4. Jul 2022 10:08
2022. Jul 4. 10:08
Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie – výzva na podanie podnetov

Mesto Komárno, ako orgán územného plánovania, oznamuje prípravu začatia obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky číslo 3 Územného plánu mesta Komárno”.

Dôvodom je schválenie nového zákona o územnom plánovaní, ktoré nadobudne účinnosť 1. apríla 2024, a počíta so stabilnými záväznými dokumentmi územných plánov a sprísnením možností ich zmien.

Obyvatelia, právnické a fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na využití územia, majú možnosť  sformulovať svoje požiadavky na zmeny a doplnky ÚPN. Upozorňujeme na §19 stavebného zákona, podľa ktorého orgán územného plánovania bude požadovať úhradu nákladov za obstaranie od jednotlivých žiadateľov. V prípade, že sa zmena týka verejné priestranstvo, náklady hradí samospráva.

Vaše žiadosti je možné podať najneskôr do 30. septembra 2022 písomnou formou do podateľne Mestského úradu alebo poštou na adresu: Mestský úrad Komárno, Odbor rozvoja a životného prostredia, Oddelenie územného plánovania, investícií a dopravy, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno.

Mgr. Béla Keszegh

primátor mesta

Ďalšie aktuality
Odvoz kuchynského odpadu

Vážení obyvatelia, oznamujeme Vám, že odvoz kuchynského odpadu z rodinnej zástavby (rodinných domov) bude od 08. augusta 2022 zabezpečený opäť v …

2. 08. 2022
2022. 08. 2.
Zobraziť detail
Ďalší projekt na výstavbu cyklotrasy bol úspešný

Ďalší projekt mesta na výstavbu cyklotrasy bol úspešný, vďaka čomu sa môže s podporou EU vo výške 233-tis eur zrealizovať výstavba ďalšieho úseku. Už o pár…

2. 08. 2022
2022. 08. 2.
Zobraziť detail
Začína sa rekonštrukcia úseku Komárno – Kolárovo

Po 8. auguste sa začne s rekonštrukciou cestného úseku Komárno – Kolárovo, ktorú financuje Nitriansky samosprávny kraj sčasti z dotácie EU (3,8 mil.…

1. 08. 2022
2022. 08. 1.
Zobraziť detail
Chodníkový program pokračuje

Chodníkový program pokračuje, v rámci ktorého budú zrekonštruované ucelené úseky chodníkov. V zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva budú tento rok…

28. 07. 2022
2022. 07. 28.
Zobraziť detail