Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2003:

číslo VZNNázov VZNDopln.čím/
Zrušené čím
Zodpo-
vedný
pl. odpl.do/
zmena
*1/2003o miestnych poplatkoch*5/2003
*28/2003
FO  
*2/2003Podmienky držania psov*4/2012KO08.03.200316.4.2012
*3/2003Zásady hospodárenia s majetkom mesta Komárno29/2003
21/2008
13/2009
4/2021
FO12.04.2003 30.6.2021
*4/2003Rozsah a bližšie podmienky oskytovania sociálnych služieb
a o úhrade za poskytované služby v Domove penzióne
pre dôchodcov a domove dôchodcov Komárno
3/2007SSO01.05.20035.5.2007
*5/2003Zmena VZN číslo 01/2003 o miestnych poplatkoch*28/2003FO  
*6/2003Poskytovanie opatrovateľskej služby a o úhradách
za opatrovateľskú službu na území mesta Komárno
*2/2009SSO01.07.200311.4.2009
*7/2003Zmena VZN č. 4/98 o podmienkach prevodu vlastníckeho
práva k pozemkom vo vlastníctve mesta Komárno, s obmedzeným
prístupom alebo s obmedzenou možnosťou využívania
 OVÚRaSM01.07.2003 
8/2003o výbere a voľbe prísediacich okresných a krajských súdov SSO01.01.2004 
*9/2003o priznaní finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu
Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely
13/2015SSO01.01.200410.7.2015
10/2003o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
10/2008
3/2009
*8/2009
KO01.01.20048.6.2009
11/2003o ochrane územia prímestskej rekreačnej oblasti Apáli11/2008KO01.01.2004 
*12/2003o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov27/2015OVÚRaSM01.01.200410.1.2016
13/2003o vylepovaní plagátov a o živelných a nepovolených
nápisoch na území Mesta Komárno
24/2008OVÚRaSM01.01.2004 
*14/2003o usmerňovaní reklamnej činnosti na území Mesta Komárno11/2013OVÚRaSM01.01.20045.1.2014
*15/2003o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb*10/2009OVÚRaSM01.01.20041.8.2009
*16/2003o statickej doprave na území mesta Komárno*3/2005
1/2006
OVÚRaSM01.01.2004 
*17/2003o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií
a verejných priestranstiev
10/2007OVÚRaSM01.01.200410.8.2007
18/2003o predaji bytov vo vlastníctve Mesta Komárno oprávneným
osobám
12/2008
17/2009
BO01.01.2004 
*19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno*1/2004
*11/2004
*2/2005
*11/2005
*13/2007
*4/2009
*16/2009
*1/2010
6/2011
BO01.01.200415.11.2011
20/2003 o Mestskom fonde rozvoja bývanie BO01.01.2004 
21/2003 o riešení neplatičstva v mestských bytoch8/2005
16/2007
BO01.01.2004 
*22/2003 o poskytovaní finančnej dotácie z účelového fondu
z rozpočtu Mesta Komárno na kultúrno-výchovné podujatia
*6/2006OŠK01.01.2004 
*23/2003 o poskytovaní finančnej dotácie pre financovanie športových
aktivít vykonávaných komárňanskými športovcami z účelového
fondu z rozpočtu Mesta Komárno na športovú činnosť
*5/2006OŠK01.01.2004 
*24/2003 o udelení čestného občianstva Mesta Komárno8/2015OŠK01.01.200411.4.2015
*25/2003 o sadzbách dane z nehnuteľností a daňových úľavách
na území Mesta Komárno platných na rok 2004
*14/2004FO01.01.2004 
*26/2003 o požiarnom poriadku1/2015PO01.01.20044.4.2015
*27/2003 o podmienkach vydávania záväzných stanovísk k investičnej
činnosti v Meste Komárno
6/2008OVÚRaSM05.01.200428.9.2008
*28/2003 o miestnych poplatkoch*14/2004FO01.01.2004 
*29/2003 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 3/2003
o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno
4/2021FO01.01.2004 30.6.2021
* Zrušené VZN