Filter výsledkov
Výsledky vyhľadávania
stránka
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov Rozhodnutie-predsedu-Narodnej-rady-Slovenskej-republiky-o-vyhlaseni-volieb-do-organov-samospravy-obci-a-o-vyhlaseni-volieb-do-organov-samospravnych-krajovStiahnuť ... -253_1998Stiahnuť Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený-Voľby do orgánov samosprávy ... obcí Informacia-o-podmienkach-prava-volit-a-prava-byt-voleny-Volby-do-organov-samospravy-obciStiahnuť ... Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený-Voľby do orgánov samosprávnych krajov Informacia-o-podmienkach-prava-volit-a-prava-byt-voleny-Volby-do-organov-samospravnych-krajovStiahnuť ... konaných v roku 2022 https://www.unsk.sk/Zobraz/Sekciu/urcenie-volebnych-obvodov-poctu-poslancov-a-sidiel-obvodnych-volebnych-komisii
stránka
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
Žiadosť o voľbu do prenosnej urny  Miesta na vylepovanie volebných plagátov v meste ... Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR 2020 Informácia pre voliča ... Voľba poštou Žiadosť o voľbu poštou Informácie o voľbách na webovej str ... a žiadostí o voľbu poštou Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Ná ... ;rodnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 Zoznamy adries začlenených v jednotlivých
stránka
2022
/2022VZN Mesta Komárno č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2019 v znení VZN č. 5/2021 o výške ... umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej ... pôsobnosti Mesta Komárno06.07.202204/2022VZN č. 4/2022 o určení spádových materských škôl a školských ... /2022VZN mesta Komárno č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Komárno č. 7/2020 o dočasnom parkovaní ... motorových vozidiel v znení VZN č. 2/202101.06.20222/2022VZN mesta Komárno č. 2/2022 o obmedzení používania
stránka
2022
pomôcky pre MŠ*zmluva28.07.202203.08.2022Výtvarné potreby pre MŠ*zmluvaJúl-28.07.2022Výsadba rastlín v ... tonerov pre Mesto Komárnozápisnica03.05.202207.07.2022Obnova priestorov a fasád Kasárenskej budovy v ... zrušenie-03.06.2022Oprava fasády a hygienického bloku na objekte materskej školy na Kapitánovej ul. v ... bytový domzápisnica 14.12.202121.02.2022Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Komenského v ... krytej plavárne v Komárnezápisnica 17.01.202228.01.2022Mraziaci box - mraziaca truhlica s plným
stránka
2020
;10/2020VZN mesta Komárno č. 10/2020 o poskytovaní štipendia z účelového fondu mesta Komárno na podporu ... 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné ... č. 8/2020 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta (16.10.2020)  ... ; 01.01.2021  7/2020Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 7/2020 o dočasnom parkovaní ... ;4/2020VZN mesta Komárno č 4/2020, ktorým sa mení a dopľňa VZN č. 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií
stránka
2021
/2021VZN Mesta Komárno č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi ... a s drobnými stavebnými odpadmi v znení a doplnení VZN č. 3/2018 a VZN č. 1/2020  03.01.2022& ... VZN Mesta Komárno číslo 5/2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o ... mesta Komárno č. 8/2020 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta  ... Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 7/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel &
stránka
2020
školských zariadeniach v pôsobnosti Mesta Komárnozápisnica  23.11.2020Umývačka riadu pre MŠ ... MŠ* zmluva 18.11.2020Projektová dokumentácia obnovypriestorov a fasády Kasárenskej budovy v ... B. ... rokoch 2020, 2021 a 2022zápisnica  05.03.2020Výmena brán na kontajnerovom stanovisku na ul. ... muškátov ťahavých na rok 2020zápisnica  05.03.2020Celoplošná deratizácia mesta Komárno na rok 2020
stránka
2021
28.10.202111.11.2021Kompostáreň Komárno - strojové vybaveniezrušenie 26.10.202110.11.2021Audit 2021 ... MŠ* zmluva  Október  13.10.202129.10.2021Registračné známky pre psov na rok 2022 ... *zrušenie 14.10.202120.10.2021Výtvarné potreby pre MŠ_86* zmluva28.09.202118.10.2021Audit 2021 ... stanovíšť vo vybraných lokalitách mesta Komárno 2021, prílohyzápisnica 08.09.202120.09.2021Exteriérové ... roku 2021 , doplneniezápisnica 04.05.202117.05.2021Celoplošná deratizácia meska Komárno na rok 2021
stránka
Návrh Zmien a dop.úz.pl.m. KN č.8/2012 a 9B/2012
Návrh Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno č.8/2012: 1. ... ZaD Komárno č. 8/2012 textová časť 8. ... ZaD Komárno č. 8/2012väzná časť Návrh Zmien a doplnkov územn ... ého plánu mesta Komárno č. 9B/2012: Grafická časť náložky: 1. ... Textová časť B. Záväzná časť C. Grafická časť D.
stránka
2002
Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2002: čísloVZNNázov VZNDopln.čím/ZrušenéčímZodpo-vednýpl.odpl.do ... /zmena*1/2002Zmena VZN číslo 06/2001 o ochrane územia prímestskej rekreácie Apáli11/2003KO 1.1.2004 ... komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov*2/2004KO 1.3.2004*3/2002Zmena VZN číslo 07/1999 o ... úľavy na území mesta Komárna platných na rok 2003 FO1.1.2003 *5/2002Zmena VZN číslo 10/1996 v& ... nbsp;znení VZN číslo 18/1996, 01/1998 a 07/1998 o predaji bytov oprávneným osobám vo vlastníctve mesta
stránka
2012
Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2012: číslo VZNNázov VZNDopln.čím/Zrušené čímZodpo-vednýpl.odpl.do ... žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2012& ... dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport15/2012& ... pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno7/2012 01.07.201230.6.20126/2012ktorým sa ... štipendia z účelového fondu Mesta Komárno na podporu talentov v znení VZN č. 19/2008 a 11 /2012 
stránka
Voľby do VÚC 2017
Žiadosť o voľbu do prenosnej urny - Kontakty na okrskové volebné komisie Delegovanie členov ... do okrskových volebných komisií   Volebné obvody Rozhodnutie predsedu ... ;ch okrskov a určení  volebných  miestností Oznámenie o čase a ... í majú zrušený trvalý pobyt v zmysle zákona 253_1998 Zoznam ... ámení o delegovaní členov do okrskových volebných komisií
stránka
Návrh ZaD k ÚPN KN 8/2012
- Širšie vzťahy - podklad - Grafická čast - Textová časť - Záv&
stránka
Komisia životného prostredia a verejného poriadku a dopravy
  - 16.01.2012 - Program zasadnutia  
stránka
Komisia životného prostredia a verejného poriadku a dopravy
JUDr. Tamás Varga - predseda komisie Mgr. Károly Less - člen poslanecTomás Žuža - člen odborníkJenő Fügedi - člen odborníkLadislav Tóth - člen odborníkSzabolcs Cséplő - člen odborníkJUDr. Judita Csizmaziová - člen odborníkMUDr. Andrea Kološová - člen odborníkOndrej Doktorík - člen…
stránka
Volejbal
VK Spartak UJS Komárno Priemyselná 20 945 01 Komárno www.vkspartak.sk
stránka
Prezidentské voľby
- Žiadanie prenosnej urny - kontakty - Pozvánka na školenie - OZNAM - delegovanie do ... volebných komisií - Informácia o vytvorení volebných okrskov a určen ... í volebných miestností - Oznámenie o čase a mieste konania voľby prezidenta ... SR - ZUŠ - Oznámenie o čase a mieste konania voľby prezidenta SR - Informácie ... Ministerstva vnútra k voľbám prezidenta SR - Zoznam adries začlenených v jednotliv
stránka
Mesto vôd
stránka
Kultúra a voľný čas
stránka
Centrum voľného času
- Webová stránka rozpočtovej organizácie Centrum voľného času