Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2007:

číslo VZNNázovDopln.čím/
Zrušené čím
Zodpo-
vedný
pl.odpl.do/
zmena
1/2007ktorým sa zrušuje VZN Mesta Komárno č. 9/1997 o kontrole
vykonávanej mestskou samosprávou
 HK16.03.2007 
*2/2007o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi a elektroodpadmi z domácností (VZN o odpadoch)
9/2016KO01.04.2007 6.10.2016
3/2007o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych
služieb a o úhrade za poskytované služby v Domove dôchodcov,
Špitálska 16, Komárno
15/2008SSO05.05.2007 15.4.2011
*4/2007ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 14/2004
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 5/2005, 6/2005,
12/2005 a 7/2006
15/2007 01.06.2007 
*5/2007ktorým  sa mení  a dopĺňa  VZN Mesta Komárno  číslo 14/2004 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 5/2005, 6/2005,
12/2005, 7/2006 a 4/2007
15/2007 23.06.2007 
*6/2007ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 12/2004
o určení školských obvodov základných škôl v Meste Komárno
v znení VZN Mesta Komárno číslo 1/2005, 9/2005 a 4/2006
31/2008 06.08.2007 
*7/2007ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 6/2006
o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového
fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú
činnosť
13/2012 06.08.2007  
8/2007o poskytovaní štipendia z účelového fondu Mesta Komárno
na podporu talentov
19/2008
11/2012
2/2018
OŠK06.08.200719.7.2018
*9/2007ktorým  sa mení  a dopĺňa  VZN Mesta Komárno  číslo 14/2004 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 5/2005, 6/2005, 12/2005,
7/2006, 4/2007 a č. 5/2007
15/2007 15.08.20071.1.2008
10/2007ktorým sa zrušuje VZN Mesta Komárno číslo 17/2003 o zvláštnom
užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstvách
 OVÚRaSM10.08.2007 
11/2007ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 4/2005
o dopravnom režime v pešej zóne Mesta Komárno
  10.08.2007 
*12/2007ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2004 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení VZN č. 5/2005, 6/2005, 12/2005, 7/2006, 4/2007,
5/2007 a 9/2007
15/2007 15.10.20071.1.2008
*13/2007ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 19/2003 o prenajímaní
bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení VZN č. 1/2004,
VZN č. 11/2004, VZN č. 2/2005 a VZN č. 11/2005
6/2011 15.10.2007 
14/2007ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu zóny Alžbetin
ostrov – Komárno“
 OVÚRaSM15.10.2007 
*15/2007o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
29/2008OVÚRaSM01.01.20081.1.2009
16/2007ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 21/2003 o riešení
neplatičstva v mestských bytoch v znení VZN číslo 8/2005
  15.01.2008 
*17/2007ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 10/2005
o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno
5/2018 20.12.20075.10.2018
*  Zrušené VZN