Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Filter výsledkov
Výsledky vyhľadávania
stránka
Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch
Dávid Kovács - predseda komisie PhDr. Imre Knirs- člen poslanec Ing. ... Zoltán Bujna - člen poslanec Zsolt Feszty - člen poslanec József Pohlmüller - člen ... odborník Jozef Köles - člen odborník Marta Šárai - člen odborní ... ;k Csaba Cúth - člen odborník Ing. ... Róbert Kiss - člen odborník Róbert Szilva - člen odborník
stránka
Športová komisia
Konštantín Glič - predseda MUDr. Anton Marek - člen poslanec MUDr. ... Szilárd Ipóth - člen poslanec Mgr. Igor Horváth - člen odborník Mgr. ... František Dosúdil - člen odborník Mgr. ... Szabolcs Százvai - člen odborník Norbert Bak - člen odborník Ing. ... Szilárd Kovács - člen odborník Róbert Szayka - člen odborník
stránka
Informačný servis
- Sadzobník správnych poplatkov platný od 1.1.2018 - Dodatok č. 1 ku Smernici ... č. 2/2016 - O slobodnom prístupe k informáciám (január 2018) - Postup ... v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciam (aktualizované ... ; - júl 2016) - Ako možno získať niektoré informácie a podať žiadosti alebo ... - Dodatok č. 1 ku Smernici č. 1/2016 - Sadzobník správnych poplatkov platný od
stránka
Tlačivá
Tlačivá Štátneho fondu rozvoja bývania:   ...    Názov tlačiva Formát Word Formulá ... ;r 01  Žiadosť  o poskytnutie podpory - FO ... ílohy k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB - FO DOC ...   05  Prílohy k žiadosti o poskytnutie
stránka
Tlačivá
aacute;zov tlačiva formát WORD  formulár ... 1 Ohlásenie vznik/zmena/zánik poplatkovej povinnosti k poplatku ... DOC PDF 2 Písomný záv ... 3 Žiadosť o povolenie na vyhradené parkovacie miesto a určenie ... DOC PDF 4 Žiadosť o povolenie na vyhraden&
stránka
História
výške 108-115 m, je jedným z najstarších sídlisk v Karpatskej kotline a mestom s bohatou históriou. ... a jezuiti kláštory a kostoly. ... do r. 1849, obrazáreň), v Zichyho paláci na Klapkovom námestí č. 9 (novšie dejiny Komárna), ďalej v budove ... Pre toto mesto viedol ešte 3 bitky ( 2. júla, 11. júla a 3. augusta 1849). 4. októbra 1849 vzdá komáromskú ... ňom v r. 1867 nasledoval Kornél Pulay, ktorý sa v r. 1875  stal poslancom snemovne.
stránka
Elektronické formuláre - návod
Tento portál vám prináša všetky aktuálne informácie ... Formulár sa vám otvorí v programe 602XML Filler. ... Ak nemáte tlačiareň, môžete formulár uložiť na prenosné dátové ... ; médium a môžete si ho dať vytlačiť. ... ; Váš formulár s elektronicky odoslanými dátami.
stránka
Správy z verejných obstarávaní
Sumár verejných obstarávaní za rok 2015 Sumár verejných obstar ... , v súlade s § 9 ods. 9 a v súlade s § 92 až 99 zák. o VO ... VO do 1.000 €, v súlade s § 9 ods. 9 a v súlade s § 92 až 99 zák. ... Správy o VO do 1.000 €, v súlade s § 9 ods. 9 a v súlade s ... § 92 až 99 zák. o VO 1Q/2015 Správa
stránka
O meste
ubytovniach a v jednom autocampingu s celoročnou prevádzkou. ... M. R. ŠtefánikaM. R. Štefánik térKomárnoNám. sv. ... E. B. LukáčaE. B. Lukáč u.KomárnoUl. františkánovFerences barátok utcájaKomárnoUl. G. ... I. KultsáraKultsár István u.KomárnoUl. I. MadáchaMadách I. u.KomárnoUl. J. ... J. TubuTuba J. u.KomárnoUl. K. HarmosaHarmos K. u.Nová StrážUl. K. NagyaNagy Károly u.KomárnoUl. K.
stránka
Terénna sociálna práca v Komárne
Terénna sociálna práca v Komárne má nasledujúce úlohy ... poskytovania sociálno-poradenských služieb v rámci obce, e) pre sledovanú ... deťom v krízovej situácii, g) vedenie poradenstva pri riešení osobný ... pri riešení konfliktov vo vnútri skupiny a vo vzťahu k iným skupiná ... ;m, pri problémoch medzi školou a sledovanou skupinou, pri prevencii násilia,
stránka
Činnosť
    Úlohy v okruhu prác vykonávaných MOS 8. ... ísk k výrubom stromov, k)    usmerňovanie náhradnej výsadby ... ;ch odpadov z mesta a využitie kompostu pri novej výsadbe. 2. ... vykonaných prác a likvidácia faktúr za vykonané práce d)& ... ých plôch, i)    obsluha a údržba fontán. 9.
stránka
REGISTER partnerov v oblasti športu
;portu   Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno čí ... slo 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií a finančných ... ;chovných jednôt a iných právnických a fyzických osô ... ými údajmi a prílohami: a) Základné informácie o partneroch ... prvýkrát, zapíšte „2“, ak v príslušnom roku
stránka
Koronavírus info
ministra školstva s účinnosťou od 1. 9. 2021 (02.09.2021) Výskyt vírusu ... ;ho vírusu v SR (14.06.2021) Od 14. júna 6 zelených okresov a 2 červené ... ) Žiadosť o jednorázovú dávku a o mimoriadnú dávku na pomoc občanovi ... ým zmenám v poštových službách (26.03.2020) Závery z rokovania ... návštev pôšt (18.03.2020) Učitelia a žiaci majú k dispozícii
stránka
Hospodárenie mesta
Rozpočet príjmov k 31.12.2019 Rozpočet výdavkov k 31.12.2019 Investície k 31.12.2019 Návrh ... 31.03.2016 Upravený rozpočet k 30.06.2016 Upravený rozpočet k 30.9.2016 Upravený rozpočet k ... Program 2: Služby občanom Program 3: Bezpečnosť Program 4: Prostredie pre život Program ... 5:  Šport, kultúra, média, pamiatky Program 6 : Vzdelávanie Program 7:  Sociálne služby ... a sociálna pomoc Program 8 : Rozvoj mesta Program 9 : Bývanie Schválený rozpočet 2010-12
stránka
Investičné akcie mesta
a pripravovaných investičných akcií k 31.05.2015TE-273/201525.06.2015PDFSpráva o stave začatých a pripravovaných ... investičných akcií k 10.08.2015TE-361/201524.09.2015PDFSpráva o stave začatých a pripravovaných investičných ... akcií k 19.10.2015TE-460/201505.11.2015PDFSpráva o stave začatých a pripravovaných investičných akcií ... k 18.11.2015TE-529/201510.12.2015PDFSpráva o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 30.05.2016TE ... -816/201607.07.2016PDFSpráva o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 31.08.2016TE-905/
stránka
Činnosť
I.   ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ ČINNOSTI: 1. ... ;hom a Veľké Kosihy. 2. ... , v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, a to o: •  ... ;eobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelá ... Tieto pokyny musia byť v súlade s platnými všeobecne záväznými
stránka
Výzvy
a. ... Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2017 z účelové ... ho fondu z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a šport b. ... e. ... f.
stránka
Odbor rozvoja a životného prostredia
k žiadosti o rozkopávkové povolenieDOCPDF04Žiadosť o povolenie na vyhradené parkovacie miesto a určenie ... komunikácieDOCPDF07Ziadosť o vydanie stanoviska k územnému stavebnému konaniuDOCPDF08Žiadosť o zvláštne ... zo ŠFRB – U 505 – Obnova bytovej budovy  (správca)DOCPDF12 Prílohy k žiadosti o poskytnutie ... drevinyDOCPDF03 Žiadosť o vyjadrenieDOCPDF04Žiadosť o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o ... VZN č. 8/2022DOCPDF
stránka
Základné predpisy
1 k Štatútu - Dodatok č. 2 k Štatútu Zoznam všetkých VZN mesta Komárno si pozrite TU ... poslancov (01.02.2019) Zásady o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území ... mesta Komárno a v mestských častiach (12.02.2021) Dodatok č. 1 k Zásadám o podmienkach zriaďovania ... a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno a v mestských častiach Zásady o podmienkach ... Dodatok č. 1 Dodatok č. 2 Dodatok č. 3 Zásady o podmienkach bezplatného užívania verejného
stránka
Odbor ekonomiky a financovania
KontaktyTlačivá Odbor ekonomiky a financovania FunkciaTelefónMobile-mailIng. ... identifikačných a iných údajoch poplatníka miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ... v súlade s § 80 zákona č. 582/2004 Z. z.DOCPDF02 Výkaz dane za ubytovanieDOCPDF03 Žiadosť ... o odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyDOCPDF04 Priznanie k ... daní z nehnuteľnosti, k daní za psa, k daní za predajné automaty a k daní za nevýherné hracie prístroje