Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
29. Apr 2024 11:28
2024. Apr 29. 11:28
Odovzdali mestské ocenenia

Dňa 26. apríla sa na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva udeľovali mestské ocenenia. Na základe rozhodnutia  zastupiteľstva získali Cenu Pro Urbe Ľudovít Gallovich a Árpád Holczhei a bývalému primátorovi mesta Gáspárovi Alapymu bola udelená Cena Pro Urbe in memoriam. Riaditeľovi komárňanskej nemocnice Miroslavovi Jaškovi bol udelený titul Čestný občan. Cenu primátora získali Gergely Bödők, Jana Macičová, Dávid Štumpf, Tímea Szabó Csekei a Kornélia Várady.

Všetkým oceneným blahoželáme a ďakujeme, že svojou činnosťou obohacujú naše mesto. 

CENA PRO URBE – Ľudovít Gallovich

Ľudovít Gallovich narodil sa 13.5.1935 v Čunove pri Bratislave. Už ako dieťa ho ovplyvnili ľudové tradície uchované v piesňach a tancoch, ktoré udržiavali Slováci, Maďari, Nemci, Chorváti žijúci v Čunove. Po ukončení štúdií nastúpil k pohraničnej stráži v Komárne. V roku 1959 bol pri vzniku folklórneho súboru Dunaj a v roku 1969, keď hrozilo, že súbor ukončí svoju činnosť, nabral odvahu a zhostil sa náročnej úlohy vedúceho a choreografa súboru.
V tom čase na Slovensku nebolo veľa etnomuzikologických materiálov pre tvorbu. Ľudovít Gallovich sa rozhodol vytvoriť si vlastný výskum rozhovormi a svojimi skúsenosťami hudobníka, ktoré pretavoval do choreografií. Udržiaval blízky kontakt s vedúcim SĽUK-u, s pánom Jurajom Kubánkom, čo dalo pevné základy krojovni, ale aj repertoáru umeleckého súboru Dunaj..
Pán Gallovich sa popri svojej práci venoval všetkým zložkám súboru, spevákom, tanečníkom, ale aj ľudovej hudbe. Žabomyším hádkam medzi národmi on nikdy nepodľahol. V mladých ľuďoch, ktorých mal okolo seba, nikdy neformoval iné, ako lásku k tradíciám, lásku k umeniu, lásku k svojej vlasti a k mestu Komárno. Aj jeho zásluhou sa o Komárne vie na Slovensku vo folklórnom hnutí, ale nezameniteľnú stopu zanechal aj na svetových či európskych festivaloch.
No jeho najväčšou zásluhou pre naše mesto je inšpirujúca láska k tvorbe, ku kultúre, ale predovšetkým k ľudskosti. Ľudovít Gallovich predstavuje pre Komárno a Komárňanov to, na čo sme právom hrdí. Lebo on formoval tých ľudí, čo dnes formujú svet okolo nás.

Mestské zastupiteľstvo v Komárne pánovi Ľudovítovi Gallovichovi za úspešnú, celoživotnú neúnavnú tvorivú činnosť v oblasti folklórneho umenia a za šírenie dobrého mena mesta Komárna doma i v zahraničí udeľuje cenu Pro Urbe.

CENA PRO URBE – RNDr. Árpád Holczhei
profesor Gymnázia Hansa Selyeho na dôchodku

Po ukončení vysokoškolského štúdia začal svoju učiteľskú kariéru na dnešnom Gymnáziu Hansa Selyeho, kde od roku 1982 vyučoval biológiu. Aktívne sa podieľal na výchove úspešných talentov školy: od roku 1986 pripravoval účastníkov biologickej olympiády v kategóriách A a B. Za uplynulých viac ako 35 rokov bolo na okresných kolách olympiády takmer 100 jeho žiakov a 29-krát mohli jeho žiaci ohodnotiť svoje schopnosti ako celoštátni finalisti. Traja jeho žiaci sa stali členmi národného tímu, ktorý reprezentoval krajinu na Medzinárodnej študentskej biologickej olympiáde vo viacerých častiach sveta.
So svojimi žiakmi sa zúčastnil aj biologickej súťaže Pála Kitaibela v Maďarsku a korešpondenčného seminára. Napísal konverzačnú príručku k predmetom pre stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským, zúčastnil sa na preklade série učebníc Biológie 1–6. Podieľal sa na prípravných prácach učebnice Biológia 2. pre stredné školy a učebnice biológie pre 6. ročník osemročných gymnázií.
Od začiatku 90. rokov bol členom organizačného výboru Biologickej olympiády Nitrianskeho kraja a viac ako desaťročie bol vedúcim predmetovej komisie biológia-chémia-geografia na gymnáziu.
Ako uznanie za jeho prácu bol niekoľkokrát ocenený Zväzom maďarských pedagógov na Slovensku, Ministerstvom školstva, Odborom školstva Okresného úradu v Nitre a Nadáciou biskupa Királya. V roku 2011 získal Cenu Sv. Gorazda – najvyšším ocenením Ministerstva školstva SR a v roku 2021 získal cenu Lászlóa Németha Ministerstva ľudských zdrojov MR.
Vďaka jeho precíznej a dôslednej pedagogickej práci mohli mnohí stredoškoláci z Komárna pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na prírodovedných či lekárskych fakultách vysokých škôl.

Zastupiteľstvo Mesta Komárno venuje Árpádovi Holczheimu ocenenie Pro Urbe za dlhodobú úspešnú výchovno-vzdelávaciu činnosť v oblasti prírodných vied.

CENA PRO URBE IN MEMORIAM – Gáspár Alapy

Gáspár Károly Alapy sa narodil 10. septembra 1880 v Komárne. Po skončení štúdií začal v roku 1907 pracovať na radnici. Počas prvej svetovej vojny slúžil na južnom fronte. V roku 1921 sa presťahoval do maďarského Komáromu, kde sa od roku 1922 angažoval vo vedení mesta najprv ako zástupca primátora, od roku 1928 aj ako zvolený primátor. V priebehu jeho urbanistických aktivít sa južná časť mesta zmenila z usadlosti so siedmimi ulicami na prosperujúce mestečko s 53 ulicami. Pre svoju obľúbenosť a uznanie jeho zásluh sa od 15. júla 1939 stal primátorom znovuzjednoteného mesta.
Citlivo sa ho dotýkalo rozšírenie a propaganda nacizmu, vystupoval proti všetkým možným antisemitským prejavom, bol jediným zaznamenaným maďarským starostom, ktorý vystupoval proti židovským zákonom a deportáciám. Do dôchodku odišiel 31. augusta 1944. 17. októbra 1944 bol zatknutý Stranou šípových krížov pre obvinenie z podpory Židov, bol odvlečený do Hviezdicovej pevnosti a potom do Dachau, kde bol 5. februára 1945 vo veku 65 rokov zomrel ako väzeň číslo 136708. Podľa iných zdrojov bol diabetik a zomrel už počas prevozu.
Jeho výrok sa stal chytľavou frázou: „Zložil som prísahu, že budem slúžiť všetkým občanom rovnako.“

Zastupiteľstvo Mesta Komárno udeľuje Gáspárovi Alapymu ocenenie Pro urbe in memoriam za riadenie nášho mesta, príkladné vystupovanie a nezlomnú ľudskú dôstojnosť.

Čestné občianstvo – Miroslav Jaška
Riaditeľ nemocnice AGEL Komárno

Mgr. Miroslav Jaška, MPH sa narodil 12.5.1969 v Trenčíne, kde má aj v súčasnosti trvalé bydlisko. V roku 1992 ukončil vysokoškolské štúdium na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK Bratislava. Od roku 1995 prechádzal rôznymi pozíciami v bankovníctve. Manažérskym činnostiam v zdravotníctve sa venuje od roku 2009. V júli 2017 sa stal riaditeľom nemocnice v Komárne a od 1.5.2018 je konateľom a riaditeľom Nemocnice AGEL Komárno s.r.o.
Od začiatku jeho pôsobenia v nemocnici boli zrealizované obnovy a rekonštrukcie viacerých oddelení, výstavba nových objektov, rekonštrukcie zastaralých budov a obnova zdravotníckej techniky.
Obnovilo sa oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, kompletná obnova trojposchodového pavilónu internistických disciplín, ktorá zahŕňa oddelenie vnútorného lekárstva a geriatrie, oddelenie neurológie, JIS vnútorného lekárstva a neurológie.
V súčasnosti, využívajúc svoje manažérske schopnosti, dopomáha k dobudovaniu Komplexného onkologického centra, ktoré bude slúžiť občanom celého južného regiónu. Komplexné onkologické centrum zabezpečuje pre pacientov z Komárna a regiónu najúčinnejšiu liečbu onkologických ochorení najmodernejším lineárnym urýchľovačom Halcyon s CT simulátorom.
V roku 2020 bol podaný nový rozvojový projekt. Nemocnica vďaka eurofondom získala nenávratný finančný príspevok aj na výstavbu budovy nového urgentného príjmu. Cieľom projektu bolo zásadným spôsobom zvýšiť úroveň a kvalitu poskytovanej urgentnej zdravotnej starostlivosti pre vyše 110 tisíc obyvateľov spádovej oblasti komárňanskej nemocnice. V roku 2022 bol nový urgentný príjem odovzdaný do prevádzky.
Za obdobie svojho pôsobenia Mgr. Miroslav Jaška prispel aj k vybudovaniu novej nemocničnej lekárne, otvoreniu nových ambulancií, k vybudovaniu pracoviska MRI. V súčasnosti investície smerujú k vybudovaniu nemocnice s adekvátnym priestorovým a hygienickým vybavením do ktorého za posledných 5 rokov investovala nemocnica 22 mil. € za podpory spoločnosti AGEL, Nitrianskeho samosprávneho kraja, či investíciami z vlastných zdrojov, z veľkej časti z prostriedkov EŠIF prostredníctvom IROP.
Mgr. Miroslav Jaška mal významný podiel na získaní prestížnej akreditácie európskej úrovne (SAK), ktorú získala nemocnica ako prvá všeobecná nemocnica na Slovensku.
Spolupracuje aj so športovými klubmi ako Kajak&Kanoe klub, Volejbalový klub Spartak UJS Komárno a s futbalovým klubom KFC Komárno.
Mgr. Miroslav Jaška svojím úsilím a pôsobením v Nemocnici AGEL Komárno významnou mierou prispel k rozvoju komárňanskej nemocnice a k skvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti pre občanov Komárna a nášho regiónu. Je nepopierateľné, že sa veľkou mierou pričinil o to, že je našim občanov poskytovaná zdravotná starostlivosť na najvyššej úrovni a majú prístup k špičkovým vyšetreniam a liečebným metódam, ktoré držia krok s najnovšími trendami súčasnej medicíny.

Zastupiteľstvo Mesta Komárno venuje Miroslavovi Jaškovi čestné občianstvo za významný rozvoj a zveľaďovanie komárňanskej nemocnice a za skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pre občanov Komárna a širokého regiónu.

CENA PRIMÁTORA – Gergely Bödők
historik

Gergely Bödők sa narodil v Dunajskej Strede v roku 1983. V roku 2001 maturoval na gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne, potom absolvoval odbor história na ELTE v Budapešti, kde bol zároveň poslucháčom aj na odbornom kolégiu Eötvös Collegium. Tu najprv získal absolutórium z doktorandského štúdia historických vied, neskôr získal doktorát z histórie na Univerzite Károlya Eszterházyho v Egeri.
Oblasťou jeho výskumu je červený a biely teror v Maďarsku, každodenný život počas 1. svetovej vojny, dejiny rumunskej okupácie Maďarska, a v posledných rokoch aj kultúrne dejiny domáceho poľovníctva. V roku 2018 bol zakladateľom a až do zániku v lete 2023 aj spolumanažérom Inštitúcie Clio v Budapešti. Od jesene 2018 sa objavuje v rubrikách Új Szó so svojimi článkami a najnovšie aj s rozhovormi.
Na jeseň 2018 spustil sériu podujatí s názvom Prístav – Občiansky salón, ktorý bol okrem nútenej dvojročnej odstávky z dôvodu pandémie usporadúvaný pravidelne najskôr mesačne, no v poslednom roku už dvojtýždenne. Organizátorom a hostiteľom je Gergely Bödők. Od samého začiatku je cieľom „Prístavu“ pozývať do Komárna známe a uznávané osobnosti kultúry, vedy a v menšej miere verejného života zo Slovenska a Maďarska, na diskusiu na telo pred publikom. „Prístav“ má za sebou už mnoho vypredaných besied a podľa miestnej a regionálnej tlače sa stal jedným z najúspešnejších a najobľúbenejších podujatí v Komárne.

Primátor mesta Komárno udeľuje Gergelyovi Bödőkovi cenu primátora za činnosť v záujme komárňanskej komunity a za organizáciu kultúrnych a vedeckých prednášok.

CENA PRIMÁTORA – Jana Mačicová
Regionálne osvetové stredisko v Komárne

Jana Mačicová sa narodila 1. apríla 1974 v Šuranoch, kde na strednej ekonomickej škole vyštudovala odbor všeobecnej ekonomiky. Prvé roky pracovného života bola zamestnaná vo Všeobecnej úverovej banke, a aby sa od kancelárskej práce odreagovala, vo voľnom čase fotografovala a po nociach maľovala na hodváb.
V roku 2012 jej osud ponúkol prácu snov. Zamestnala sa v Regionálnom osvetovom stredisku v Komárne, kde ako metodička pre výtvarné umenie, fotografiu a film premenila svoje hobby na skutočnú prácu, ktorú vykonáva s radosťou a od srdca. Svoje organizačné schopnosti využíva pri organizovaní vzdelávacích podujatí, súťaží, workshopov či výstav pre všetky vekové kategórie. Jej srdcovou záležitosťou je práca s marginalizovanými skupinami dospelých. Spolupráca so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím a Zariadením pre seniorov sa stala jej poslaním. Tvorivé dielne, kultúrne predstavenia, letné tvorivé tábory a ďalšie podujatia, ktoré pripravuje práve s hendikepovanými ju, ako hovorí, držia pri zemi a zároveň jej dodávajú obrovské množstvo energie a elánu do ďalšej práce.
Do konca roka 2023 ste Janku mohli vidieť aj ako hlásateľku v Mestskej televízii v Komárne, kde sa pravidelne prihovárala divákom v slovenskom jazyku.

Primátor mesta Jane Mačicovej za jej bohatú kultúrno-osvetovú činnosť v oblasti výtvarného umenia, fotografie, filmu a za pomoc hendikepovaným ľuďom udeľuje cenu primátora.

CENA PRIMÁTORA – Dávid Štumpf
režisér

Dávid Štumpf sa narodil v Komárne, v roku 1991.
Svoje štúdiá začal v rodnom meste na Základnej škole na ul. Komenského. V Bratislave ukončil Strednú umeleckú školu animovanej tvorby, potom študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, neskôr na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe. Svoje štúdium ukončil filmom „SH_T HAPPENS“, ktorý mal premiéru na La Biennale v Benátkach a bol premietnutý na viac ako 100 festivaloch, vrátane Sundance, Clermont-Ferrand (Medzinárodný festival krátkych filmov vo Francúzsku) a na Medzinárodnom festivale animovaných filmov v Ottawe (OIAF).
Je režisér a animátor, ktorý kombinuje prácu na vlastných krátkych filmoch s prácou pre klientov. Spolupracoval s rôznymi medzinárodnými štúdiami, vrátane Marvel Studios, Netflix, Buck, FX Network a Framestore, a s klientmi ako Apple, Nike, Facebook, Google a Instagram.
V súčasnosti vedie kurzy animácie pre študentov na Vysokej škole umenia, architektúry a dizajnu v Prahe.
V roku 2024 získal cenu EMMY Primetime Award – výnimočná animácia – za svoju prácu na seriály Ms. Marvel.

Primátor mesta Dávidovi Štumpfovi za výnimočnú tvorbu v oblasti animácie a šírenia dobrého mena mesta Komárna doma aj v zahraničí udeľuje cenu primátora.

CENA PRIMÁTORA – Tímea Szabó Csekei
historička umenia Podunajského múzea v Komárne

Tímea Szabó Csekei sa narodila v Leviciach v roku 1976, maturovala v Komárne a diplom z dejín umenia získala v Budapešti. Po skončení vysokej školy sa usadila v Komárne. Odvtedy tu žije a tu sa narodili aj jej dve dcéry. Od roku 2006 pôsobí v Podunajskom múzeu ako historik umenia.
V priebehu uplynulých rokov sa jej podarilo zveľadiť zbierkový fond múzea o predmety významné z hľadiska histórie mesta. Jednou z jej významných prác je minuloročná výstava pod názvom JESZO 100, kde sa ako kurátorka snažila predstaviť mnohostranné fungovanie Odboru výtvarných umení Jókaiho spolku. S radosťou sa ujala z poverenia mesta Komárno príprav exteriérových výstav o Károlyovi Harmosovi a Gyulovi Bereczovi.
Rada chodí po meste s otvorenými očami podľa programu Mihálya Rádayho s názvom „Neuvidia to ani naše vnúčatá…“ Verí v silu detailov, preto hľadá skryté poklady ulíc, o ktoré sa následne podelí so záujemcami v sprievode niekoľkých riadkov. Tieto spoločné príbehy majú komunitotvornú silu, vďaka čomu záujemcovia o miestnu históriu v marci na prechádzke cintorínom položili vence na hroby známych Komárňanov so vzťahom k bojom za slobodu v rokoch 1848/49. Dúfame, že s touto iniciatívou založila v meste novú tradíciu.
Tematickými prechádzkami upozorňuje rôzne vekové skupiny na hodnoty nášho kultúrneho dedičstva. Na spoznanie stavebného dedičstva Komárna, organizuje prehliadky stavieb pre malých aj veľkých, čím prispieva k tomu, aby mali obyvatelia mesta iný vzťah k nášmu kultúrnemu dedičstvu. Podľa nej je dôležité nielen pozerať sa, ale aj vidieť!

Primátor mesta Komárno udeľuje Tímei Szabó Csekei cenu primátora za šírenie povedomia o kultúrnych a stavebných pamiatkach mesta.

CENA PRIMÁTORA – Mgr. Kornélia Várady (rod. Bedecs)
predsedníčka Občianskeho združenia ÉS a riaditeľka ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM v Zlatnej na Ostrove

Kornélia Várady sa narodila v roku 1964. Stredoškolské štúdium absolvovala na dnešnom Gymnáziu Hansa Selyeho, odkiaľ nastúpila na pedagogickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Ako doplnkovú prípravu absolvovala odbor dramatická pedagogika na Katolíckej vysokej škole Vilmosa Apora v Zsámbéku, v Maďarsku.
Herectvo a divadlo ju zaujímalo už od mlada. Od roku 1979 je členkou divadelnej skupiny pôsobiacej pri základnej organizácii Csemadok v Novej Stráži. V rokoch 1989 až 2000 bola aj predsedníčkou základnej organizácie Csemadoku.
Je zakladajúcou členkou Divadla ÉS?! z Novej Stráže, založeného v roku 1993. Neskôr sa stala predsedníčkou Občianskeho združenia ÉS, založeného v roku 2006, ktoré prevádzkuje Divadlo ÉS?! Toto občianske združenie neprevádzkuje len Divadlo, ale ujalo sa aj organizácie kultúrneho života v Novej Stráži. V rámci tohto organizujú divadelné predstavenia, koncerty, detské aktivity, festivaly, workshopy, letné tábory a iné kultúrne podujatia. Za najväčšie dielo a pýchu združenia považuje obnovu kultúrneho domu v Novej Stráži. Jej skromnosť dokazuje jej presvedčenie, že všetky úlohy spojené s organizovaním spomínaných programov, nie sú len jej zásluhou, ale je to výsledok serióznej tímovej práce.

Primátor mesta Komárno udeľuje Kornélii Várady cenu primátora za činnosť v oblasti budovania komunity a za organizovanie kultúrneho života obyvateľov v mestskej časti Nová Stráž.

Ďalšie aktuality
Začalo sa biologickou reguláciou komárov

Pred niekoľkými dňami sa začala biologická regulácia lariev komárov. Biologická regulácia sa môže použiť v mokradiach, kde sa larvy komárov nachádzajú. V…

17. 05. 2024
2024. 05. 17.
Zobraziť detail
Uznanie za historický úspech

Vedenie mesta privítalo na radnici futbalové družstvo mužov KFC, ktorému sa podarilo dve kolá pred koncom vybojovať postup do prvej ligy. Primátor Béla…

17. 05. 2024
2024. 05. 17.
Zobraziť detail
Komárno je majstrom

Začiatkom tohto týždňa sa volejbalovému družstvu mužov podarilo získať zlatú medailu v extralige. Majstrov prijali na radnici primátor mesta Béla Keszegh,…

3. 05. 2024
2024. 05. 3.
Zobraziť detail
Zmení sa cestovný poriadok MHD

Od 1. mája sa zmení cestovný poriadok mestských autobusov. Frekvencia spojov zostáva rovnaká, len časy sa zmenili, aby sa prispôsobili zmenám v železničnej a…

2. 05. 2024
2024. 05. 2.
Zobraziť detail