Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
5. Apr 2022 8:44
2022. Apr 5. 8:44
PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

Komárňanské vojenské hostinySúťaž vo varení na otvorenom ohni z jedál 19. storočia 1.mája 2022

 1. POVAHA A ÚČEL SÚŤAŽE

Pro Castello Comaromiensi n.o. a Vojenské kultúrne stredisko Monoštorská pevnosť v roku 2021 organizovalo podujatie s názvom „Komárňanské vojenské hostiny – prezentácie bojovej techniky a gastronómie z obdobia 1848/49”, ktorého realizovanie podporoval Fond malých projektov pre západný región Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko  – vyhlásený Európskym zoskupením územnej spolupráce Ráb-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným.

Ciele podujatia:

• poskytnúť čo najviac príležitostí na stretnutie občanom oboch miest a okolia

• rozšíriť systém cezhraničných obchodných a občianskych vzťahov, čo napomáha  rozvoju nových, na viacerých úrovniach spolupracujúcich spoločenstiev,

• posilniť cezhraničnú spoluprácu a zvýšiť záujem o cezhraničné aktivity medzi obyvateľmi,

 • zblížiť etnické skupiny a zlepšovať kvalitu dvojjazyčnosti,

 • posilniť turizmus.

 • ZÁKLADNÁ MYŠLIENKA SÚŤAŽE

Mór Jókai vo svojom poviedkovom cykle „Revolučné a bitkové obrazy” podrobne píše o tom, že keď sa v apríli 1849 stal veliteľom  Komárňanskej pevnosti generálmajor Richard Guyon, jeho prvou úlohou bolo upevniť bojového ducha obrancov pevnosti. Tento cieľ dosiahol odvážnym spôsobom: pohostil Komárňanov na hradbách Starej pevnosti, pričom nepriateľ na nich neustále strieľal s delami. Na pamiatku tejto netradičnej hostiny organizujeme  súťaž jedál konzumovaných v 19. storočí, ktoré spojíme s ukážkou historickej bojovej scény z rokoch 1848/49.

 • TERMÍN A MIESTO SÚŤAŽE

 Nádvorie starej pevnosti v Komárne 1. máj 2022

GPS: 47 ° 45’09,6 „N 18 ° 08’09,4“ E

 • ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

 Pro Castello Comaromiensi n.o.

 Nám. gen. Klapku 1,. Komárno

 IČO: 36096920

 • SÚŤAŽNÉ PODMIENKY
 • súťaží sa v dvoch kategóriách :
 • Kategória „A“ – amatérske družstvá: 3 – 8 členné skupiny súkromných osôb, firiem, inštitúcií, rôznych organizácií atď.
 • Kategória „P“ – profesionálne družstvá: 3 – 8 členné skupiny pracovníkov reštaurácií, školských alebo iných kuchýň atď.
 • Na prihláške do súťaže sa uvedie názov družstva, resp.  názov organizácie, ktorú zastupujú.
 • Štartovné: účasť na podujatí je ZDARMA
 • Uzávierka prihlášok: 25. apríla 2022 o 12.00 hod.
 • Prihlášky na mieste môžeme akceptovať, ak sa počas predregistrácii nenaplnilo stanovených 30 miest.
 • Účasť v súťaži je podmienená súhlasom s podmienkami súťaže a vrátením podpísanej prihlášky.

Registrácia

Prihlášky (stiahnuť tu) je potrebné zaslať elektronicky na adresu procastello@komarno.sk, alebo osobne doručiť na Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a pamiatok MsÚ Komárno (Dôstojnícky pavilón, strana vedľa parku Anglia).

6. PRIEBEH SÚŤAŽE

 – Súťažiť je možné s akýmkoľvek jedlom pripraveným na otvorenom ohni a konzumovaným (aj) v 19. storočí (v kotlíku, grilované, na ražni).

 – Jedno družstvo môže súťažiť s niekoľkými druhmi na mieste pripravených jedál.

 – Na súťaži sa môže zúčastniť max. 30 družstiev, v prípade viacerých prihlásených je rozhodujúce poradie prihlásenia sa.

 – Organizátori poskytnú prvým 15 prihláseným družstvám 1 stan  3x3m,      2 pivné súpravy (2 stoly, 4 lavičky), 1ks 20-litrový kotlík so stojanom a palivové drevo.

 – Ostatné družstvá veci  uvedené v predchádzajúcom bode si musia zabezpečiť samostatne.

– Studenú pitnú vodu zabezpečí organizátor.

– Suroviny, korenie, jedlo podávané porote, dekoráciu a ďalšie potrebné vybavenie si každý tím zabezpečí podľa vlastného uváženia.

– používanie  šatky/šiltovky a rúška počas súťaže je povinné!

 – Družstvá musia preukázať  pokladničný blok, resp.  faktúru o použitých surovinách, ktoré sú povinní predložiť pri registrácii a uschovať  až do konca pretekov. Účty môže kontrolovať aj regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo  daňový úrad.

 – Pripravené jedlá je zakázané predávať, ale ochutnávka je povolená.

 7. HODNOTENIE A OCENENIE SÚŤAŽE

 – Družstvá budú hodnotené porotou zloženou z profesionálov

predsedkyňa poroty: Gabriella Kovács Thurzó,

víťaz súťaže vo varení Mesterszakács Produkció Legjobb Amatőr Mesterszakácsa

podpredseda poroty: Róbert Tatai,

víťaz súťaže vo varení  Séfek séfe 2017 gasztro-tehetségkutató

 – Kritériá hodnotenia:

Chuť pripravovaného jedla, dodržanie dobovej receptúry  (prvá polovica 19. storočia), jedinečnosť podávania,  vzhľad družstva, atmosféra pri varení, atď.

 – Čas a miesto vyhlásenia výsledkov:

Veľké nádvorie Starej pevnosti, cca. 13,30 hod

 – o 13.00 hod. musia byť na určenom mieste k dispozícii 2 až 3 porcie (približne 10 až 15 dkg) jedla potrebné pre porotu  na vyhodnotenie.

– Zúčastnené družstvá budú obdarované pamätným listom.  Víťazi 1. až 3. miesta v oboch kategóriách získajú vecnú odmenu. Porota má právo udeliť družstvám aj mimoriadnu cenu.

8. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

 – Každé družstvo a jeho členovia sa zúčastňujú súťaže na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za žiadne nehody, ku ktorým dôjde počas pretekov.

 – Všetci členovia družstiev sú povinní  dodržiavať hygienické predpisy pri varení, základné pravidlá pre prevenciu úrazov a požiarnej bezpečnosti a bezpečnostné pokyny organizátora.

 – Družstvá zodpovedajú za škody spôsobené na území Starej pevnosti.

 – Príchod do Starej pevnosti a obsadenie miesta  je možné od 08:00hod. Automobily musia nádvorie Starej pevnosti opustiť o 9,45 hod. Parkovanie je zabezpečené v areáli pred pevnosťou.

 – Vstup je možný z Elektrárenskej cesty:

                             GPS: 47 ° 45’09,6 „N 18 ° 08’09,4“ E

 – Vstup do Starej pevnosti  a odchod autom je možný po ukážke dobovej vojnovej bitky, od 16:00. Každý účastník  je povinný opustiť areál Starej pevnosti do  18:00 hod.

Ďalšie aktuality
BURZA PRÁCE - MAĎARSKÝ DEŇ

Máte záujem pracovať v Maďarsku? Navštívte dňa 29.2.2024 burzu práce Maďarský deň. Predstaví  sa 15 zamestnávateľov s ponukou 275 voľných…

23. 02. 2024
2024. 02. 23.
Zobraziť detail
Jarné upratovanie mesta - Oznámenie

Oznamujeme našim občanom, že Mestský úrad Komárno v mesiacoch marec a apríl 2024 zabezpečí bezplatný odvoz biologického (zeleného) odpadu a …

22. 02. 2024
2024. 02. 22.
Zobraziť detail
Plán rozvoja okresu Komárno je hotový

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu Komárno (PHRSR) bol predstavený 12. februára na stretnutí primátorov a starostov okresu Komárno, ktorí načrtli…

14. 02. 2024
2024. 02. 14.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka - doplnenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

5. 02. 2024
2024. 02. 5.
Zobraziť detail