Filter výsledkov
Výsledky vyhľadávania
stránka
2022
VZN mesta Komárno za rok 2022: číslo VZNNázov VZNDopln.čím/Zrušené čímZodpo-vednýpl.odpl.do /zmena05 ... /2022VZN Mesta Komárno č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2019 v znení VZN č. 5/2021 o výške ... základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno11.05.20223/2022VZN mesta Komárno č. 3/2022 ... , ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Komárno č. 7/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení ... školského zariadenia na kalendárny rok 2022   05.03.2022  * Zrušené VZN
stránka
2022
ZVEREJNENIE VÝZVYZVEREJNENIE ZÁPISNICEVÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKYVYHODNOTENIEZMLUVAAugust01.08.202209.08.2022Výtvarné pomôcky pre CVČ*zmluva-08.08.2022Vaňové kontajneryzápisnica01.08.202208.08.2022Zakúpenie elektrospotrebičov a pomôcok - MŠ Eötvösa 64*zmluva28.07.202205.08.2022Koberec…
stránka
2020
VZN mesta Komárno za rok 2020: číslo VZNNázov VZNDopln.čím/Zrušené čímZodpo-vednýpl.odpl.do /zmena11 ... /2020VZN mesta Komárno č. 11/2020, kt. sa mení a dopĺňaVZN č. číslo 8/2017  01.01.2021  ... ;10/2020VZN mesta Komárno č. 10/2020 o poskytovaní štipendia z účelového fondu mesta Komárno na podporu ... talentov  11.26.2020 9/2020VZN mesta Komárno č. 9/2020, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. číslo ... 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné
stránka
2021
VZN mesta Komárno za rok 2021: čísloVZNNázov VZNDopln.čím/Zrušené čímZodpo-vednýpl.odpl.do /zmena9 ... /2021VZN Mesta Komárno č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi ... a s drobnými stavebnými odpadmi v znení a doplnení VZN č. 3/2018 a VZN č. 1/2020  03.01.2022& ... nbsp;8/2021VZN Mesta Komárno č. 8/2021, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2018, kt. sa vyhlasuje záväzná ... časť Územného plánu mesta Komárno  03.01.2022 7/2021VZN č.7/2021, kt. sa mení a dopĺňa
stránka
2020
nbsp;  05.03.2020Zabezpečenie a organizácia celomestských slávností mesta Komárno v rokoch 2020 ... , 2021 a 2022zápisnica  05.03.2020Výmena brán na kontajnerovom stanovisku na ul. ... muškátov ťahavých na rok 2020zápisnica  05.03.2020Celoplošná deratizácia mesta Komárno na rok 2020
stránka
2021
28.10.202111.11.2021Kompostáreň Komárno - strojové vybaveniezrušenie 26.10.202110.11.2021Audit 2021 ... MŠ* zmluva  Október  13.10.202129.10.2021Registračné známky pre psov na rok 2022 ... *zrušenie 14.10.202120.10.2021Výtvarné potreby pre MŠ_86* zmluva28.09.202118.10.2021Audit 2021 ... nbsp;08.09.202122.09.2021Rekonštrukcia kontajnerových stanovíšť vo vybraných lokalitách mesta Komárno 2021 ... Zichyho palác , prílohyzápisnica 10.05.202111.06.2021Ucelená oprava chodníkov v meste Komárno 2021
stránka
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
sídiel obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja konaných v roku 2022
stránka
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
yacute;ch komisií   Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR 2020 ... Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
stránka
KN č.8/2012 a 9B/2012
Návrh Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno č.8/2012: 1. ... ZaD Komárno č. 8/2012 grafická časť 7. ... ZaD Komárno č. 8/2012 textová časť 8. ... ZaD Komárno č. 8/2012 záväzná časť Návrh Zmien a doplnkov územn ... ého plánu mesta Komárno č. 9B/2012: Grafická časť náložky: 1.
stránka
2002
Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2002: čísloVZNNázov VZNDopln.čím/ZrušenéčímZodpo-vednýpl.odpl.do
stránka
2012
Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2012: číslo VZNNázov VZNDopln.čím/Zrušené čímZodpo-vednýpl.odpl.do ... žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2012& ... dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport15/2012& ... a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno7/2012& ... nbsp; 01.09.2012 7/2012ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 5/2012
stránka
Návrh ZaD k ÚPN KN 8/2012
- Vyhodnotenie PP - priesvitka LOK 1-3 - Technicka infraštruktura - priesvitky LOK 5 - Technicka infraštruktura - priesvitky LOK 1-4 - Doprava - priesvitky LOK 1-4 - Komplexný návrh - priesvitky LOK 5 - Komplexný návrh - podklad LOK 5 - Komplexn…
stránka
Hospodárenie mesta
-2024 Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu Rozpočet príjmov ... -2023 Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 Rozpočet príjmov k 31.12.2020 Rozpočet výdavkov k 31.12.2020 ... Investície k 31.12.2020 Schválený rozpočet na roky 2020-2022 Návrh programového rozpočtu na ... - 2014 Rozpočet na rok 2012 Upravený rozpočet na rok 2012 Upravený rozpočet na rok 2012 (upravený ... za rok 2020 Individuálna účtovná závierka 2020 Poznámky k individuálnej účtovnej závierke 2020
stránka
Obchodné verejné súťaže
.OVS_Pyramída_uznesenie č. 1599/2022Podmienky 1Podmienky 2Zápisnicauznesenie 1728/20223.OVS-stavba s.č ... .1106 a p.č.2086_1Zápisnicauznesenie 1780/20224.OVS-p.č. 1635/1Zápisnicauznesenie 1782/20225.OVS-garsonka ... Hviezdna 14/36Zápisnicauznesenie 1781/2022 2021 P.Č.OVS(vyhlásenie, podmienky)Výsledok OVS1.1011 ... Nová Strážpodmienkyzápisnicauznesenie 1440/20217.1281/2021 Nová Strážpodmienkyzápisnicauznesenie 1441 ... /20218.1428/2021 Hadovce_garáže zápisnicauznesenie 1546/2021 2020 P.Č.OVS(VYHLÁSENIE, PODMIENKY)VÝSLEDOK
stránka
Dotácie
v znení VZN č. 15/2012; resp. v zmysle  VZN Mesta Komárno č. 4/20201. ... spôsobom najneskôr 3. januára 2022,(podateľňa: Nám. gen. ... , 15/2012 * Register športu 2015 Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2022z ... spôsobom najneskôr 3. januára 2022,(podateľňa: Nám. gen. ... Zoznam poskytnutých dotácií v roku 2020 – časť 1.
stránka
Parkovanie
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 8/2020 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla ... v historickej časti mesta v znení VZN č. 3/2021 Link na VZN: vzn 8/2020 Formulár ... : Oznámenie zámeru vojsť do historickej časti mesta Komárno v zmysle VZN č. 8/2020 dani za vjazd ... o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení VZN č. 2/2021 a 3/2022/2020 o dočasnom parkovaní motorových ...   2/2021 Link na VZN:  VZN 7/2020, 2/2021, 3/2022 Úseky miestnych komunikácií
stránka
Ročný plán VO
Plán verejných obstaraní na rok 2022 Plán verejných obstaraní na rok 2021 Plán verejných obstaraní ... na rok 2020 Plán verejných obstaraní na rok 2019 Plán verejných obstaraní na rok 2018 Plán
stránka
Orgány volené mestským zastupiteľstvom
Hlavný kontrolórMestská radaKomisie 2018-2022 Hlavný kontrolór je pracovníkom mesta, ktorý vykonáva ... Klapku č.1, druhé poschodie NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na II. polrok 2022 ... NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na I. polrok 2022 NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI ... Komárna na I. polrok 2021 NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na II. polrok 2020 ... -2026 Mgr.
stránka
Správy hlavného kontrolóra
nám.gen.Klapku č.1, druhé poschodie NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na I. polrok 2022 ... NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na II. polrok 2021 NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI ... hlavného kontrolóra Mesta Komárna na I. polrok 2021 NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta ... Komárna na II. polrok 2020 NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na I. polrok 2020
stránka
Projekty
projektovProjekt - Podpora opatrovateľskej služby v KomárneProjekt - Podpora opatrovateľskej služby v Komárne (2021 ... -2023) 2022 Prehľad podaných projektov mesta v roku 2022 2021 Prehľad podaných projektov mesta ... v roku 2021  Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta ... 200 – slávnosti pri príležitosti 200. výročia narodenia generála Györgya Klapku (25.05.2021) 2020 ... Projekty a žiadosti o dotáciu podané v roku 2020 Rozšírenie budovy MŠ ul.