Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
ZVEREJNENIE VÝZVYZVEREJNENIE ZÁPISNICEVÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKYVYHODNOTENIEZMLUVA
December
28.12.2022Odstránenie náletového porastu a sutiny z Novej pevnosti v KNzápisnica
07.12.202221.12.2022Poskytnutie služieb hromadného stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet*zmluva
09.12.2022Cyklotrasa Komárno – Úsek Nám. Kossutha – Mederčská ul. (nemocnica)zápisnica
09.12.2022Aktualizácia projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia budovy Základnej umeleckej školy Komárnozápisnica
09.12.2022Zabezpečenie prevádzky systému elektronického zastupiteľstvazmluva
26.10.202207.12.2022Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Mieru v Komárnezápisnica
06.12.2022Obnova podlahy schodiska Dôstojníckeho pavilónuzápisnica
06.12.2022Oprava omietky a podlahy na chodbe Zichyho paláca v Komárnezápisnica
06.12.2022Dodávka a montáž kamerového systému a optického prepojenia do Pevnosti v Komárne (VO2)zápisnica
November
24.11.2022Dodanie a montáž autobusových zastávok vo vybraných lokalitách mesta Komárnozápisnica
21.11.2022Výrub, dovoz, osadenie a následné odstránenie vainočného stromčeka 2022zápisnica
07.11.2022Služobné motorové vozidlo pre MsP*zmluva
07.11.2022Elektroinštalačné práce spojené s realizáciou Ondrejského jarmoku 2022zápisnica
03.11.2022Poskytovanie právnych služieb pre Mesto Komárnozápisnica
03.11.2022Obnova severnej terasy Dôstojníckeho pavilónu v Komárne (VO2)zápisnica
03.11.2022Prenájom kopírovacích strojov a tlačiarní a s tým súvisiace službyzápisnica
03.11.2022Poskytovanie a sprostredkovanie služieb v súvislosti s komplexnou
správou bytov v bytových domoch vo výlučnom vlastníctve Mesta
Komárno
zápisnica
03.11.2022Kancelárske vybavenie a elektronika pre referát životného prostredia –
prenesená štátna správa – OŽP
zápisnica
Október
21.10.202228.10.2022Kancelárske potreby pre MŠ Ul. mieru 16*zmluva
21.10.202227.10.2022Výtvarné potreby pre MŠ Dlhá u. 1 Komárno – Nová Stráž*zmluva
10.10.202226.10.2022Kuchynské potreby do výdajne Jedálne v MŠ*zmluva
24.10.2022Dodanie a montáž malého nákladného výťahu pre MŠ Ulica mieru 16 v Komárnezápisnica
26.07.202221.10.2022Viacúčelové zametacie a čistiace vozidlozrušenie
14.10.202221.10.2022Šatňová skrinka a hračky pre MŠ*zmluva
06.10.202221.10.2022Zimná údržba miestnych komunikácii Mesta Komárno, prílohyzrušenie
20.10.2022Technický dozor investorazápisnica
20.10.2022Oprava schodov a terasy v MŠ na Kapitánovej ul. v Komárnezápisnica
20.10.2022Čistiace prostriedky pre MsÚ Komárnozápisnica
20.10.2022Vypracovanie projektovej dokumentácie – Obnova budovy Základnej školy na ulici Pohraničnejzápisnica
20.10.2022Obnova severnej terasy Dôstojníckeho pavilónu v Komárnezápisnica
20.10.2022Audit 2022 – Mesto Komárnozápisnica
14.10.202220.10.2022Športové potreby pre MŠ Mederčská*zrušenie
17.10.2022Kontajnerové stanovište, Damjanichova ulica, Komárnozápisnica
10.10.202213.10.2022Športové potreby pre MŠ Mederčská*zrušenie
13.10.2022Kontajnerové stanovište, ul. Vnútorná okružná, Komárnozápisnica
06.10.202212.10.2022Zakúpenie hračiek pre MŠ Eötvösa 64*zmluva
September
19.09.2022Detské herné prvkyzápisnica
August
30.08.2022Obnova budovy futbalového klubu TJ Dynamozápisnica
26.08.2022Kontajnerové stanovište, Hrnčiarska ulica, Komárnozápisnica, dodatok
25.08.2022Zber, odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov z výdajných ŠJzápisnica
24.08.2022Úžitkové motorové vozidlo s hydraulickým vyklápacím zariadením pre potreby MsÚ Komárnozápisnica
17.08.202223.08.2022Kontajnery na separovaný; komunálny odpad*zmluva
16.08.2022Stojany a prístrešky na bicykle pre Základné školyzápisnica
16.08.2022Rozšírenie elektrickej prípojkyzápisnica
16.08.2022Oprava časti chodníka na Ul. Zlievarenská a Szinnyeihozápisnica
16.08.2022Generel cyklistickej dopravy v meste Komárnozápisnica
16.08.2022Exteriérové komponenty pre MS Eötvösova ul. 48 Komárnozápisnica
12.07.202216.08.2022Dodávka elektrickej energie pre Mesto Komárnozrušenie
01.08.202209.08.2022Výtvarné pomôcky pre CVČ*zmluva
08.08.2022Vaňové kontajneryzápisnica
01.08.202208.08.2022Zakúpenie elektrospotrebičov a pomôcok – MŠ Eötvösa 64*zmluva
28.07.202205.08.2022Koberec*zmluva
28.07.202203.08.2022Učebné a výtvarné pomôcky pre MŠ*zmluva
28.07.202203.08.2022Výtvarné potreby pre MŠ*zmluva
Júl
07.2022Zabezpečenie materiálno-technického zabezpečenia
Dobrovoľného hasičského zboru mesta Komárno 2022
zápisnica
28.07.2022Výsadba rastlín v Detskom parkuzápisnica
18.07.202226.05.2022Učebné a výtvarné pomôcky pre MŠ*zrušenie
02.06.202225.07.2022Ucelená oprava miestnych komunikáciízápisnica
11.07.202220.07.2022Výtvarné potreby pre MŠ Eötvösa 64*zrušenie
14.07.2022Dodanie tonerov pre Mesto Komárnozápisnica
03.05.202207.07.2022Obnova priestorov a fasád Kasárenskej budovy v Pevnosti Komárnozápisnica
27.05.202207.07.2022Revitalizácia sídliska VII. cieľom zlepšenia environmentálnych aspektov (VO2)zápisnica
Jún
14.06.202221.06.2022Výtvarný materiál pre MŠ*zmluva
17.06.2022Modernizácia verejného osvetlenia v meste Komárnozápisnica
09.06.202215.06.2022Učebné pomôcky pre MŠ*zmluva
13.06.2022Zastrešenie a rekonštrukcia kontajnerových stanovíšť vo vybraných lokalitách mesta KNzápisnica
01.06.202207.06.2022Multifunkčná tlačiareň pre MŠ*zmluva
31.05.202206.06.2022Nerezová sada riadu pre MŠ*zrušenie
03.06.2022Oprava fasády a hygienického bloku na objekte materskej školy na Kapitánovej ul. v Komárnezápisnica
03.06.2022Oprava strechy na MŠ Mederčská – telocvičňazápisnica
03.06.2022Pozemná dezinsekcia proti komárom v roku 2022zápisnica
20.04.202203.06.2022Prestavba materskej školy na ul. Lodná v Komárnezápisnica
27.05.202202.06.2022Kolobežky pre MŠ*zmluva
25.05.202201.06.2022Multifunkčná tlačiareň pre MŠ*zrušenie
Máj
25.05.202231.05.2022Nerezová sada riadu pre MŠ*zrušenie
09.05.202220.05.2022Údržba a orez stromov do a nad 4 m výšky orezu, výrub stromov v sťažených
podmienkach na verejných priestranstvách mesta Komárno
zápisnica
09.05.202218.05.2022Nábytok a xylofón pre MŠ*zrušenie
09.05.202216.05.2022Nábytok pre MŠ*zrušenie
09.05.202216.05.2022Nerezový kuchynský nábytok pre MŠ*zmluva
05.05.202212.05.2022Nerezová sada riadu pre MŠ*zrušenie
27.04.202203.05.2022Didaktické hračky a nábytok pre MŠ*zrušenie
25.04.202203.05.2022Klimatizačné spotrebiče pre MŠ*zrušenie
25.04.202202.05.2022Nerezový kuchynský nábytok a nerezová sada riadu pre MŠ*zrušenie
25.04.202202.05.2022Skriňa na posteľnú bielizeň pre 24 detí v MŠ*zmluva
Apríl
13.04.202227.04.2022Zakúpenie kuchynského nábytku*zmluva
13.04.202227.04.2022Klimatizačné spotrebiče pre MŠ*zmluva
28.03.202227.04.2022Ihrisko pri Vodárenskej vežizápisnica
28.03.202227.04.2022Revitalizácia sídliska VII. cieľom zlepšenia environmentálnych aspektovzrušenie
31.03.202220.04.2022Údržba MK súvislá – chodníkyprílohazápisnica
29.03.202220.04.2022Rekonštrukcia javiska na nádvorí Dôstojníckeho pavilónu, prílohazápisnica
15.03.202220.04.2022Rekonštrukcia cesty na Harčáš a vybudovanie príjazdovej komunikáciezápisnica
25.03.202220.04.2022Dodanie osobného motorového vozidla pre potreby MsÚzápisnica
  Marec  
25.03.202230.03.2022Športové pomôcky pre MŠ*zrušenie
25.03.202230.03.2022Vzdelávacie pomôcky pre MŠ s VJM*zmluva
14.03.202222.03.2022Vaňové kontajnery , doplnenieodpovedezápisnica
zrušenie
11.03.202222.03.2022Odvoz a zhodnocovanie použitých jedlých olejov a tukovzápisnica
10.03.202222.03.2022Manažment verejného obstarávania pre zákazku: „Viacúčelové zametacie a čistiace vozidlo“ , prílohazápisnica
14.03.202222.03.2022Vysávač pre potrebu MŠ K.Kacza 33*zmluva
15.03.202222.03.2022Autobusové zastávky*zmluva
14.02.202216.03.2022Vzdelávacie hry pre MŠ*zápisnica 
09.03.202215.03.2022Športové pomôcky pre MŠ*zrušenie 
04.03.202215.03.2022Kamerový bezpečnostný systém na Zberný dvor Komárno , prílohazápisnica 
03.03.202214.03.2022Vaňové kontajneryzrušenie  
01.03.202211.03.2022Odvoz a zhodnocovanie použitých jedlých olejov a tukovzrušenie 
02.03.202209.03.2022Didaktické stavebnice pre MŠ* zmluva
21.02.202207.03.2022Revitalizácia plochy pred divadlom Jókai v Komárnezápisnica 
19.11.202104.03.2022Stavebná úprava miestnych komunikácií v Komárnezápisnica 
24.02.202202.03.2022Hojdačky a didaktické hry* zmluva
24.02.202202.03.2022Zakúpenie vybavenia školského dvora a didaktické pomôcky* zmluva
16.02.202201.03.2022Dodávka priesad kvetinovej výsadby na rok 2022zápisnica 
  Február  
18.02.202228.02.2022Stavebnice a didaktické pomôcky pre MŠ* zmluva
16.02.202228.02.2022Didaktické stavebnice pre MŠ*zrušenie 
17.02.202224.02.2022Exteriérové sedenie a hracie prvky pre MŠ*zrušenie 
01.12.202124.02.2022Vypracovanie projektovej dokumentácie – „Prestavba hlavnej budovy
termálneho kúpaliska v Komárne“
zápisnica 
12.11.202122.02.2022Kompostáreň – stroje a zariadenia_II, linkzápisnica 
29.10.202122.02.2022Kompostáreň Komárno – stavebné prácezápisnica 
09.02.202221.02.2022Hracie komponenty pre MS Eötvösova ul. 48 Komárnozápisnica 
17.01.202221.02.2022Prestavba administratívnej budovy na Nájomný bytový domzápisnica 
14.12.202121.02.2022Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Komenského v Komárnezápisnica 
14.12.202121.02.2022Rekonštrukcia budovy Mestskej polície – Zníženie energetickej náročnostizápisnica 
14.02.202221.02.2022Výtvarné, pracovné a kancelárske potreby pre MŠ* zmluva
11.02.202218.02.2022Učebné pomôcky a zariadenie* zmluva
09.02.202216.02.2022Zakúpenie vybavenia školského dvora a didaktické pomôcky*zrušenie 
01.02.202216.02.2022KOMFORT – Celoročné kosenie strešných valov Starej pevnosti v Komárne,
príloha
zápisnica 
09.02.202215.02.2022Edukačná robotická skladačka pre MŠ* zmluva
09.02.202215.02.2022Stavebnice a didaktické pomôcky pre MŠ*zrušenie 
03.02.202215.02.2022Dodanie a montáž záhradného domčeka pre MŠ Eötvösa 48zrušenie 
03.02.202215.02.2022Multifunkčné ihrisko pre MŠ Vodná v Komárnezápisnica 
07.02.202211.02.2022Zakúpenie nerezového kuchynského nábytku pre MŠ* zmluva
07.02.202210.02.2022Koberce pre potrebu MŠ* zmluva
07.02.202210.02.2022Kresliaca tabuľa* zmluva
04.02.202209.02.2022Vzdelávacie hry pre materskej školy*zrušenie 
04.02.202209.02.2022Kombinovaná chladnička s mrazničkou* zmluva
03.02.202209.02.2022Vzdelávací program k interaktívnej tabuli pre MŠ*zrušenie 
03.02.202208.02.2022Interaktívne CD hry pre MŠ*zrušenie 
03.02.202208.02.2022Zakúpenie nábytku a didaktických pomôcok pre MŠ*zrušenie 
31.01.202203.02.2022Vzdelávací program k interaktívnej tabuli pre MŠ*zrušenie 
31.01.202203.02.2022Výchovno vzdelávacie potreby pre MŠ* zmluva
31.01.202203.02.2022Chladnička pre potrebu MŠ* zmluva
31.01.202203.02.2022Interaktívne CD hry pre MŠ*zrušenie 
31.01.202203.02.2022Zakúpenie nábytku a didaktických pomôcok pre MŠ*zrušenie 
27.01.202202.02.2022Mraziaci box – mraziaca truhlica s plným vekom*zrušenie 
13.01.202202.02.2022Servisné práce počítačov a tlačiarní v školských zariadeniach v pôsobnosti Mesta Komárnozrušenie 
  Jánuár  
12.01.202231.01.2022Rekonštrukcia krytej plavárne v Komárnezápisnica 
17.01.202228.01.2022Mraziaci box – mraziaca truhlica s plným vekom*zrušenie 
21.01.202227.01.2022Mikrovlnná rúra* zmluva
14.01.202227.01.2022Modernizácia športovej zóny školy, prílohyzápisnica 
21.01.202226.01.2022Kovové šatňové skrine* zmluva
10.01.202225.01.2022KOMFORT – Redizajn webovej stránky Pevnosti Komárnoprílohazápisnica 
12.01.202218.01.2022Odpadkový kôš na triedenie odpadu* zmluva
10.01.202117.01.2022Kovové šatníkové skrine pre MŚ*  zmluva, odstúpenie
* ELEKTRONICKÝ KONTRAKTAČNÝ SYSTÉM