Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2008:

číslo VZNnázov VZNDopln.čím/
Zrušené čím
Zodpo-
vedný
pl. odpl.do/
zmena
1/2008ktorým sa mení VZN Mesta Komárno číslo č.3/2006 , ktorým
sa vydáva Prevádzkový poriadok detského parku „Anglia“
v Komárne
  15.04.2008 
*2/2008ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 10/2005
o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno
5/2018 16.04.20085.10.2018
*3/2008ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok skateboardovej
dráhy pri Váhu v Komárne
3/2015OTR21.06.20084.4.2015
*4/2008ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno 5/2006
o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového
fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport
2/2012 21.06.20081.5.2012
5/2008ktorým sa zrušuje VZN Mesta Komárno č. 5/2001 o cintorínskom
poriadku
 KO01.08.2008 
6/2008ktorým sa zrušuje VZN č. 27/2003 o podmienkach vydávania
záväzných stanovísk k investičnej činnosti v Meste Komárno
 OVÚRaSM28.09.2008 
7/2008o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách
a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej
škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času
a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno
8/2008
20/2008
6/2009
11/2009
5/2010
5/2011
8/2011
6/2012
12/2012
4/2013
5/2014
15/2015
1/2019
OŠK28.09.20083.10.2014
15.8.2015
15.2.2019
8/2008ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o  výške príspevku
za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch
detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej
úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno
15/2015 02.11.200815.8.2015
*9/2008ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2003 o podmienkach držania psov4/2012 01.01.2009 
10/2008ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2003 o ochrane ovzdušia
a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
  01.01.2009 
11/2008ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2003 o ochrane územia
prímestskej rekreačnej oblasti Apáli
  01.01.2009 
12/2008ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Komárno č. 18/2003 o predaji bytov oprávneným osobám
vo vlastníctve Mesta Komárno
  01.01.2009 
*13/2008ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Komárno č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta
Komárno v znení VZN č. 1/2004, VZN č. 11/2004, VZN č. 2/2005,
VZN č.11/2005 a VZN č.13/2007
6/2011 01.01.2009 
14/2008ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 21/2003 o riešení
neplatičstva v mestských bytoch v znení VZN číslo 8/2005 a v znení
VZN číslo 16/2007
  01.01.2009 
15/2008ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Komárno č. 3/2007 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania
sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Domove
dôchodcov, Špitálska 16, Komárno
  01.01.2009 
*16/2008ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2004 o zásadách pre stanovenie
nájomného nebytových priestorov škôl a školských zariadení
 4/2021 01.01.200930.6.2021
*17/2008ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2006 o poskytovaní finančných
dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta
Komárno na telesnú kultúru a šport
2/2012 01.01.20091.5.2012
*18/2008ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 6/2006 o poskytovaní finančných
dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno
na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť v znení VZN číslo 7/2007
7/2011
2/2012
13/2012
 01.01.2009 
19/2008ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 8/2007 o poskytovaní
štipendia z účelového fondu Mesta Komárno na podporu
talentov
  01.01.2009 
20/2008ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 7/2008 o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách
a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej
umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre
voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN číslo 8/2008
15/2015 01.01.200915.8.2015
*21/2008ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 3/2003
o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno
v znení VZN č. 29/2003
 4/2021 01.01.2009 30.6.2021
*22/2008ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 4/1998
o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom
vo vlastníctve mesta Komárno, s obmedzeným prístupom
alebo s obmedzenou možnosťou využívania v znení
VZN číslo 7/2003 a VZN číslo 4/2004
15/2009 01.01.2009 
23/2008ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 5/1999 o pravidlách verejnej
súťaže pri prenájme a prevodoch vlastníctva nehnuteľného
a hnuteľného majetku Mesta Komárno v znení VZN číslo 4/2001
VZN číslo 7/2001 a VZN číslo 7/2005
  01.01.2009 
24/2008ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2003 o vylepovaní plagátov
a o živelných a nepovolených nápisoch na území Mesta Komárno
  01.01.2009 
*25/2008ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2003 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb
10/2009OVÚRaSM01.01.20091.8.2009
*26/2008o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
3/2012KO01.01.2009 
*27/2008ktorým sa vydáva trhový poriadok pre príležitostné trhy v meste Komárno4/2014OVÚRaSM05.12.200815.10.2014
*28/2008ktorým sa vydáva trhový poriadok pre príležitostné trhy v meste Komárno4/2014OVÚRaSM05.12.200815.10.2014
*29/2008o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady – primátor nepodpísal
21/2009
16/2012
17/2012
18/2012
OVÚRaSM
KO
01.01.20091.1.2013
1.1.2013
*30/2008ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Komárno číslo 6/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby
a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Mesta Komárno
2/2009 01.01.200911.4.2009
*31/2008o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
a určení školských obvodov základných škôl v Meste Komárno
7/2009
19/2009
1/2011
10/2013
2/2016
OŠK02.01.20097.1.2014
12.3.2016
* Zrušené VZN