Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Filter výsledkov
Výsledky vyhľadávania
stránka
2022
VZN mesta Komárno za rok 2022: číslo VZNNázov VZNDopln.čím/Zrušené čímZodpo-vednýpl.odpl.do /zmena10 ... /2022VZN mesta Komárno č. 10/2022, ktorý mení a dopĺňa VZN č. 12/2019 v znení VZN č. 5/2021 a VZN č. ... 5/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku ... , kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2012 v znení VZN č. 4/2020 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu ... školského zariadenia na kalendárny rok 2022   05.03.2022  * Zrušené VZN
stránka
2022
Pohraničnejzápisnica-20.10.2022Obnova severnej terasy Dôstojníckeho pavilónu v Komárnezápisnica-20.10.2022Audit 2022
stránka
2023
VZN mesta Komárno za rok 2023: číslo VZNNázov VZNDopln.čím/Zrušené čímZodpo-vednýpl.odpl.do /zmena13 ... /2023VZN mesta Komárno č. 12/2023, ktorým mení a dopĺňa VZN č. 5/2018, kt. sa vyhlasuje záväzná časť ... vozidiel01.11.202310/2023VZN č. 10/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/201921.07.202309/2023VZN ... /2023VZN Mesta Komárno č. 7/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na ... Komárno č. 4/2023 o miestnej dani za ubytovanie01.01.202403/2023VZN Mesta Komárno č. 3/2023 o miestnej
stránka
2024
VZN mesta Komárno za rok 2024: číslo VZNNázov VZNDopln.čím/Zrušené čímZodpo-vednýpl.odpl.do /zmena04 ... /2024VZN mesta Komárno č. 4/2024, ktorým sa určí výška dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej ... materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 202405.03.202403/2024VZN Mesta Komárno č. 3/2024 ... poriadok pohrebiska Cintorín, Cintorínsky rad 1182, 945 05 Komárno05.03.202402/2024VZN mesta Komárno č. 2/2024 ... Nová Stráž, Kava, Čerhát a Hadovce v znení VZN č. 5/202005.03.202401/2024VZN Mesta Komárno číslo 1/2024
stránka
2024
ZVEREJNENIE VÝZVYZVEREJNENIE ZÁPISNICEVÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKYVYHODNOTENIEZMLUVAApríl09.04.2024Ucelená oprava chodníkov Komenského Senný trhzápisnica14.03.202403.04.2024ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ KOMENSKÉHO V KOMÁRNEzrušenieMarec22.03.2024Dodanie tonerov pre…
stránka
2020
VZN mesta Komárno za rok 2020: číslo VZNNázov VZNDopln.čím/Zrušené čímZodpo-vednýpl.odpl.do /zmena11 ... /2020VZN mesta Komárno č. 11/2020, kt. sa mení a dopĺňaVZN č. číslo 8/2017  01.01.2021  ... ;10/2020VZN mesta Komárno č. 10/2020 o poskytovaní štipendia z účelového fondu mesta Komárno na podporu ... talentov  11.26.2020 9/2020VZN mesta Komárno č. 9/2020, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. číslo ... 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné
stránka
2021
VZN mesta Komárno za rok 2021: čísloVZNNázov VZNDopln.čím/Zrušené čímZodpo-vednýpl.odpl.do /zmena9 ... /2021VZN Mesta Komárno č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi ... a s drobnými stavebnými odpadmi v znení a doplnení VZN č. 3/2018 a VZN č. 1/2020  03.01.2022& ... nbsp;8/2021VZN Mesta Komárno č. 8/2021, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2018, kt. sa vyhlasuje záväzná ... časť Územného plánu mesta Komárno  03.01.2022 7/2021VZN č.7/2021, kt. sa mení a dopĺňa
stránka
2020
nbsp;  05.03.2020Zabezpečenie a organizácia celomestských slávností mesta Komárno v rokoch 2020 ... , 2021 a 2022zápisnica  05.03.2020Výmena brán na kontajnerovom stanovisku na ul. ... muškátov ťahavých na rok 2020zápisnica  05.03.2020Celoplošná deratizácia mesta Komárno na rok 2020
stránka
2021
28.10.202111.11.2021Kompostáreň Komárno - strojové vybaveniezrušenie 26.10.202110.11.2021Audit 2021 ... MŠ* zmluva  Október  13.10.202129.10.2021Registračné známky pre psov na rok 2022 ... *zrušenie 14.10.202120.10.2021Výtvarné potreby pre MŠ_86* zmluva28.09.202118.10.2021Audit 2021 ... nbsp;08.09.202122.09.2021Rekonštrukcia kontajnerových stanovíšť vo vybraných lokalitách mesta Komárno 2021 ... Zichyho palác , prílohyzápisnica 10.05.202111.06.2021Ucelená oprava chodníkov v meste Komárno 2021
stránka
2023
verejného osvetlenia v meste Komárno_III.zápisnica24.10.202329.12.2023Dodávka elektrickej energie na rok 2024 ... a zemného plynu na roky 2024 a 2025 pre Mesto Komárno, opravazápisnica29.12.2023Obnova vetracích a komínových ... územnoplánovacej dokumentácie - Zmeny a doplnky ÚPN mesta Komárno č. 3/2023zápisnica01.06.2023Audit 2023 ... zmluva28.12.202231.01.2023Zabezpečenie a organizácie celomestských slávností mesta Komárno v rokoch 2023 ... , 2024, 2025, 2026, opravazápisnica02.01.202310.01.2023Nákup kontajnerov na zmesový komunálny odpad*zmluva
stránka
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
sídiel obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja konaných v roku 2022 ... meste Komárno počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obce, konaného dňa 29. októbra 2022 ... počas volebnej kampane pre voľby do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa októbra 2022
stránka
Referendum 2023
Žiadosť o voľbu do prenosnej urny Ziadost-o-volbu-do-prenosnej-urnyStiahnuť Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu Elektronicka-adresa-na-dorucovanie-ziadosti-o-vydanie-hlasovacieho-preukazuStiahnuť Delegovanie clenov do okrskových volebnych komisii…
stránka
Voľba prezidenta SR 2024
Rozhodnutie-predsedu-Narodnej-rady-SRStiahnuť Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta 2024 ... a o určení volebných okrskov 2-Oznamenie-o-case-a-mieste-konania-volieb-prezidenta-2024-a-o-urceni-volebnych-okrskovStiahnuť
stránka
Voľby do Európskeho parlamentu 2024
Informácie na webovej stránke Moinisterstva vnútra SR Informácia pre voliča / Information for the voter Informácia pre voličaStiahnuť Information for the voterStiahnuť Oznámenie o čase a mieste konania Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu na území Slovenskej…
stránka
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
yacute;ch komisií   Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR 2020 ... Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
stránka
KN č.8/2012 a 9B/2012
Návrh Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno č.8/2012: 1. ... ZaD Komárno č. 8/2012 grafická časť 7. ... ZaD Komárno č. 8/2012 textová časť 8. ... ZaD Komárno č. 8/2012 záväzná časť Návrh Zmien a doplnkov územn ... ého plánu mesta Komárno č. 9B/2012: Grafická časť náložky: 1.
stránka
2002
Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2002: čísloVZNNázov VZNDopln.čím/ZrušenéčímZodpo-vednýpl.odpl.do
stránka
2012
Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2012: číslo VZNNázov VZNDopln.čím/Zrušené čímZodpo-vednýpl.odpl.do ... žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2012& ... dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport15/2012& ... a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno7/2012& ... nbsp; 01.09.2012 7/2012ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 5/2012
stránka
Návrh ZaD k ÚPN KN 8/2012
- Vyhodnotenie PP - priesvitka LOK 1-3 - Technicka infraštruktura - priesvitky LOK 5 - Technicka infraštruktura - priesvitky LOK 1-4 - Doprava - priesvitky LOK 1-4 - Komplexný návrh - priesvitky LOK 5 - Komplexný návrh - podklad LOK 5 - Komplexn…
stránka
Hospodárenie mesta
-2026 Schválený rozpočet na roky 2024-2026 Rozpočet príjmov k 31.12.2023 Rozpočet výdavkov ... k 31.12.2020 Schválený rozpočet na roky 2020-2022 Návrh programového rozpočtu na roky 2020-2022 ... - 2014 Rozpočet na rok 2012 Upravený rozpočet na rok 2012 Upravený rozpočet na rok 2012 (upravený ... správy 2022 Individuálna účtovná závierka 2022 Poznámky k individuálnej účtovnej závierke 2022 ... závierka 2021 Poznámky k individuálnej účtovnej závierke 2021 Individuálna výročná správa 2021