Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Filter výsledkov
Výsledky vyhľadávania
stránka
Parkovanie
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 8/2020 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla ... v historickej časti mesta v znení VZN č. 3/2021 Parkovanie v meste Link na VZN: vzn ... nariadenie Mesta Komárno č. 7/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení VZN č. 2/2021 a ... komunikácií určené na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len („parkovacie miesta“) zaradené ... žiadateľa – právnickej osoby o vydanie parkovacej karty Parkovaciu kartu si môžete vybaviť na riaditeľstve
stránka
Elektronické formuláre - návod
Portál je v riadnej prevádzke a momentálne sa tu nachádzajú 47 formul ... ;rovom serveri si vyberte požadovaný formulár a kliknite naň. ... Formulár sa vám otvorí v programe 602XML Filler. ... ; médium a môžete si ho dať vytlačiť. ... ; Váš formulár s elektronicky odoslanými dátami.
stránka
Pokyny
;súlade so zákonom č. 178/1998 Z.z. ... jarmoku najskôr od 07.11.2022.Predajná doba v predajných stánkoch, v stánkoch s občerstvením a ... jarmoku zodpovedajú za správnu cenotvorbu v súlade s platnými predpismi. ... ukončení jarmočného predaja v nedeľu dňa 13.11.2022 povinní všetci účastníci jarmoku, s  ... miesta o rozmere 3x3m (miesta označené s červenou farbou na mape).V prípade zistenia len komerčného
stránka
Ochrana osobných údajov/ GDPR
je u prevádzkovateľa MESTO KOMÁRNO zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu ... údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 ... operácií, a o účeloch spracúvania osobných údajov.Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov ... osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote ... po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov. 2.1 Informačná
stránka
Činnosť
;lnych služieb I. ... ívna údržba mestských parkov, g)    manuálna zimná ... údržba mestských parkov a centra mesta, h)    polievanie trávnat ... cestného orgánu, spolupráca s OR PZ ODI KN a ostatnými doktnutými ... ;   spravovanie agendy v súvislosti so zabezpečním MAD na území
stránka
REGISTER partnerov v oblasti športu
slo 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií a finančných ... Združenie: Výpis z registra Ministerstva vnútra SR a Stanovy organizácie ... ými údajmi a prílohami: a) Základné informácie o partneroch ... doručení prihlášky so všetkými prílohami. ... relevantné údaje na tlačive, pričom kolónky, ktoré sa Vás netý
stránka
Činnosť
I. ZÁKLADNÉ OKRUHY ČINNOSTI: 1.    Obrana a ochrana 2. ... plní úlohy súvisiace s predkladaním materiálov a návrhov na ... plán ochrany obyvateľstva, oboznamuje sa s havarijnými plánmi podnikov a prevá ... ;    koordinuje plnenie úloh v súčinnosti s právnickými osobami ... a ochrany zdravia pri práci v súlade so zákonnými predpismi.
stránka
Projekty
Vytváranie interaktívnych tematických parkov, inovatívne využívanie kultúrneho dedičstva" sa uskutočňuje ...  Strategickým cieľom parkov CULTPLAY je zapojiť miestnych obyvateľov a turistov (bez ohľadu na ich ... s deťmi odborníci v tematike. ... Zároveň sa v rámci projektu zrekonštruujú 4 priechody cez miestne komunikácie a 2 cez cestu I. triedy ... Vysadí sa 35 ks stromov a osadí sa 25 kusov mobiliáru (16ks lavičiek, 7 smetných košov a 2 informačné
stránka
Primátor mesta
Klapku 1, 945 01  Komárno (1. poschodie) Tel: 035/2851-212 (sekretariát) E-mail: primator@ ... môžete dohodnúť so sekretariátom primátora na tel. čísle: 035/2851 212, alebo e-mailom: primator@ ... komarno.sk Oznámenie o funkciách a majetkových pomeroch - 2019 Oznámenie o funkciách a majetkových ... I. ZÁSTUPCA PRIMÁTORA JUDr. ... so sekretariátom viceprimátora na tel. č. 035/2851 214 alebo e-mailom: viceprimator@komarno.sk
stránka
Etický kódex zamestnanca mesta Komárno
Zamestnanec je povinný konať v súlade s cieľmi a úlohami zamestnávateľa, pričom sa nesmie dať ovplyvniť ... Zamestnanec je povinný plniť svoje úlohy čestne, svedomito a zodpovedne, v dobrej viere a v zhode s poslaním ... Voči verejnosti vystupuje zdvorilo a s úctou, nie je však povinný znášať vulgárne prejavy a urážky a ... Konfliktné situácie s občanmi a klientmi rieši v spolupráci so svojím priamym nadriadeným. ... štátom s obcou s vyšším územným celkom so štátnym podnikom, štátnym účelovým fondom s Fondom
stránka
Referát krízového riadenia a bezpečnosť práce
Počíta sa však aj s tým, že z hygienických, bezpečnostných a iných dôvodov začnete s odpratávaním, zabezpečením ...    9. Viete ako a s kým komunikovať, keby …? ... s materiálom.7. ... s týmito udalosťami sa záujem mesta o zemetrasenia zvyšuje. ... susedí s okresom Dunajská  Streda,  na severe s okresom Šaľa a Galanta, na východe  a
stránka
Činnosť
I. ZÁKLADNÉ OKRUHY ČINNOSTI ODBORU PODPORY A VNÚTORNEJ PREVÁDZKY: 1. ... úradu s prihliadnutím na rozpočty z predošlých rokov, 2. ... ;mu úradu, optimalizácia tlače s prihliadnutím na zníženie nákladov ... Styk s médiami, propagácia mesta v médiách – web, noviny, televí ... s jednotlivými odbormi a kultúrnymi inštitúciami mesta pri príprave
stránka
Činnosť
I.   ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ ČINNOSTI: 1. ... Komárne je stanovená v súlade s legislatívou  Ministerstva š ... II.  ROZPIS ÚLOH: 1. ... é je súčasťou základnej školy. 2. ... Tieto pokyny musia byť v súlade s platnými všeobecne záväznými
stránka
Ako vybaviť
) písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným ... 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení - Vyhláška MV SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú ... Z.z. o správnych poplatkoch II. časť pol. 18, písm. a) alebo b). 35 €  ( za sobáš s  ... § 22 vyhlášky MŽP SR 170/2021 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a ... o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, ak ide o stavbu
stránka
Koronavírus info
farbe (09.08.2021) Stanovisko ÚVZ SR k opravenému uzneseniu Ústavného s ... by sa opäť mal vyhlásiť núdzový stav (30.09.2020) ÚVZ SR vydal opatrenie ... SR (26.03.2020) Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia ... rusu (26.03.2020) Obmedzenia činností v súvislosti so šírením koronav ... Uacute; v súvislosti s koronavírusom (24.03.2020) MZSR_Štandardné postupy
stránka
Dotácie
verziu žiadosti s prílohami v uzavretej obálke s nápisom „Neotvárať – žiadosť o dotáciu s prílohami“ ... verziu žiadosti s prílohami v uzavretej obálke s nápisom „Neotvárať – žiadosť o dotáciu s prílohami“ ... VZN č.8/2022 si môžete pozrieť TU. ... Všeobecne záväzné nariadenie č.12/2015 v znení č. 28/2015 a č. 11/2017 si môžete pozrieť TU. ... ;pamiatkových miest a chránených hrobov v meste Komárno s cieľom zachovaniakultúrnych hodnôt v meste
stránka
História
výške 108-115 m, je jedným z najstarších sídlisk v Karpatskej kotline a mestom s bohatou históriou. ... Z tohto obdobia sa našlo na území Komárna 8 pohrebísk s bohatým nálezovým materiálom. ... župu i mesto Komárno. ... Jeho meno nesie aj gymnázium v Komárne s vyučovacím jazykom maďarským, a konajú sa tzv. ... Vo svojich románoch sa zaoberá s históriou svojho rodného mesta, a podáva verný obraz aj o historických
stránka
Povinne zverejňované informácie
na čele s vedúcim odboru. ... ) v znení neskorších predpisov) Zbierka zákonov SR do Zbierky zákonov SR možno nahliadnuť v  ... Orgány mesta rozhodujú v súlade s platnými právnymi predpismi (najmä s ustanoveniami zákona č. 71/1967 ... a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Smernicou č. 2/2015 o vybavovaní podnetov súvisiacich ... podľa § 11 ods. 47 a § 12 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
udalosť
11. 2. 2023
„Die Nacht“ - večer romantických piesní Réky Kristóf a Anikó Patkoló
Vstupné: 7
stránka
Terénna sociálna práca v Komárne
ého terénu pre získanie relevantných informácií o spô ... poskytovania sociálno-poradenských služieb v rámci obce, e) pre sledovanú ... ; marginalizovanú skupinu poskytovanie pomoci pri ich styku s úradmi, podporovanie aktiv ... pri riešení konfliktov vo vnútri skupiny a vo vzťahu k iným skupiná ... i) prispievanie k účasti mladistvých na spoločenskom, kultúrnom živote, pri tvorbe