Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
4. Jul 2022 10:08
2022. Jul 4. 10:08
Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie – výzva na podanie podnetov

Mesto Komárno, ako orgán územného plánovania, oznamuje prípravu začatia obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky číslo 3 Územného plánu mesta Komárno”.

Dôvodom je schválenie nového zákona o územnom plánovaní, ktoré nadobudne účinnosť 1. apríla 2024, a počíta so stabilnými záväznými dokumentmi územných plánov a sprísnením možností ich zmien.

Obyvatelia, právnické a fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na využití územia, majú možnosť  sformulovať svoje požiadavky na zmeny a doplnky ÚPN. Upozorňujeme na §19 stavebného zákona, podľa ktorého orgán územného plánovania bude požadovať úhradu nákladov za obstaranie od jednotlivých žiadateľov. V prípade, že sa zmena týka verejné priestranstvo, náklady hradí samospráva.

Vaše žiadosti je možné podať najneskôr do 30. septembra 2022 písomnou formou do podateľne Mestského úradu alebo poštou na adresu: Mestský úrad Komárno, Odbor rozvoja a životného prostredia, Oddelenie územného plánovania, investícií a dopravy, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno.

Mgr. Béla Keszegh

primátor mesta

Ďalšie aktuality
Plán rozvoja okresu Komárno je hotový

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu Komárno (PHRSR) bol predstavený 12. februára na stretnutí primátorov a starostov okresu Komárno, ktorí načrtli…

14. 02. 2024
2024. 02. 14.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka - doplnenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

5. 02. 2024
2024. 02. 5.
Zobraziť detail
Mestská polícia plní čoraz viac úloh

V posledných rokoch sa činnosť mestskej polície zvyšuje. V roku 2023 výrazne narástol počet podnetov od verejnosti a počet prípadov, ktoré polícia riešila. …

2. 02. 2024
2024. 02. 2.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

30. 01. 2024
2024. 01. 30.
Zobraziť detail