Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Filter výsledkov
Výsledky vyhľadávania
stránka
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
-253_1998Stiahnuť Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený-Voľby do orgánov samosprávy ... obcí Informacia-o-podmienkach-prava-volit-a-prava-byt-voleny-Volby-do-organov-samospravy-obciStiahnuť ... Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený-Voľby do orgánov samosprávnych krajov Informacia-o-podmienkach-prava-volit-a-prava-byt-voleny-Volby-do-organov-samospravnych-krajovStiahnuť ... meste Komárno počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obce, konaného dňa 29. októbra 2022 ... pre voľby do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa októbra 2022 VOĽBY-NSKStiahnuť
stránka
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
Žiadosť o voľbu do prenosnej urny  Miesta na vylepovanie volebných plagátov v meste ... Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR 2020 Informácia pre voliča ... Voľba poštou Žiadosť o voľbu poštou Informácie o voľbách na webovej str ... a žiadostí o voľbu poštou Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Ná ... ;rodnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 Zoznamy adries začlenených v jednotlivých
stránka
2022
/2022VZN mesta Komárno č. 10/2022, ktorý mení a dopĺňa VZN č. 12/2019 v znení VZN č. 5/2021 a VZN č. ... 5/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku ... VZN č. 13/2012 v znení VZN č. 4/2020 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na kultúru ... č. 12/2019 v znení VZN č. 5/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských ... sa mení a dopĺňa VZN mesta Komárno č. 7/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení VZN č.
stránka
2022
PONUKYVYHODNOTENIEZMLUVADecember28.12.2022Odstránenie náletového porastu a sutiny z Novej pevnosti v ... Komárnezápisnica-06.12.2022Dodávka a montáž kamerového systému a optického prepojenia do Pevnosti v Komárne ... (VO2)zápisnicaNovember-24.11.2022Dodanie a montáž autobusových zastávok vo vybraných lokalitách mesta ... -03.11.2022Poskytovanie a sprostredkovanie služieb v súvislosti s komplexnousprávou bytov v bytových ... Komárnezápisnica-20.10.2022Audit 2022 - Mesto Komárnozápisnica14.10.202220.10.2022Športové potreby pre
stránka
2020
;10/2020VZN mesta Komárno č. 10/2020 o poskytovaní štipendia z účelového fondu mesta Komárno na podporu ... 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné ... č. 8/2020 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta (16.10.2020)  ... ; 01.01.2021  7/2020Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 7/2020 o dočasnom parkovaní ... ;4/2020VZN mesta Komárno č 4/2020, ktorým sa mení a dopľňa VZN č. 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií
stránka
2020
školských zariadeniach v pôsobnosti Mesta Komárnozápisnica  23.11.2020Umývačka riadu pre MŠ ... MŠ* zmluva 18.11.2020Projektová dokumentácia obnovypriestorov a fasády Kasárenskej budovy v ... B. ... rokoch 2020, 2021 a 2022zápisnica  05.03.2020Výmena brán na kontajnerovom stanovisku na ul. ... muškátov ťahavých na rok 2020zápisnica  05.03.2020Celoplošná deratizácia mesta Komárno na rok 2020
stránka
2021
28.10.202111.11.2021Kompostáreň Komárno - strojové vybaveniezrušenie 26.10.202110.11.2021Audit 2021 ... MŠ* zmluva  Október  13.10.202129.10.2021Registračné známky pre psov na rok 2022 ... *zrušenie 14.10.202120.10.2021Výtvarné potreby pre MŠ_86* zmluva28.09.202118.10.2021Audit 2021 ... stanovíšť vo vybraných lokalitách mesta Komárno 2021, prílohyzápisnica 08.09.202120.09.2021Exteriérové ... roku 2021 , doplneniezápisnica 04.05.202117.05.2021Celoplošná deratizácia meska Komárno na rok 2021
stránka
2021
/2021VZN Mesta Komárno č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi ... a s drobnými stavebnými odpadmi v znení a doplnení VZN č. 3/2018 a VZN č. 1/2020  03.01.2022& ... VZN Mesta Komárno číslo 5/2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o ... mesta Komárno č. 8/2020 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta  ... Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 7/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel &
stránka
2023
VZN mesta Komárno za rok 2023: číslo VZNNázov VZNDopln.čím/Zrušené čímZodpo-vednýpl.odpl.do /zmena01 ... /2023VZN mesta Komárno č. 1/2023, ktorým sa určí výška dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
stránka
2023
územnoplánovacej dokumentácie - Zmeny a doplnky ÚPN mesta Komárno č. 3/2023zápisnica01.06.2023Audit 2023 ... ihrisko a modernizácia futbalového ihriskazápisnica24.05.2023Dodanie a montáž autobusových zastávok vo ... na verejnej infraštruktúre verejného obstarávateľazápisnica03.05.202317.05.2023Údržba a orez stromov do ... zostava a pružinové hojdačky*zmluvaMarec28.03.2023Výstavba a rekonštrukcia kontajnerových stanovíšť vo ... rokoch 2023, 2024, 2025, 2026, opravazápisnica02.01.202310.01.2023Nákup kontajnerov na zmesový komunálny
stránka
Referendum 2023
Žiadosť o voľbu do prenosnej urny Ziadost-o-volbu-do-prenosnej-urnyStiahnuť Elektronická adresa ... na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu Elektronicka-adresa-na-dorucovanie-ziadosti-o-vydanie-hlasovacieho-preukazuStiahnuť ... Delegovanie clenov do okrskových volebnych komisii Delegovanie-clenov-do-okrskovych-volebnych-komisii ... Oznámenie pre občanov ktorí majú zrušený trvalý pobyt v zmysle zákona 253_1998 3-Oznamenie-pre-obcanov-ktori-maju-zruseny-trvaly-pobyt-v-zmysle-zakona ... o vyhlásení referenda Rozhodnutie-prezidentky-o-vyhlaseni-referendaStiahnuť Informácie pre voličov
stránka
Návrh Zmien a dop.úz.pl.m. KN č.8/2012 a 9B/2012
Návrh Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno č.8/2012: 1. ... ZaD Komárno č. 8/2012 textová časť 8. ... ZaD Komárno č. 8/2012väzná časť Návrh Zmien a doplnkov územn ... ého plánu mesta Komárno č. 9B/2012: Grafická časť náložky: 1. ... Textová časť B. Záväzná časť C. Grafická časť D.
stránka
2002
Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2002: čísloVZNNázov VZNDopln.čím/ZrušenéčímZodpo-vednýpl.odpl.do ... /zmena*1/2002Zmena VZN číslo 06/2001 o ochrane územia prímestskej rekreácie Apáli11/2003KO 1.1.2004 ... komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov*2/2004KO 1.3.2004*3/2002Zmena VZN číslo 07/1999 o ... úľavy na území mesta Komárna platných na rok 2003 FO1.1.2003 *5/2002Zmena VZN číslo 10/1996 v& ... nbsp;znení VZN číslo 18/1996, 01/1998 a 07/1998 o predaji bytov oprávneným osobám vo vlastníctve mesta
stránka
2012
Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2012: číslo VZNNázov VZNDopln.čím/Zrušené čímZodpo-vednýpl.odpl.do ... žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2012& ... dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport15/2012& ... pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno7/2012 01.07.201230.6.20126/2012ktorým sa ... štipendia z účelového fondu Mesta Komárno na podporu talentov v znení VZN č. 19/2008 a 11 /2012 
stránka
Návrh ZaD k ÚPN KN 8/2012
- Širšie vzťahy - podklad - Grafická čast - Textová časť - Záv&
stránka
Voľby do VÚC 2017
Žiadosť o voľbu do prenosnej urny - Kontakty na okrskové volebné komisie Delegovanie členov ... do okrskových volebných komisií   Volebné obvody Rozhodnutie predsedu ... ;ch okrskov a určení  volebných  miestností Oznámenie o čase a ... í majú zrušený trvalý pobyt v zmysle zákona 253_1998 Zoznam ... ámení o delegovaní členov do okrskových volebných komisií
stránka
Komisia životného prostredia a verejného poriadku a dopravy
  - 16.01.2012 - Program zasadnutia  
stránka
Komisia životného prostredia a verejného poriadku a dopravy
JUDr. Tamás Varga - predseda komisie Mgr. Károly Less - člen poslanecTomás Žuža - člen odborníkJenő Fügedi - člen odborníkLadislav Tóth - člen odborníkSzabolcs Cséplő - člen odborníkJUDr. Judita Csizmaziová - člen odborníkMUDr. Andrea Kološová - člen odborníkOndrej Doktorík - člen…
stránka
Volejbal
VK Spartak UJS Komárno Priemyselná 20 945 01 Komárno www.vkspartak.sk
stránka
Prezidentské voľby
- Žiadanie prenosnej urny - kontakty - Pozvánka na školenie - OZNAM - delegovanie do ... volebných komisií - Informácia o vytvorení volebných okrskov a určen ... í volebných miestností - Oznámenie o čase a mieste konania voľby prezidenta ... SR - ZUŠ - Oznámenie o čase a mieste konania voľby prezidenta SR - Informácie ... Ministerstva vnútra k voľbám prezidenta SR - Zoznam adries začlenených v jednotliv