Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Mesto Komárno poskytuje sociálne služby na základe zápisu do Registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja, reg. číslo: 139. 

1. Sociálne služby krízovej intervencie:
a) terénna sociálna služba krízovej intervencie
b) nocľaháreň
c) útulok
d) komunitné centrum

2. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,  nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku:
a) domáca opatrovateľská služba   (ďalej len „opatrovateľská služba“)
b) prepravná služba
c) posudková činnosť  

3. Podporné služby:
a) odľahčovacia služba
b) poskytovanie sociálnej služby v dennom centre
c) poskytovanie sociálnej služby v jedálni  prostredníctvom donášky stravy
d) poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny

4. Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií:
a) monitorovanie a signalizácia potreby pomoci  

5. Finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby

Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu, podmienky poskytovania sociálnych služieb, povinnosti prijímateľa sociálnych služieb, úhrady za sociálne služby upravuje zákon o sociálnych službách.      

Ekonomicky oprávnené náklady podľa §72 ods.5 Zákona
č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočné dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú Mestom Komárno v roku 202307.02.2024
Ekonomicky oprávnené  náklady za sociálnu službu poskytovanú mestom Komárno v roku 202307.02.2024
Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finačného príspevku podľa § 71 ods.6 v ZpS Komárno07.02.2024
Ekonomicky oprávnené náklady za sociálnu službu poskytovanú v Zariadení pre seniorov roku 202307.02.2024
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočné dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú Mestom Komárno v roku 202206.02.2023
Ekonomicky oprávnené  náklady za sociálnu službu poskytovanú mestom Komárno v roku 202206.02.2023
Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finačného príspevku podľa § 71 ods.6 v ZpS Komárno06.02.2023
Ekonomicky oprávnené náklady za sociálnu službu poskytovanú v Zariadení pre seniorov roku 2022 06.02.2023
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočné dosiahnuté príjmy
z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú Mestom Komárno
v roku 2021
21.02.2022
Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finačného
príspevku podľa § 71 ods.6 v ZpS Komárno
21.02.2022
Ekonomicky oprávnené  náklady za sociálnu službu poskytovanú
v Zariadení pre seniorov roku 2021
21.02.2022
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočné dosiahnuté príjmy
z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú Mestom Komárno
v roku 2020
09.02.2021
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov
za rok 2020
30.04.2021
Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finačného
príspevku podľa § 71 ods.6 v ZpS Komárno
09.20.2021
Ekonomicky oprávnené  náklady za sociálnu službu poskytovanú
v Zariadení pre seniorov roku 2020
09.20.2021
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočné dosiahnuté príjmy
z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú Mestom Komárno
v roku 2019
25.02.2020
Ekonomicky oprávnené  náklady za sociálnu službu poskytovanú
mestom Komárno v roku 2019
30.04.2020
Ekonomicky oprávnené náklady za sociálnu službu poskytovanú
Mestom Komárno  v roku 2018 – útulok
30.04.2019
Ekonomicky oprávnené náklady za sociálnu službu poskytovanú
v Zariadení pre seniorov Komárno v roku 2018
30.04.2019
Ekonomicky oprávnené  náklady za sociálnu službu poskytovanú
v Zariadení pre seniorov roku 2019
30.04.2020
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočné dosiahnuté príjmy
z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú Mestom Komárno
v roku 2018
zverejnené 28.2.2019
Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finačného
príspevku podľa § 71 ods.6 v ZpS Komárno
zverejnené 28.2.2019
Ekonomicky oprávnené náklady za sociálnu službu poskytovanú
Mestom Komárno  v roku 2017 – útulok
Ekonomicky oprávnené náklady za sociálnu službu poskytovanú
v Zariadení pre seniorov Komárno v roku 2017
Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finačného
príspevku podľa § 71 ods.6 v ZpS Komárno – 2019
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy
z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú Mestom Komárno
v roku 2017
* Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finačného
príspevku podľa § 71 ods.6 v ZpS Komárno – 2018

Dávka patrí občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, na zabezpečenie základných životných podmienok. Za základné životné podmienky sa v tomto prípade považujú: jedno teplé jedlo, nevyhnutné ošatenie a prístrešie.

Gizela Augustínová
Kontaktná osoba

Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.

Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime. Súčet súm opakovane priznanej jednorazovej dávky v tom istom kalendárnom roku nesmie presiahnuť sumu podľa prvej vety.

Doklady a dokumenty

 • preukázať trvalé bydlisko v Komárne 
 • platný občiansky preukaz
 • zdokladovať poberanie dávky pomoci v hmotnej núdzi z ÚPSVaR
 • zdokladovať uhradené záväzky voči mestu Komárno (napr. poplatok za komunálny odpad,…) 
 • prípadne zdokladovať iné poberané príjmy
 • preukázať skutočne vynaložené výdavky

Poplatky

 • bez správnych poplatkov

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení
 • zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
 • zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime

Upozornenie

 • jednorazovú dávku poskytuje mesto Komárno v zmysle schváleného rozpočtu
 • na poskytnutie jednorazovej dávky nie je právny nárok
 • jednorazovú dávku môže mesto poskytnúť občanovi len raz v kalendárnom roku
 • jednorazovú dávku môže mesto Komárno poskytnúť občanovi v peňažnej, vecnej alebo kombinovanej forme

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky

PhDr. Adriana Konczová
Kontaktná osoba

Príspevok na dopravu je určený na úhradu nákladov na dopravu do a z Centra pre deti a rodiny, v ktorom je dieťa umiestnené, rodičom alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa.

Doklady a dokumenty

 • preukázať trvalé bydlisko v meste Komárno
 • zdokladovať poberanie dávky v hmotnej núdzi z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • preukázať skutočne vynaložené výdavky (nájom, inkaso,…)
 • zdokladovať uhradené záväzky voči mestu Komárno  (napr. poplatok za komunálny odpad,…)
 • prípadne zdokladovať iné poberané príjmy
 • príspevok na dopravu poskytuje mesto Komárno
 •  zo svojho rozpočtu
 • na poskytnutie príspevku na dopravu nie je právny nárok
 • oprávnený žiadateľ musí prejavovať skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom a vynaložiť primerané úsilie na úpravu svojich rodinných, bytových a sociálnych pomerov, čo doloží dokladom od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a Centra pre deti a rodiny
 • predloží písomný doklad z Centra pre deti a rodiny, v ktorom je dieťa umiestnené o prejavení skutočného záujmu žiadateľa, povolení a odporučenom rozsahu návštev a o tom, že Centrum pre deti a rodiny, ktorý stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky
 • žiadateľ nesmie príjmovo presiahnuť hranicu životného minima stanovenú zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v platnom znení za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti, vrátane príjmu osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu
 • súhlas k poskytnutiu príspevku na dopravu možno poskytnúť maximálne 4 x ročne počas trvania umiestnenia dieťaťa v Centre pre deti a rodiny

Mgr. Bernadeta Tóthová
Mgr. Veronika Kováčová
Mgr. Andrea Bagóčiová
Kontaktné osoby

Poskytuje sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii:

 • z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
 • pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností,
 • pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
 • pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo ak  sa stala obeťou správania iných fyzických osôb,  
 • pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.

Terénnou sociálnou službou krízovej intervencie sú terénnymi sociálnymi pracovníčkami poskytované najmä nasledovné odborné činnosti:

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie jednotlivcov a rodín so sociálnymi problémami v rámci cieľovej skupiny,
 • posudzovanie životnej situácie ľudí v kontexte ich sociálnych vzťahov,
 • poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a podporu pri zabezpečovaní sociálnej služby,
 • poskytovanie sociálnej intervencie a plánovanie procesu riešenia sociálneho problému,
 • individuálne a skupinové sociálne poradenstvo,
 • sprostredkovanie kontaktu s aktérmi v spoločenskom prostredí (inštitúciami a odborníkmi), ktorých sa týka daný sociálny problém,
 • poskytovanie pomoci pri uplatňovaní práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí,
 • riadenie prípadu – tzv. case management: koordinácia potrebných sociálnych, pedagogických, psychologických, zdravotných a iných služieb v záujme klienta,
 • mapovanie lokality,
 • na základe predchádzajúcej dohody spolupracuje pri výkone opatrení SPO a sociálnej kurately, v rámci svojej práce spolupracuje aj s inými inštitúciami napr. MVO, školami, exekútormi atď.,
 • identifikovanie zdrojov v danom prostredí, ktoré sú potrebné k dosiahnutiu cieľov a spolupráca pri ich koordinovaní,
 • práca so sieťovaním a iniciovaním zmien v záujme cieľovej skupiny,
 • sprostredkovanie služieb, uľahčovanie komunikácie s inštitúciami,
 • vykonávanie opatrení v oblasti primárnej prevencie,
 • spolupráca s organizáciami štátnej správy a samosprávy,

Terénna sociálna služba krízovej intervencie má nízkoprahový charakter (na jej poskytnutie nie je potrebné predkladať žiadosť) a je poskytovaná bezplatne. V prípade potreby pomoci sa nakontaktujte na terénne sociálne pracovníčky alebo terénneho pracovníka mesta.

Bc. Monika Vendéghová
Kontaktná osoba

Hradná ul.22 945 01 Komárno

Útulok je zariadením poskytujúcim sociálne služby krízovej intervencie fyzickej osobe, ktorá:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a
b) ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie ubytovanie užívať.

2. Útulok rozsahom služieb poskytuje:
a) ubytovanie na určitý čas
b) sociálne poradenstvo
a vytvorené sú v ňom podmienky na:
c) vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
d) prípravu stravy
e) pranie a údržbu bielizne a šatstva
f) záujmovú činnosť.

Mestský úrad Komárno poskytuje – poradenstvo a poskytovanie prechodného ubytovania pre bezprístrešných občanov v útulku mesta na Hradnej ulici 22. . Kapacita útulku pre bezdomovcov je 35 miest

Kapacita nocľahárne 7 miest.

Poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny pre bezdomovcov

V stredisku osobnej hygieny sa na ul. Hradná 22, Komárno utvárajú podmienky na
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny fyzickej osobe s trvalým pobytom
vmesteKomárno,ktorá:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných otrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c) dovŕšila dôchodkový vek.

Ing. Mgr. Zita Adamová
Kontaktná osoba

Domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba“) sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II a osobe, ktorá je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.
Posúdenie stupňa odkázanosti sa vykoná na základe žiadosti o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu. Na základe zdravotného a sociálneho posudku odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu vydá posudok o odkázanosti na opatrovateľskú službu a rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
Následne, po právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu, môže žiadateľ predložiť údaje na účely uzatvorenia  zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby. Opatrovateľská služba sa začne vykonávať po podpise zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
Opatrovateľskú službu Mesto Komárno poskytuje cez pracovné dni v čase od 7:00 h do 15:00 h v domácnosti žiadateľa terénnou formou. Rozsah opatrovateľskej služby je minimálne 1 hodina denne, maximálne 7,5 hodín denne.

Doklady a dokumenty – potrebné odovzdať k tlačivu “Údaje na účely uzatvorenia zmluvy”

 • Potvrdenie o príjmefyzickej osoby, príjem sa zisťuje za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať. Ak ide o nepravidelný príjem, tento sa zisťuje ako priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať. 
 •  Doklady o majetkových pomeroch (viď uvedené čestné vyhlásenie).
 • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
 • Fotokópia dokladu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony (ak relevantné).
 • Čestné vyhlásenie

Poplatky

 • v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení
 • v zmysle Všeobecne záväzného nariadenie mesta Komárno č. 8/2007

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby podľa poradovníka

V prípade, ak mesto Komárno nedokáže poskytnúť domácu opatrovateľskú službu v čase aktuálneho záujmu o túto sociálnu službu, začne ju poskytovať postupne podľa poradovníka. Poradie je určované dátumom prijatia požiadavky, počtom hodín opatrovateľskej služby (postupné začatie poskytovania služby podľa disponibilných hodín opatrovateľky a dohody s klientom). V prípade ohrozenia života alebo zdravia (§ 8 ods. 6 zákona 448/2008 Z. z.) sa služba poskytuje bezodkladne.  

Súvisiace predpisy

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení
 • Príloha č. 4 k zákonu č. 448/2008 Z. z.: ÚKONY SEBAOBSLUHY, ÚKONY STAROSTLIVOSTI O DOMÁCNOSŤ A ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE AKTIVITY
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 8/2017

Odkazy

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálne služby

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby

VZN č. 8/2017 [PDF, 331 kB] VZN č. 08/2017 o sociálnych službách poskytovaných v meste Komárno

Ing. Mgr. Zita Adamová
Kontaktná osoba

Prepravná služba je sociálna služba, ktorú mesto Komárno poskytuje:

 1. a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým alebo prechodným pobytom  na území mesta Komárno, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom na základe posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, v ktorom je uvedená odkázanosť na individuálnu prepravu

  alebo
   
 2. b) fyzickej osobe s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Komárno s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie na základe potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom
  zdravotnom stave fyzickej osoby.

Kedy je možné službu využiť:
 

Prepravnú službu je možné využiť v pracovných dňoch nasledovne:

    Pondelok – Piatok:   od 07:00 h – do 15:00 h    

Kde je možné službu využiť:

 • na prepravu do zdravotníckych zariadení (aj mimo územia mesta Komárno)
 • na prepravu do zariadení sociálnych služieb
 • na bežnú prepravu v rámci mesta

Doklady a dokumenty –  potrebné odovzdať k tlačivu “Údaje na účely uzatvorenia zmluvy”

 • Posudok vydaný úradom práce sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia potvrdzujúci odkázanosť žiadateľa na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom ( kópia ) alebo
 • Potvrdenie lekára o nepriaznivom zdravotnom stave žiadateľa spočívajúcom v obmedzenej schopnosti pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenej schopnosti orientácie.
 • Fotokópia preukazu fyzickej osoby ťažkého zdravotného postihnutia so sprievodcom.
 • Fotokópia dokladu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony ( ak relevantné ).

Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie tejto sociálnej služby predkladá údaje za účelom registrácie a následne sa začne služba vykonávať.

Mesto Komárno môže poskytnúť prepravnú službu aj jednorazovo, bez uzatvorenia zmluvy o poskytovaní prepravnej služby.

Oprávnenosť využitia prepravnej služby fyzická osoba preukáže kópiou posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny alebo potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby.

Poplatky:

V meste Komárno 0,15 eur/km
Mimo Komárna 0,25 eur/km
Stojné 1 eur/hod.

Súvisiace predpisy:

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Nové Zámky č. 11/2021

Odkaz
Žiadosť na prepravnú službu

Ing. Mgr. Zita Adamová
Kontaktná osoba

Odľahčovacia služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom v meste Komárno, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.
Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Odľahčovaciu službu poskytuje mesto Komárno prostredníctvom opatrovateľskej služby terénnou formou cez pracovné dni od 07:00 h do 15:00 h v domácnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
Rozsah odľahčovacej služby závisí od stupňa odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím  a návrhu prijímateľa sociálnej služby následne uvedeného v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
Údaje na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní odľahčovacej služby predkladá fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie tejto sociálnej služby, minimálne mesiac vopred. Odľahčovacia služba sa začne vykonávať po podpise zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
Výšku a spôsob úhrady za odľahčovaciu službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby.

Doklady a dokumenty – potrebné odovzdať k tlačivu “Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní odľahčovacej služby”

 • Potvrdenie o príjme fyzickej osoby. Príjem sa zisťuje za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať. Ak ide o nepravidelný príjem, tento sa zisťuje ako priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať. 
 •  Doklady o majetkových pomeroch (viď uvedené čestné vyhlásenie)
 • Posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Potvrdenie o priznaní a poberaní peňažného príspevku na opatrovanie
 • Fotokópia dokladu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony (ak relevantné)
 • Čestné vyhlásenie

Poplatky

 • v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení
 • v zmysle Všeobecne záväzného nariadenie mesta Komárno č. 8/2017

Súvisiace predpisy

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení
 • Príloha č. 4 k zákonu č. 448/2008 Z. z.: ÚKONY SEBAOBSLUHY, ÚKONY STAROSTLIVOSTI O DOMÁCNOSŤ A ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE AKTIVITY
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 8/2017

Jolana Chudá
Kontaktná osoba

 1. Denné centrum Komárno
  Kossuthovo nám.č.3, 945 01 Komárno
 2. Denné centrum Kava
  Hlavná ul.  36  945 01 Komárno –časť Kava
 3. Denné centrum Nová Stráž
  Vnútorná ul.14/26, 945 04 Komárno časť Nová Stráž

V dennom centre, sa pre fyzické osoby s trvalým pobytom v meste  Komárno ktoré dovŕšili dôchodkový vek, fyzické osoby s ŤZP alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou poskytuje najmä sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť organizovanie spoločenských, kultúrnych, poznávacích a vzdelávacích podujatí, ako aj podujatí relaxačno – oddychového charakteru. Poslaním centra je podnecovať aktivitu a sebarealizáciu svojich členov, ako aj prispievať k nadväzovaniu kontaktov v kontexte mestskej komunity. Vstupovať do  priestorov denného centra, využívať jeho výhody a zúčastňovať sa na podujatiach môžu len jeho členovia.

Ing. Mgr. Zita Adamová
Kontaktná osoba

Fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom, osobám s ťažkým zdravotným postihnutím ŤZP a starobným dôchodcom Mesto Komárno poskytuje stravovanie v jedálni prostredníctvom donášky stravy cez pracovné dni v čase od 10:30 hod. do 13:30 hod. na adresu žiadateľa.
Žiadateľ predloží  údaje na účely uzatvorenia  zmluvy o poskytnutie sociálnej služby v jedálni terénnou formou – donáškou stravy. Donáška stravy sa začne vykonávať po podpise zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Doklady a dokumenty – potrebné odovzdať k tlačivu “Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v jedálni”

 • Zdokladovanie ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len „ŤZP“) alebo nepriaznivého zdravotného stavu (potvrdenie obvodného – ošetrujúceho lekára) a poberania dôchodku (rozhodnutie o poberaní dôchodku
 • Fotokópia dokladu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony (ak relevantné)

Poplatky

 • v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení
 • v zmysle Všeobecne záväzného nariadenie mesta Komárno č. 08/2017

Súvisiace predpisy

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 8/2017

Upozornenie
V prípade plnej kapacity bude žiadateľ zaradený do poradovníka sociálnej služby stravovanie v jedálni prostredníctvom donášky stravy

Ing. Mgr. Zita Adamová
Mgr. Adam Lami
Kontaktná osoba

Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41  zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších  predpisov je zdravotná posudková činnosť a sociálna posudková činnosť. Posudkovou činnosťou  sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým  zdravotným  postihnutím, alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na   sociálnu službu   v zariadení pre fyzické osoby,  ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a na opatrovateľskú službu. Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku je vyhotovený posudok o odkázanosti na sociálnu službu a následne vypracované rozhodnutie  o odkázanosti na sociálnu službu.

Potrebné doklady a dokumenty

 • žiadosť spolu s prílohou

Poplatky

 • bez poplatkov

Súvisiace predpisy

 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Zb,  o správnom konaní v znení neskorších predpisov

 Odkazy

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

PhDr. Adriana Konczová
Kontaktná osoba

Mestský úrad zabezpečuje výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vytvára prostriedky a upravuje podmienky poskytovania finančných príspevkov na:

 1. príspevok na dopravu
 2. Príspevok na osamostatnenie sa mladého  dospelého

Oddelenie sociálnych vecí zabezpečuje výkon poradenstva pri riešení rodinných a sociálnych problémov, sleduje a vyhodnocuje úroveň starostlivosti o maloleté deti, ktoré sú zverené do náhradnej rodinnej, alebo pestúnskej starostlivosti. Spolupracuje so súdom a orgánmi štátnej správy vo veciach výchovy a výživy maloletých detí.

Mgr. Bernadeta Tóthová
Kontaktná osoba

Mesto Komárno poskytuje sociálnu službu ambulantnou formou, kapacita komunitného centra je 25 miest. V komunitnom centre sa fyzickej osobe, rodine alebo skupine osôb v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, majú obmedzené schopnosti alebo možnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby, poskytujú odborné činnosti, iné činnosti a aktivity  Komunitné centrum je zariadenie, poskytujúce programy, ktorých cieľom je vzdelávanie, pestovanie záujmových aktivít, občianska svojpomoc alebo riešenie určitých problémov, zároveň vytvára priestorové a materiálne podmienky pre komunitný rozvoj, komunitnú rehabilitáciu a sociálnu prácu prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb. Prispieva k predchádzaniu vzniku alebo zhoršovaniu nepriaznivých sociálnych situácií a riešeniu miestnych sociálnych problémov, sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej, ako aj na lokálnej úrovni.

Cieľom je podporovanie aktivít členov miestnej komunity prostredníctvom zvyšovania sociálnych zručností, prevencie a predchádzaniu sociálno-patologických javov, poradenskej činnosti pre potreby komunity a klienta, poskytovanie vzdelávacích a voľno časových aktivít.

Mesto Komárno  vydáva v zmysle § 80 písm. v) zákona 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov písomné vyjadrenie o súlade poskytovanej sociálnej služby s Komunitným plánom sociálnych služieb 2016-2018 v zmysle dodatku Komunitného plánu sociálnych služieb č.1/2019  (ďalej len KPSS) na účel poskytnutia finančného príspevku podľa § 78b z MPSVR. Vyjadrenie vydáva poskytovateľovi sociálnej služby – nocľaháreň § 25, zariadenie pre seniorov § 35, zariadenie opatrovateľskej služby § 36 a denný stacionár § 40.

Súlad s KPSS posudzuje na základe zverejnených kritérií (www.komarno.sk) spracovaných pri dodržaní princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie subjektov, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti v súlade s § 83 ods. 10.

Postup pre podanie žiadosti:

 • Poskytovateľ sociálnej služby požiada mesto Komárno o písomné vyjadrenie o súlade poskytovanej sociálnej služby s KPSS mesta Komárno
 • Súčasťou žiadosti bude vyplnené tlačivo „Formulár posúdenia súladu predloženej žiadosti poskytovateľa sociálnej služby s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Komárno.  Žiadosť s prílohou poskytovateľ zašle na adresu: Mestský úrad Komárno, Odbor sociálnych vecí, Nám. gen. Klapku 1, 945 01  Komárno.

Kritériá a ich hodnotenie

1. Sociálna služba je súčasťou dokumentu KPSS mesta Komárno

Hodnotí sa

 • či sociálna služba poskytovaná poskytovateľom je súčasťou dokumentu KPSS

2. Spolupráca poskytovateľa sociálnej služby s mestom Komárno v oblasti sociálnych vecí

Hodnotí sa

 • spolupráca poskytovateľa sociálnej služby s mestom v oblasti sociálnych vecí a sociálnej politiky,
 • participácia na tvorbe KPSS, implementácii cieľov KPSS,
 • záujem poskytovateľa na celkovom rozvoji sociálnych služieb v spolupráci s mestom.

3. Počet čakateľov v poradovníku v zariadení sociálnej služby

Hodnotí sa

 • potreba, resp. nezáujem o konkrétny druh sociálnej služby zo strany potencionálnych prijímateľov o danú službu,
 • či existujúca kapacita je postačujúca, resp. je nedostatočná.

4. Zverejňovanie a aktualizácia informácií o sociálnej službe a poskytovateľovi na webovom sídle

Hodnotí sa

 • dostupnosť informácií pre prijímateľa, resp. potencionálneho prijímateľa sociálnej služby, poprípade jeho príbuzných,
 • možnosť získavania informácií o poskytovateľovi sociálnej služby: informácie o poskytovanej sociálnej službe, výročné správy o činnosti, ekonomicky oprávnené náklady, cenník služieb, prístupnosť formulárov žiadostí o službu, poradovníky čakateľov, kontakty, miesto poskytovania sociálnej služby, informácie o ďalších službách a pod.

5. Zdroje financovania

Hodnotí sa

 • využívanie rôznych možností zdrojov financovania.

Odkazy

 • Žiadosť poskytovateľa sociálnej služby
 • Formulár posúdenia súladu predloženej žiadosti poskytovateľa sociálnej služby s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Komárno

Príhovor

Vážení Komárňania

Každý z nás sa môže počas svojho života dostať do nepriaznivej sociálnej situácie, ktorú nie je schopný zvládnuť sám a potrebuje pomoc iných ľudí a súčasne zdroje informácií. Podľa platných zákonov má každý z nás, kto sa ocitol v nepriaznivej situácii právo na pomoc, ak si nevie pomôcť sám a nevie mu pomôcť ani jeho rodina, či niekto blízky.

Predkladáme Vám  aktualizovaný adresár poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý je súčasťou Komunitného plánu sociálnych služieb  ako plánovacieho dokumentu pre rozvoj sociálnych služieb na obdobie rokov 2021 – 2025.

Dochádza k zmenám  v   demografickej štruktúre obyvateľstva, ako aj v sociálnej štruktúre a zmene rôznych sociálnych udalostí vplyvom zmien v spoločnosti.  Narastá podiel obyvateľov v seniorskom veku, zvyšuje sa podiel občanov v kríze, zvyšujú sa výdavky do sociálnej oblasti – na tieto výzvy reaguje Komunitný plán sociálnych služieb mesta Komárno. Aktualizovaný adresár, ktorý držíte v rukách má za cieľ napomôcť obyvateľom mesta  získať informácie o dostupných poskytovaných sociálnych službách na území mesta Komárno a jeho blízkeho okolia.

Verím, že tento materiál bude účinnou a adresnou pomocou pri hľadaní riešení neraz neľahkých životných situácií.

Zariadenie pre seniorov je rozpočtová organizácia, zriaďovateľom je mesto Komárno.

Riaditeľkou Zariadenia pre seniorov je: PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová.

Zariadenie má kapacitu 144 obyvateľov. Vzchádzajúc z interného členenia, prevádzku majú zabezpečenú v pavilónoch A, B, C.

„C“ pavilón s počtom obyvateľov ýž je v prevádzke od roku 1989. Sú tu sústredení sebestační obyvatelia s nie veľkým zdravotným postihom.

V roku 1999 bola uskuočnená stavba, resp. prístavba pavilónu „A“- imobilné oddelenie a pavilónu „B“ – oddelenie obmedzenej mobility. Počet obyvateľov pavilónov „A“ a „B“ je spolu 68.

V zariadení je nepretržitá prevádzka s celoročným pobytom.

Pre účely verejného obstarávania ZpS má zriadený svoj profil (www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1903)  na elektronickom úložisku vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. ZpS v tomto profile uverejňuje všetky informácie a dokumentácie, o ktorých to ustanovuje zákon.

Kontakty:
Tel: 035/7732696
E-mail: dpdkomarno@stonline.sk

– Poradovník Zariadenia seniorov:   http://www.zpskomarno.sk/kategorie/zoznam-cakatelov/

Webová stránka rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov

účtovné uzávierky organizácie

Zriaďovacia listina s dodatkami

Pracovný poriadok

Platový poriadok

Prevádzkový poriadok

Smernica č. 1/2016 – finančné riadenie a finančná kontrola

Smernica pre obeh účtovných dokladov

Smernica na vykonávanie inventarizácie majetku

Smernica – práca s osobnými údajmi

Smernica – užívateľské prístupy do IS

Smernica VO – dodatok č.3

Registratúrny poriadok a registratúrny plán

Prevádzkový poriadok v systéme HACCP

Návrh rozpočtu na rok 2015

Individuálna účtovná závierka rok 2015

Správa o hospodárení za rok 2015 – dodatok správy audítora

Návrh rozpočtu na rok 2016

Plán VO na rok 2015

Správa z VO za 1Q/2015 podľa §9 odst. 9 ZVO (správy, zápisnice, zmluvy)

Správa z VO za 4Q/2015 podľa §9 odst. 9 ZVO (správy, zápisnice, zmluvy, objednávky)

Plán VO na rok 2016

Správa z VO za 1Q/2016 podľa §9 odst. 9 ZVO (správy, zápisnice, zmluvy, objednávky)

Správa z VO za 1Q/2016 EKS (správy, zmluvy)

– Individuálna účtovná závierka rok 2016

– Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finačného príspevku podľa § 71 ods.6 v ZpS Komárno

– Správa audítora IUZ 2017

– Výročná správa ZpS 2017

Etický kódex zamestnanca Zariadenia pre seniorov Komárno