Filter výsledkov
Výsledky vyhľadávania
stránka
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený-Voľby do orgánov samosprávnych krajov Informacia-o-podmienkach-prava-volit-a-prava-byt-voleny-Volby-do-organov-samospravnych-krajovStiahnuť ... volby-selfgov22 Informácia o vytvorení volebných okrskov a určení volebných miestností 2 Informácia ... do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja konaných v roku 2022 https://www.unsk.sk/Zobraz/Sekciu/urcenie-volebnych-obvodov-poctu-poslancov-a-sidiel-obvodnych-volebnych-komisii ... selfgov22-info21 Podávanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí - informácie ... kandidátov pre voľby primátoraStiahnuť Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do mestského
stránka
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
Žiadosť o voľbu do prenosnej urny  Miesta na vylepovanie volebných plagátov v meste ... Komárno počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky   ... yacute;ch komisií   Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR 2020 ... Informácia pre voliča Voľba poštou Žiadosť o voľbu poštou Informácie ... Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
stránka
Prezidentské voľby
okrskov a určení volebných miestností - Oznámenie o čase a mieste konania voľby ... prezidenta SR - ZUŠ - Oznámenie o čase a mieste konania voľby prezidenta SR - Inform ... ácie Ministerstva vnútra k voľbám prezidenta SR - Zoznam adries začlenený
stránka
Voľby do VÚC 2017
Žiadosť o voľbu do prenosnej urny - Kontakty na okrskové volebné komisie Delegovanie členov ... okrskových volebných komisií Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby ... predsedu samosprávneho kraja Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
stránka
Voľby prezidenta SR - 2019
Zoznam kandidátov na prezidenta SR, ktorí sa vzdali kandidatúry Žiadosť o voľbu ... adries začlenených v jednotlivých okrskoch Oznámenie o čase a mieste konania voľby
stránka
Voľby do Európskeho parlamentu 2019
O Z N A M na prevzatie  zoznamov o delegovaní  zástupcov politických strán a koalícií do okrskových volebných komisií v Komárne Elektronické adresy na doručovanie oznámení o delegovaní…
stránka
Voľby do orgánov samosprávy obcí - 2018
Informácie o spracúvaní osobných údajov Žiadosť o voľbu do prenosnej ... Kontakty na okrskové volebné komisie ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby ... primátora mesta Komárno ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do
stránka
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Dokumenty spojené svoľbami do Národnej rady Slovenskej republiky: - Zákon o voľb ... ) - Voľby - voľba  poštou (Vyvesené: 3. marca 2010. ... ) - Voľba poštou - hlasovanie (Vyvesené: 3. marca 2010. ... ) - Žiadosť o voľbu poštou (Vyvesené: 3. marca 2010.
stránka
2022
VZN mesta Komárno za rok 2022: číslo VZNNázov VZNDopln.čím/Zrušené čímZodpo-vednýpl.odpl.do /zmena05 ... /2022VZN Mesta Komárno č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2019 v znení VZN č. 5/2021 o výške ... základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno11.05.20223/2022VZN mesta Komárno č. 3/2022 ... , ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Komárno č. 7/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení ... školského zariadenia na kalendárny rok 2022   05.03.2022  * Zrušené VZN
stránka
2022
ZVEREJNENIE VÝZVYZVEREJNENIE ZÁPISNICEVÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKYVYHODNOTENIEZMLUVASeptember-19.09.2022Detské herné prvkyzápisnicaAugust30.08.2022Obnova budovy futbalového klubu TJ Dynamozápisnica26.08.2022Kontajnerové stanovište, Hrnčiarska ulica, Komárnozápisnica-25.08.2022Zber, odvoz a…
stránka
2020
VZN mesta Komárno za rok 2020: číslo VZNNázov VZNDopln.čím/Zrušené čímZodpo-vednýpl.odpl.do /zmena11 ... /2020VZN mesta Komárno č. 11/2020, kt. sa mení a dopĺňaVZN č. číslo 8/2017  01.01.2021  ... ;10/2020VZN mesta Komárno č. 10/2020 o poskytovaní štipendia z účelového fondu mesta Komárno na podporu ... talentov  11.26.2020 9/2020VZN mesta Komárno č. 9/2020, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. číslo ... 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné
stránka
2021
VZN mesta Komárno za rok 2021: čísloVZNNázov VZNDopln.čím/Zrušené čímZodpo-vednýpl.odpl.do /zmena9 ... /2021VZN Mesta Komárno č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi ... a s drobnými stavebnými odpadmi v znení a doplnení VZN č. 3/2018 a VZN č. 1/2020  03.01.2022& ... nbsp;8/2021VZN Mesta Komárno č. 8/2021, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2018, kt. sa vyhlasuje záväzná ... časť Územného plánu mesta Komárno  03.01.2022 7/2021VZN č.7/2021, kt. sa mení a dopĺňa
stránka
2020
nbsp;  05.03.2020Zabezpečenie a organizácia celomestských slávností mesta Komárno v rokoch 2020 ... , 2021 a 2022zápisnica  05.03.2020Výmena brán na kontajnerovom stanovisku na ul. ... muškátov ťahavých na rok 2020zápisnica  05.03.2020Celoplošná deratizácia mesta Komárno na rok 2020
stránka
2021
28.10.202111.11.2021Kompostáreň Komárno - strojové vybaveniezrušenie 26.10.202110.11.2021Audit 2021 ... MŠ* zmluva  Október  13.10.202129.10.2021Registračné známky pre psov na rok 2022 ... *zrušenie 14.10.202120.10.2021Výtvarné potreby pre MŠ_86* zmluva28.09.202118.10.2021Audit 2021 ... nbsp;08.09.202122.09.2021Rekonštrukcia kontajnerových stanovíšť vo vybraných lokalitách mesta Komárno 2021 ... Zichyho palác , prílohyzápisnica 10.05.202111.06.2021Ucelená oprava chodníkov v meste Komárno 2021
udalosť
23. 9. 2022
„Aranybulla Emlékév 2022“ (prednáška docentky Márie Kőrösi)
Hlavný organizátor: Občianske združenie Kárpátia Sport Vstup zdarma.
stránka
Kultúra a voľný čas
stránka
KN č.8/2012 a 9B/2012
Návrh Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno č.8/2012: 1. ... ZaD Komárno č. 8/2012 grafická časť 7. ... ZaD Komárno č. 8/2012 textová časť 8. ... ZaD Komárno č. 8/2012 záväzná časť Návrh Zmien a doplnkov územn ... ého plánu mesta Komárno č. 9B/2012: Grafická časť náložky: 1.
stránka
2002
Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2002: čísloVZNNázov VZNDopln.čím/ZrušenéčímZodpo-vednýpl.odpl.do
stránka
2012
Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2012: číslo VZNNázov VZNDopln.čím/Zrušené čímZodpo-vednýpl.odpl.do ... žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2012& ... dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport15/2012& ... a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno7/2012& ... nbsp; 01.09.2012 7/2012ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 5/2012
stránka
Návrh ZaD k ÚPN KN 8/2012
- Vyhodnotenie PP - priesvitka LOK 1-3 - Technicka infraštruktura - priesvitky LOK 5 - Technicka infraštruktura - priesvitky LOK 1-4 - Doprava - priesvitky LOK 1-4 - Komplexný návrh - priesvitky LOK 5 - Komplexný návrh - podklad LOK 5 - Komplexn…