Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

VZN mesta Komárno na rok 2015:

číslo VZNNázovDopln.čím/
Zrušené čím
Zodpo-
vedný
pl.odpl.do/
zmena
1/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 01/2015,
ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Komárno číslo 26/2003 o požiarnom poriadku
  04.04.2015 
2/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 02/2015
o spôsobe zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území
mesta Komárno
  04.04.2015 
3/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 03/2015,
ktorým sa zrušuje VZN číslo 3/2008, ktorým sa vydáva
prevádzkový poriadok skateboardovej dráhy pri Váhu v Komárne
  04.04.2015 
4/2015 nenadobudlo účinnosť    
*5/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 05/2015,
ktorým sa mení a dopĺňa  VZN Mesta Komárno číslo 10/2005
o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v znení
neskorších predpisov
5/2018OÚPA11.04.20155.10.2018
6/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 06/2015,
ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Komárno číslo 2/2013, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok
viacúčelových športových ihrísk v Komárne
 PO02.05.2015
7/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 07/2015,
ktorým sa zmení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno
číslo 8/2014, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na
kalendárny rok 2015
 OŠK02.05.2015
8/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 08/2015,
ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Komárno číslo 24/2003 o udelení čestného občianstva Mesta Komárno
 OŠK11.04.2015 
9/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 09/2015,
o podmienkach držania psov
 EO13.06.2015 
10/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 10/2015,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Komárno č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta
Komárno
 SBF15.06.2015
11/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 11/2015
o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na
účely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných
a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory a rozvoja cestovného
ruchu na území mesta Komárno
7/2016EO + PO10.07.201520.4.2016
12/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 12/2015
o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely
tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia
obyvateľstva na území mesta Komárno
28/2015EO + PO10.07.20155.1.2016
13/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 13/2015
o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno
na sociálne a zdravotné účely
6/2017SSO + PO10.07.201511.6.2017
14/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 14/2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach na území mesta Komárno
1/2017EO + PO15.08.201525.3.2017
15/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 15/2015
ktorým sa mení VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí,
o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej
úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení
VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010, 8/2011,
12/2012, 4/2013 a 5/2014
 OŠK15.08.2015 
16/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 16/2015,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012 o miestnych daniach
za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie,
za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje,
za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
 OSM15.10.2015 
17/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 17/2015,
ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy v
meste Komárno, ktorých správcom je Mesto Komárno
2/2017OSM16.10.201525.3.2017
18/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 18/2015,
ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy
v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Komárne
 OSM16.10.2015 
19/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 19/2015,
ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre mestské trhoviská
v správe COMORRA SERVIS Komárno
 OSM16.10.2015 
*20/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 20/2015,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo *10/2005
o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v
znení neskorších predpisov
5/2018OR23.10.20155.10.2018
21/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 21/2015,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 17/2012 o miestnych
daniach za psa , za užívanie verejného priestranstva,
za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie
prístroje, za vjazd a zotrvanie motorových vozidiel v historickej
časti mesta
 EO19.11.2015 
22/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 22/2015,
ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trhovisko na Železničnej ulici
 EO19.11.2015 
23/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 23/2015,
ktorým sa zrušuje VZN Mesta Komárno číslo 3/2012 o verejnom
poriadku na území mesta
 EO19.11.2015 
24/2015 neschválené    
*25/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 25/2015
o poskytovaní jednorázovej dávky a mimoriadnej dávky
občanom, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2013
7/2017SSO01.01.201613.7.2017
*26/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 26/2015
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad
za sociálne služby, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2/2014
8/2017SSO01.01.201630.6.2017
27/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 27/2015
o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov
10/2017SSO10.01.201618.10.2017
28/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 28/2015,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2015 o priznaní finančnej
dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany
životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území
mesta Komárno
11/2017OÚP05.01.20161.1.2017
29/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 29/2015,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2014 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 EO01.01.2015 
* Zrušené VZN