Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2002:

číslo
VZN
Názov VZNDopln.čím/
Zrušené
čím
Zodpo-
vedný
pl.odpl.do/
zmena
*1/2002Zmena VZN číslo 06/2001 o ochrane územia prímestskej rekreácie
Apáli
11/2003KO 1.1.2004
*2/2002Zber, preprava a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov
*2/2004KO 1.3.2004
*3/2002Zmena VZN číslo 07/1999 o miestnych poplatkoch1/2003FO  
4/2002Sadzby dane z nehnuteľností a daňové úľavy na území mesta Komárna
platných na rok 2003
 FO1.1.2003 
*5/2002Zmena VZN číslo 10/1996 v znení VZN číslo 18/1996, 01/1998 a 07/1998
o predaji bytov oprávneným osobám vo vlastníctve mesta Komárna
18/2003BO 1.1.2004
 * Zrušené VZN