Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2010:

číslo VZNNázov VZNDopln.čím/
Zrušené čím
Zodpo-
vedný
pl.odpl.do/
zmena
*1/2010ktorým sa mení a dopĺňa VZN 19/2003 o prenajímaní
bytov vo vlastníctve mesta Komárno v znení VZN
*1/2004, *11/2004, *2/2005, *11/2005, *13/2007,
*13/2008, *4/2009, *16/2009
6/2011 10.05.2010 
*2/2010ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo
10/2005 o záväzných častiach územného plánu
mesta Komárno v znení neskorších predpisov
5/2018 07.05.20105.10.2018
*3/2010ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo
10/2005 o záväzných častiach územného plánu
mesta Komárno v znení neskorších predpisov
5/2018 07.05.20105.10.2018
*4/2010ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Komárno číslo 2/2009
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrad za sociálne služby na území
mesta Komárno
2/2014 15.07.201010.3.2014
5/2010ktorým sa mení VZN číslo 7/2008 o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách
a školských kluboch detí, o výške príspevku
v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade
nákladov v centre voľného času a v školských
jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Komárno v znení VZN číslo 8/2008, 20/2008,
6/2009 a 11/2009
15/2015 01.10.201015.8.2015
*6/2010ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo
10/2005 o záväzných častiach územného plánu
mesta Komárno v znení neskorších predpisov
5/2018 04.10.20105.10.2018
* Zrušené VZN