Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2011:

číslo VZNNázov VZNDopln.čím/
Zrušené čím
Zodpo-
vedný
pl.odpl.do/
zmena
*1/2011ktorým sa mení VZN číslo 31/2008 o mieste a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky a určení školských
obvodov základných škôl v Meste Komárno v znení VZN číslo
7/2009 a 19/2009
2/2016 18.03.201112.3.2016
*2/2011ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005
o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v znení
neskorších predpisov
5/2018 18.03.20115.10.2018
*3/2011ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005
o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v znení
neskorších predpisov
5/2018 18.03.20115.10.2018
4/2011o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych
služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre
seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno
7/2012
10/2012
5/2017
 15.04.201130.6.2012
30.6.2017
5/2011ktorým sa mení VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v  materských školách a školských kluboch detí,
o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej
úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN č.
8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009 a 5/2010
  01.10.2011 
6/2011o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno10/2015 15.11.201115.6.2015
*7/2011ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2006 o poskytovaní finančných
dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta
Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť v znení VZN
číslo 7/2007 a 18/2008
13/2012 09.11.2011 
8/2011ktorým sa mení VZN číslo 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku
v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre
voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Komárno v znení VZN číslo 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009,
5/2010 a 5/2011
6/2012
12/2012
15/2012
 09.11.201115.8.2015
*9/2011ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005 o záväzných
častiach územného plánu mesta Komárno v znení neskorších predpisov
5/2018 13.11.20115.10.2018
*10/2011ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno
číslo 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad
za sociálne služby na území mesta Komárno v znení VZN č. 4/2010
2/2014 01.01.201210.3.2014
* Zrušené VZN