Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
14. Mar 2024 7:29
2024. Mar 14. 7:29
Zlepšenie miery triedenia odpadov v Komárne

V minulom roku Komárňania vytriedili tretinu odpadu.  Obyvatelia nielenže urobili niečo pre životné prostredie, ale vyššia miera triedenia odpadu znamená  aj významnú úsporu a  pomáha zmierňovať rastúce náklady. Jeden obyvateľ vyprodukoval v priemere 500 kilogramov odpadu, avšak poplatky, ktoré platia obyvatelia za komunálny odpad, zďaleka nepokrývajú skutočné náklady.

V roku 2023 sa v Komárne vyprodukovalo 15 283 ton odpadu, pričom na jedného obyvateľa pripadalo v priemere 487 kilogramov odpadu. Je to o niečo menej ako v predchádzajúcich rokoch, najmä začiatkom koronavírusového obdobia, kedy množstvo vyprodukovaného odpadu narástlo.

V roku 2023 bolo z Komárna do Iže vyvezených 9560 ton odpadu, čo je o 1719 ton menej ako v predchádzajúcom roku a o 3060 ton menej ako pred dvoma rokmi.

Dobrou správou je aj to, že sa vytriedilo viac ako 5 000 ton odpadu, pričom miera vytriedenia v Komárne dosiahla 33,554 %, čo je výrazné zlepšenie v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Takúto vysokú mieru triedenia odpadu mesto ešte nikdy nedosiahlo. Samospráva verí, že v budúcnosti sa to bude ešte zlepšovať, keďže zberný dvor využíva čoraz viac ľudí a kompostáreň, ktorá bola otvorená v novembri minulého roka, sa teší čoraz väčšej obľube. Za dva mesiace v roku 2023 bolo do novej kompostárne, ktorá môže prijať až 2 240 ton zeleného odpadu ročne, odovzdaných 328 ton zeleného odpadu.  Biologicky rozložiteľný odpad  nielenže bezplatne prevezmú od obyvateľov Komárna, ale v budúcnosti si budú môcť kompost bezplatne odviezť aj do svojich záhrad.

Pred dvoma rokmi bol zavedený aj separovaný zber kuchynského odpadu a vlani obyvatelia Komárna vyzbierali 314 ton tohto odpadu. Stále je tu priestor na zlepšenie, ak sa do neho zapojí viac ľudí, pretože značnú časť vyhodeného odpadu tvorí kuchynský odpad, ktorý je biologicky rozložiteľný. Tento druh odpadu sa dá využiť aj na výrobu energie, takže má veľký potenciál do budúcnosti, čo by taktiež prispelo k zmierneniu nákladov v tejto oblasti.

Pozitívnym krokom vpred je aj to, že čoraz viac ľudí v súčasnosti poctivo odovzdáva na zbernom dvore použité elektrozariadenia, ktoré je zakázané vyhadzovať do kontajnerov alebo umiestňovať vedľa kontajnerov. Zvyšuje sa aj množstvo odovzdávaných použitých olejov. Všetky druhy odpadov, okrem stavebného odpadu, môžu na zbernom dvore bezplatne odovzdať.

Výdavky na odpadové hospodárstvo sa zvyšujú, pretože je potrebné dodržiavať nové normy a náklady za služby (zber, preprava, skládkovanie) výrazne vzrástli. V minulom roku mesto vynaložilo na odpadové hospodárstvo 2,1 milióna eur, čo predstavuje postupný nárast, ktorý sa za šesť rokov takmer zdvojnásobil. Vzhľadom na nové prísne normy, ktoré budú platiť od budúceho roka,  tieto výdavky v nasledujúcich rokoch aj naďalej budú prudko narastať.

Obzvlášť  problematické je množstvo nelegálnych skládok a finančné prostriedky, ktoré za ich likvidáciu samospráva zaplatí.  Mesto vynakladá veľa peňazí aj na zber odpadu pohodeného pri smetných nádobách, ktorý predstavuje  jeden z najväčších výdavkov. Za posledných 5 rokov mesto vynaložilo zo spoločnej kasy 728 000 eur na odstránenie nelegálnych skládok. Keďže táto suma mohla byť použitá na mnohé iné veci, neporiadni občania ukrátili  o túto hodnotu ostatných obyvateľov Komárna.

Čo sa týka výdavkov na odpadové hospodárstvo, priemerné výdavky na jedného obyvateľa v roku 2023 boli 67,2 eur. Keďže ročný poplatok na obyvateľa bol  32 eur, znamená to, že aj mesto prispelo na výdavky zo spoločnej mestskej kasy sumou 35 eur na obyvateľa (spolu takmer 1,1 milióna eur). V roku 2024 sa poplatok za odpad v Komárne zvýšil na 39 eur (zvýšili sa aj výdavky – inflácia, minimálna mzda a pod.), čo v porovnaní s okolitými mestami stále patrí medzi tie nižšie sumy. Niektoré mestá, odvolávajúc sa na predpisy, vyberajú od obyvateľov plnú výšku nákladov.  V niektorých mestách platia obyvatelia 70, 80 alebo dokonca 100 eur na obyvateľa, hradiac tým plnú výšku nákladov.

Vzhľadom na zlepšujúce sa podmienky v tejto oblasti je kľúčové, aby sa obyvatelia zapojili do triedenia a pomohli zabrániť nezodpovednému odhadzovaniu odpadu (vedľa kontajnerov). Výdavky budú v budúcnosti určite naďalej rásť, ale zlepšenie triedenia odpadu môže pomôcť zmierniť ich nárast. Pochybnosti o tom, že sa triedený odpad vyhadzuje na skládku, sú nateraz vyvrátené, keďže zmesový a triedený odpad odvážajú od seba nezávislé spoločnosti.  Zvýšenie miery triedenia odpadu prinesie mestu už v tomto roku značné úspory. V Komárne okrem odpadového hospodárstva mesto vynaložilo značnú sumu peňazí na vylepšenie  podmienok v tejto oblasti.  Bol dokončený nový zberný dvor (350 000 eur), v prevádzke je nová kompostáreň (1,4 mil. eur) a len v minulom roku mesto vynaložilo 250 000 eur na obnovu kontajnerových stanovíšť.

Ďalšie aktuality
Komárno vďaka obnovy výrazne šetrí

Za posledné dva roky sa verejné osvetlenie v Komárne výrazne obnovilo. Približne dve tretiny tejto siete, ktorá zahŕňa takmer 4 000 svietidiel, bola…

22. 04. 2024
2024. 04. 22.
Zobraziť detail
Skončili sa zápisy do škôl

Minulý týždeň sa v komárňanských školách konali zápisy. Výsledky zápisov za posledné roky boli nasledovné.  Počet zapísaných detí sa v porovnaní s…

22. 04. 2024
2024. 04. 22.
Zobraziť detail
Dôležite inovácie v kultúrnom stredisku

Tlačová beseda za účelom predstavenia výsledku modernizácie MsKS Béni Egressyho v dôsledku ukončenia realizácie projektu Integrovaného regionálneho operačného…

17. 04. 2024
2024. 04. 17.
Zobraziť detail
Úplný program Komárňanských dní

Úplný program Komárňanských dní je k dispozícii na webovej stránke podujatia. K dispozícii je kedykoľvek aj mobilná verzia, takže program môžete nosiť so…

16. 04. 2024
2024. 04. 16.
Zobraziť detail