Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2004:

číslo VZNNázov VZNDopln.čím/
Zrušené čím
Zodpo-
vedný
pl. odpl.do/
zmena
*1/2004ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 19/2003
o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno
6/2011BO01.03.
2004
 
*2/2004o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi (VZN o odpadoch)
*8/2004
*2/2007
KO01.03.20041.4.2007
1.4.2007
*3/2004ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 28/2003
o miestnych poplatkoch
*14/2004FO01.03.2004 
*4/2004ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 4/1998
o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom
vo vlastníctve mesta Komárno, s obmedzeným prístupom
alebo s obmedzenou možnosťou využívania v znení VZN
č. 7/2003
15/2009OVÚRaSM01.05.2004 
5/2004ktorým sa stanovujú podmienky pre vytvorenie letných terás
na území mesta Komárno
 OVÚRaSM01.05.2004 
*6/2004ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 28/2003
o miestnych poplatkoch v znení VZN č. 3/2004
*14/2004FO01.05.2004 
*7/2004o zásadách pre verejné obstarávanie tovarov, služieb
a prác mesta Komárno
2/2006EO01.07.200415.4.2006
*8/2004ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Komárno číslo 2/2004
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi (VZN o odpadoch)
*2/2007KO01.07.20041.4.2007
*9/2004ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 28/2003
o miestnych poplatkoch v znení VZN č. 3/2004  a VZN č. 6/2004
*14/2004KO01.07.2004 
*10/2004 o verejnom poriadku1/2006
*26/2008
KO
OVÚRaSM
01.08.20041.1.2009
*11/2004ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 19/2003
o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení
VZN číslo 1/2004
6/2011BO01.10.2004 
*12/2004o určení školských obvodov základných škôl v Meste Komárno*1/2005
*9/2005
*4/2006
*6/2007
*31/2008
OŠK20.09.2004 
*13/2004o zásadách pre stanovenie nájomného nebytových priestorov
škôl a školských zaradení
16/2008
4/2021
OŠK01.10.200430.6.2021
*14/2004o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
*5/2005
*6/2005
*12/2005
*7/2006
*4/2007
*5/2007
*9/2007
*12/2007
*15/2007
OVÚRaSM
EO
KO
01.01.2005 
* Zrušené VZN