
 • ohlásenie drobnej stavby (§ 57 Stavebného zákona), podáva na  obecný alebo mestský úrad, formulár, vyhlásenie

Na Spoločný stavebný úrad v Komárne sa podávajú  žiadosti, ktoré  treba adresovať za príslušnú obec alebo mesto:

 • žiadosť o stavebné povolenie /(§ 8 vyhlášky) – žiadosť , prehlásenie, prílohy
 • zmena stavby pred dokončením  (§ 11 vyhlášky) – žiadosť
 • povolenie terénnych úprav (§ 9 vyhlášky)
 • povolenie  reklamnej stavby
 • kolaudácia stavby ( § 17 vyhlášky) – návrh, návrh
 • zmena užívania stavby ( § 21 vyhlášky) – žiadosť
 • odstraňovanie stavby (§ 24 vyhlášky) – žiadosť
 • dodatočné povolenie stavby ( § 88, a Stavebného zákona) – žiadosť
 • ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác (§ 57 Stavebného zákona, § 6 vyhlášky)- žiadosť
 • žiadosť o stavebné povolenie na miestne komunikácie ( obec je zároveň špeciálnym stavebným úradom).
 • súhlas na stavbu podľa § 120 Stavebného zákona
 • štátny stavebný dohľad / § 98 Stavebného zákona/
 • priestupky ( § 105, 106 Stavebného zákona)

Tlačivá stavebného úradu

Osvedčovanie podpisov na listinách

Potrebné doklady:
platný doklad totožnosti – občiansky preukaz (prípadne cestovný pas, u cudzincov – povolenie na pobyt)

Osvedčenie podpisu nie je možné vykonať:

 • na základe „Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu“ vydanej Policajným zborom, pretože to nie je verejná listina určená na právny úkon osvedčovania podpisu
 • na listine, ktorá sa má použiť v cudzine
 • na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku  (výnimka  – potvrdenie o žití do ČR)

Osvedčovanie podpisu na listine so vzťahom k cudzine a na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku vykonáva výlučne notár.

Osvedčovanie listín

Potrebné doklady:

 • originál osvedčovanej listiny
 • platný doklad totožnosti – občiansky preukaz (prípadne cestovný pas, u cudzincov – povolenie na pobyt)

Osvedčenie listiny nie je možné vykonať, ak:

 • ide o listinu, ktorá sa má použiť v cudzine (takéto overenie vykonáva notár)
 • je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku (takéto overenie vykonáva notár) nevzťahuje sa na listiny napísané v českom jazyku
 • ide o kópie preukazov (občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov)
 • ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (geometrický plán, výpis z katastra nehnuteľností geometrické mapy a pod.)
 • sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženým originálom

Správny poplatok:

2,00 Eur za jeden podpis

2,00 Eur za každú začatú stranu

Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti Mestského úradu Komárno, ktorá sa nachádza na Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno v kancelárii prvého kontaktu. Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov