Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
5. Apr 2022 8:44
2022. Apr 5. 8:44
PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

Komárňanské vojenské hostinySúťaž vo varení na otvorenom ohni z jedál 19. storočia 1.mája 2022

 1. POVAHA A ÚČEL SÚŤAŽE

Pro Castello Comaromiensi n.o. a Vojenské kultúrne stredisko Monoštorská pevnosť v roku 2021 organizovalo podujatie s názvom „Komárňanské vojenské hostiny – prezentácie bojovej techniky a gastronómie z obdobia 1848/49”, ktorého realizovanie podporoval Fond malých projektov pre západný región Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko  – vyhlásený Európskym zoskupením územnej spolupráce Ráb-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným.

Ciele podujatia:

• poskytnúť čo najviac príležitostí na stretnutie občanom oboch miest a okolia

• rozšíriť systém cezhraničných obchodných a občianskych vzťahov, čo napomáha  rozvoju nových, na viacerých úrovniach spolupracujúcich spoločenstiev,

• posilniť cezhraničnú spoluprácu a zvýšiť záujem o cezhraničné aktivity medzi obyvateľmi,

 • zblížiť etnické skupiny a zlepšovať kvalitu dvojjazyčnosti,

 • posilniť turizmus.

 • ZÁKLADNÁ MYŠLIENKA SÚŤAŽE

Mór Jókai vo svojom poviedkovom cykle „Revolučné a bitkové obrazy” podrobne píše o tom, že keď sa v apríli 1849 stal veliteľom  Komárňanskej pevnosti generálmajor Richard Guyon, jeho prvou úlohou bolo upevniť bojového ducha obrancov pevnosti. Tento cieľ dosiahol odvážnym spôsobom: pohostil Komárňanov na hradbách Starej pevnosti, pričom nepriateľ na nich neustále strieľal s delami. Na pamiatku tejto netradičnej hostiny organizujeme  súťaž jedál konzumovaných v 19. storočí, ktoré spojíme s ukážkou historickej bojovej scény z rokoch 1848/49.

 • TERMÍN A MIESTO SÚŤAŽE

 Nádvorie starej pevnosti v Komárne 1. máj 2022

GPS: 47 ° 45’09,6 „N 18 ° 08’09,4“ E

 • ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

 Pro Castello Comaromiensi n.o.

 Nám. gen. Klapku 1,. Komárno

 IČO: 36096920

 • SÚŤAŽNÉ PODMIENKY
 • súťaží sa v dvoch kategóriách :
 • Kategória „A“ – amatérske družstvá: 3 – 8 členné skupiny súkromných osôb, firiem, inštitúcií, rôznych organizácií atď.
 • Kategória „P“ – profesionálne družstvá: 3 – 8 členné skupiny pracovníkov reštaurácií, školských alebo iných kuchýň atď.
 • Na prihláške do súťaže sa uvedie názov družstva, resp.  názov organizácie, ktorú zastupujú.
 • Štartovné: účasť na podujatí je ZDARMA
 • Uzávierka prihlášok: 25. apríla 2022 o 12.00 hod.
 • Prihlášky na mieste môžeme akceptovať, ak sa počas predregistrácii nenaplnilo stanovených 30 miest.
 • Účasť v súťaži je podmienená súhlasom s podmienkami súťaže a vrátením podpísanej prihlášky.

Registrácia

Prihlášky (stiahnuť tu) je potrebné zaslať elektronicky na adresu procastello@komarno.sk, alebo osobne doručiť na Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a pamiatok MsÚ Komárno (Dôstojnícky pavilón, strana vedľa parku Anglia).

6. PRIEBEH SÚŤAŽE

 – Súťažiť je možné s akýmkoľvek jedlom pripraveným na otvorenom ohni a konzumovaným (aj) v 19. storočí (v kotlíku, grilované, na ražni).

 – Jedno družstvo môže súťažiť s niekoľkými druhmi na mieste pripravených jedál.

 – Na súťaži sa môže zúčastniť max. 30 družstiev, v prípade viacerých prihlásených je rozhodujúce poradie prihlásenia sa.

 – Organizátori poskytnú prvým 15 prihláseným družstvám 1 stan  3x3m,      2 pivné súpravy (2 stoly, 4 lavičky), 1ks 20-litrový kotlík so stojanom a palivové drevo.

 – Ostatné družstvá veci  uvedené v predchádzajúcom bode si musia zabezpečiť samostatne.

– Studenú pitnú vodu zabezpečí organizátor.

– Suroviny, korenie, jedlo podávané porote, dekoráciu a ďalšie potrebné vybavenie si každý tím zabezpečí podľa vlastného uváženia.

– používanie  šatky/šiltovky a rúška počas súťaže je povinné!

 – Družstvá musia preukázať  pokladničný blok, resp.  faktúru o použitých surovinách, ktoré sú povinní predložiť pri registrácii a uschovať  až do konca pretekov. Účty môže kontrolovať aj regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo  daňový úrad.

 – Pripravené jedlá je zakázané predávať, ale ochutnávka je povolená.

 7. HODNOTENIE A OCENENIE SÚŤAŽE

 – Družstvá budú hodnotené porotou zloženou z profesionálov

predsedkyňa poroty: Gabriella Kovács Thurzó,

víťaz súťaže vo varení Mesterszakács Produkció Legjobb Amatőr Mesterszakácsa

podpredseda poroty: Róbert Tatai,

víťaz súťaže vo varení  Séfek séfe 2017 gasztro-tehetségkutató

 – Kritériá hodnotenia:

Chuť pripravovaného jedla, dodržanie dobovej receptúry  (prvá polovica 19. storočia), jedinečnosť podávania,  vzhľad družstva, atmosféra pri varení, atď.

 – Čas a miesto vyhlásenia výsledkov:

Veľké nádvorie Starej pevnosti, cca. 13,30 hod

 – o 13.00 hod. musia byť na určenom mieste k dispozícii 2 až 3 porcie (približne 10 až 15 dkg) jedla potrebné pre porotu  na vyhodnotenie.

– Zúčastnené družstvá budú obdarované pamätným listom.  Víťazi 1. až 3. miesta v oboch kategóriách získajú vecnú odmenu. Porota má právo udeliť družstvám aj mimoriadnu cenu.

8. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

 – Každé družstvo a jeho členovia sa zúčastňujú súťaže na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za žiadne nehody, ku ktorým dôjde počas pretekov.

 – Všetci členovia družstiev sú povinní  dodržiavať hygienické predpisy pri varení, základné pravidlá pre prevenciu úrazov a požiarnej bezpečnosti a bezpečnostné pokyny organizátora.

 – Družstvá zodpovedajú za škody spôsobené na území Starej pevnosti.

 – Príchod do Starej pevnosti a obsadenie miesta  je možné od 08:00hod. Automobily musia nádvorie Starej pevnosti opustiť o 9,45 hod. Parkovanie je zabezpečené v areáli pred pevnosťou.

 – Vstup je možný z Elektrárenskej cesty:

                             GPS: 47 ° 45’09,6 „N 18 ° 08’09,4“ E

 – Vstup do Starej pevnosti  a odchod autom je možný po ukážke dobovej vojnovej bitky, od 16:00. Každý účastník  je povinný opustiť areál Starej pevnosti do  18:00 hod.

Ďalšie aktuality
Začalo sa biologickou reguláciou komárov

Pred niekoľkými dňami sa začala biologická regulácia lariev komárov. Biologická regulácia sa môže použiť v mokradiach, kde sa larvy komárov nachádzajú. V…

17. 05. 2024
2024. 05. 17.
Zobraziť detail
Uznanie za historický úspech

Vedenie mesta privítalo na radnici futbalové družstvo mužov KFC, ktorému sa podarilo dve kolá pred koncom vybojovať postup do prvej ligy. Primátor Béla…

17. 05. 2024
2024. 05. 17.
Zobraziť detail
Komárno je majstrom

Začiatkom tohto týždňa sa volejbalovému družstvu mužov podarilo získať zlatú medailu v extralige. Majstrov prijali na radnici primátor mesta Béla Keszegh,…

3. 05. 2024
2024. 05. 3.
Zobraziť detail
Zmení sa cestovný poriadok MHD

Od 1. mája sa zmení cestovný poriadok mestských autobusov. Frekvencia spojov zostáva rovnaká, len časy sa zmenili, aby sa prispôsobili zmenám v železničnej a…

2. 05. 2024
2024. 05. 2.
Zobraziť detail