Filter výsledkov
Výsledky vyhľadávania
stránka
Parkovanie
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 8/2020 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla ... v historickej časti mesta v znení VZN č. 3/2021 Link na VZN: vzn 8/2020 Formulár ... 7/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení VZN č. 2/2021 a 3/2022/2020 o dočasnom parkovaní ... určené na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len („parkovacie miesta“) zaradené do ucelených ... žiadateľa – právnickej osoby o vydanie parkovacej karty Parkovaciu kartu si môžete vybaviť na riaditeľstve
stránka
Elektronické formuláre - návod
Portál je v riadnej prevádzke a momentálne sa tu nachádzajú 47 formul ... ;rovom serveri si vyberte požadovaný formulár a kliknite naň. ... Formulár sa vám otvorí v programe 602XML Filler. ... ; médium a môžete si ho dať vytlačiť. ... ; Váš formulár s elektronicky odoslanými dátami.
stránka
Projekty
Vytváranie interaktívnych tematických parkov, inovatívne využívanie kultúrneho dedičstva" sa uskutočňuje ...  Strategickým cieľom parkov CULTPLAY je zapojiť miestnych obyvateľov a turistov (bez ohľadu na ich ... , výzva s kódom SKHU/WETA/1901. ... V rámci projektu sa vytvorí vzdelávací program pre vekovú kategóriu od 3 do 18 rokov, vďaka ktorému sa ... s deťmi odborníci v tematike.
stránka
Činnosť
;lnych služieb I. ... ívna údržba mestských parkov, g)    manuálna zimná ... údržba mestských parkov a centra mesta, h)    polievanie trávnat ... cestného orgánu, spolupráca s OR PZ ODI KN a ostatnými doktnutými ... ;   spravovanie agendy v súvislosti so zabezpečním MAD na území
stránka
Činnosť
I. ZÁKLADNÉ OKRUHY ČINNOSTI: 1.    Obrana a ochrana 2. ... plní úlohy súvisiace s predkladaním materiálov a návrhov na ... plán ochrany obyvateľstva, oboznamuje sa s havarijnými plánmi podnikov a prevá ... ;    koordinuje plnenie úloh v súčinnosti s právnickými osobami ... a ochrany zdravia pri práci v súlade so zákonnými predpismi.
stránka
Ochrana osobných údajov/ GDPR
je u prevádzkovateľa MESTO KOMÁRNO zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu ... údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 ... operácií, a o účeloch spracúvania osobných údajov.Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov ... osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote ... po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov. 2.1 Informačná
stránka
REGISTER partnerov v oblasti športu
slo 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií a finančných ... Združenie: Výpis z registra Ministerstva vnútra SR a Stanovy organizácie ... ými údajmi a prílohami: a) Základné informácie o partneroch ... doručení prihlášky so všetkými prílohami. ... relevantné údaje na tlačive, pričom kolónky, ktoré sa Vás netý
stránka
Referát krízového riadenia a bezpečnosť práce
Počíta sa však aj s tým, že z hygienických, bezpečnostných a iných dôvodov začnete s odpratávaním, zabezpečením ... s materiálom.7. ... s týmito udalosťami sa záujem mesta o zemetrasenia zvyšuje. ... –    Grafický plán evakuácie Z E M E T R A S E N I E Rozdelenie zemetrasenia podľa ... susedí s okresom Dunajská  Streda,  na severe s okresom Šaľa a Galanta, na východe  a
stránka
Etický kódex zamestnanca mesta Komárno
zodpovedne, v dobrej viere a v zhode s poslaním mesta. ... Voči verejnosti vystupuje zdvorilo a s úctou, nie je však povinný znášať vulgárne prejavy a urážky a ... situácie s občanmi a klientmi rieši v spolupráci so svojím priamym nadriadeným.Vedúci zamestnanec nezneužíva ... mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri plnení svojich úloh, a ktoré v záujme zamestnávateľa ... vyhnúť sa konfliktu záujmov,ak je požiadaný, aby konal v rozpore s právnymi predpismi alebo etickým
stránka
Činnosť
I. ZÁKLADNÉ OKRUHY ČINNOSTI ODBORU PODPORY A VNÚTORNEJ PREVÁDZKY: 1. ... úradu s prihliadnutím na rozpočty z predošlých rokov, 2. ... ;mu úradu, optimalizácia tlače s prihliadnutím na zníženie nákladov ... Styk s médiami, propagácia mesta v médiách – web, noviny, televí ... s jednotlivými odbormi a kultúrnymi inštitúciami mesta pri príprave
stránka
Primátor mesta
Klapku 1, 945 01  Komárno (1. poschodie) Tel: 035/2851-212 (sekretariát) E-mail: primator@ ... môžete dohodnúť so sekretariátom primátora na tel. čísle: 035/2851 212, alebo e-mailom: primator@ ... komarno.sk Oznámenie o funkciách a majetkových pomeroch - 2019 Oznámenie o funkciách a majetkových ... I. ZÁSTUPCA PRIMÁTORA JUDr. ... so sekretariátom viceprimátora na tel. č. 035/2851 214 alebo e-mailom: viceprimator@komarno.sk
stránka
Činnosť
I.   ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ ČINNOSTI: 1. ... Komárne je stanovená v súlade s legislatívou  Ministerstva š ... II.  ROZPIS ÚLOH: 1. ... é je súčasťou základnej školy. 2. ... Tieto pokyny musia byť v súlade s platnými všeobecne záväznými
stránka
Ako vybaviť
)písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným  ... nbsp;prihlásením na pobyt s overenými podpismi)písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením ... 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení - Vyhláška MV SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú ... Z.z. o správnych poplatkoch II. časť pol. 18, písm. a) alebo b).35 €  ( za sobáš s cudzincom ... v znení neskorších predpisov§ 22 vyhlášky MŽP SR 170/2021 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002
stránka
Koronavírus info
farbe (09.08.2021) Stanovisko ÚVZ SR k opravenému uzneseniu Ústavného s ... by sa opäť mal vyhlásiť núdzový stav (30.09.2020) ÚVZ SR vydal opatrenie ... SR (26.03.2020) Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia ... rusu (26.03.2020) Obmedzenia činností v súvislosti so šírením koronav ... Uacute; v súvislosti s koronavírusom (24.03.2020) MZSR_Štandardné postupy
stránka
História
výške 108-115 m, je jedným z najstarších sídlisk v Karpatskej kotline a mestom s bohatou históriou. ... Z tohto obdobia sa našlo na území Komárna 8 pohrebísk s bohatým nálezovým materiálom. ... župu i mesto Komárno. ... Jeho meno nesie aj gymnázium v Komárne s vyučovacím jazykom maďarským, a konajú sa tzv. ... Vo svojich románoch sa zaoberá s históriou svojho rodného mesta, a podáva verný obraz aj o historických
stránka
Štruktúra a organizačný poriadok
(REGOB) a následne ich opravuje,porovnáva osobné údaje z matričných kníh s údajmi v IS CISMA a následne ... správu registratúry úradu,vykonáva práce súvisiace s manipuláciou so záznamami v listinnej a I elektronickej ... na príslušné orgány a inštitúcie a vedie s tým súvisiacu agendu,vedie stály zoznam voličov a s tým súvisiacu ... záhonov,správa námestí, parkov, detských ihrísk a fontánodpratávanie snehu, posyp miestnych komunikáciíriadi ... SR č. 41/2015, ktorou sa mení Smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja
stránka
Povinne zverejňované informácie
na čele s vedúcim odboru. ... ) v znení neskorších predpisov) Zbierka zákonov SR do Zbierky zákonov SR možno nahliadnuť v úradných ... Orgány mesta rozhodujú v súlade s platnými právnymi predpismi (najmä s ustanoveniami zákona č. 71/1967 ... a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Smernicou č. 2/2015 o vybavovaní podnetov súvisiacich ... podľa § 11 ods. 47 a § 12 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
stránka
Dotácie
s prideleným číslom žiadosti na serveri.6. ... verziu žiadosti s prílohami v uzavretej obálke s nápisom „Neotvárať – žiadosť o dotáciu s prílohami“ ... s prideleným číslom žiadosti na serveri.6. ... verziu žiadosti s prílohami v uzavretej obálke s nápisom „Neotvárať – žiadosť o dotáciu s prílohami“ ... Všeobecne záväzné nariadenie č.12/2015 v znení č. 28/2015 a č. 11/2017 si môžete pozrieť TU.
stránka
Sociálna oblasť
dohody s klientom). ... osobu s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom v meste Komárno, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje ... dôchodkový vek, fyzické osoby s ŤZP alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s  ... v spolupráci s mestom. 3. ... s deťmi a mládež Rodiny-s-detmi-a-mladezStiahnuť Seniori SenioriStiahnuť ŤZP TZP-newStiahnuť
stránka
Vyhlásenie o cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé ... Anonymizované sledovanie webových stránok S cieľom lepšie zosúladiť webové stránky s potrebami ... našich zákazníkov analyzujeme, ako naši zákazníci komunikujú s webom. ... Údaje nebudú zdieľané s tretími stranami ani použité na marketingové účely. ... webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania